Материалы Научных конференций за 2013 год

Теоретические и практические научные инновации \

Teoretyczne i praktyczne innowacje  naukowe

29.01.2013 - 31.01.2013 Краков\Kraków


     krakow_poland     

Перспективы развития научных исследований в 21 веке/

 Perspektywy rozwoju badań naukowych w 21 wieku

27.02.2013 - 28.02.2013 Ще́цин / Szczecin

 szczecin_poland

 Наука – от теории к практике /

Science - od teorii do praktyki

29.03.2013 - 31.03.2013 Sopot/Сопот

 sopot_poland
 

Влияние научных исследований/ Wpływ badań naukowych

28.04.2013 - 30.04.2013

Бы́дгощ / Bydgoszcz

 Bydgoszcz_poland
 

Наука в современном мире/

Nauka w świecie współczesnym

29.05.2013 - 31.05.2013  Лодзь\Łódź

 lodz_zbornik_Poland
 

Актуальные вопросы в современной науке/

Aktualne problemy w współczesnej nauki

28.06.2013 - 30.06.2013 Варшава\Warszawa

Warszawa_zbornik
 

Теория и практика актуальных научных исследований/ Teoria i praktyka-znaczenie badań naukowych29.07.2013 - 31.07.2013 Лю́блин / Lublin

 
 

Тенденции   современной науки/

Trendy współczesnej nauki

29.08.2013 - 31.08.2013 Гданьск \ Gdańsk

 
 

Наука сегодня: теория, методология, практика/ Nauka dziś: teoria, metodologia, praktyka 28.09.2013 - 30.09.2013 Вроцлав\Wrocław

 
 

Научные исследования современности/ Badania naukowe naszych czasów

29.10.2013 - 31.10.2013

Катови́це \ Katowice

 
 

Наука и образование ХХІ  века: Теория,практика,инновации/Nauka I Utworzenie ХХІ Stulecia : Teoria, Praktyka, Innowacje 29.11.2013 - 30.11.2013 Опо́ле/ Opole 

 
 

Научные работы, практика, разработки, инновации 2013 года/ Naukowe prace, praktyka, opracowania, innowacje 2013 roku

30.12.2013 - 31.12.2013  Закопане/ Zakopane