РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО - ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ДО СВІДОМОГО ВИБОРУ ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ

 

ПОД- СЕКЦИЯ 5. Социальная педагогика. 

Москальова Людмила Юріївна

доктор педагогічних наук, проф., зав.кафедри соціальної педагогіки та дошкільної освіти МДПУ ім.Б.Хмельницького

Юрій Васильович Шевченко

директор Василівської гімназії “Сузір’я”

(Україна, Запорізька область)

 

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО - ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ДО СВІДОМОГО ВИБОРУ ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ


Анотація. У статті розкривається роль і значення соціально-психологічної служби для підготовки учнів до свідомого вибору профілю навчання. Автор аналізує основні функції соціально-психологічної служби у даному напрямі – діагностична, прогностична, консультативна, корекційна; наводить основні види діяльності соціального педагога і психолога.

Ключові слова: освітній профіль, соціально-психологічна служба.

Аннотация. В статье раскрывается роль и значение социально-психологической службы для подготовки учащихся к осознанному выбору профиля обучения. Автор анализирует основные функции социально-психологической службы в данном направлении - диагностическая, прогностическая, консультативная, коррекционная; раскрывает основные виды деятельности социального педагога и психолога.

Ключевые слова: образовательный профиль, социально-психологическая служба.

Abstract. The article deals with the role and importance of social and psychological services to prepare students for informed choice of the profile of learning. The author analyzes the main features of social and psychological services in this direction - a diagnostic, prognostic, counseling, remedial, reveals the main activities of the social educator and psychology.

Keywords: educational profile, social and psychological services.

 

Постановка проблеми та її зв’язок із науковими та практичними завданнями. На сучасному етапі розвитку суспільства кожному учню основної школи важливо розкрити власні здібності, спрямувати пізнавальний процес саме на вибір того профілю навчання, з яким надалі буде пов’язане його навчання у старшій школі. Але в час бурхливого розвитку соціально-психологічних служб в містах України виявляється тенденція у недостатній забезпеченості соціальних педагогів та психологів науково-методичними матеріалами стосовно надання педагогам допомоги в різних питаннях допрофільної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної проблеми.  Організація допрофільної освіти в основній школі є предметом пошуків  таких науковців, як Н. Бібік, Є. Павлютенков, Н. Журавська, В. Левицький, В. Матвієнко, В. Успенська та ін. [1; 2; 4].

Аналіз цих та інших досліджень з проблеми, а також досвід впровадження системи наступно-перспективних зв’язків в основній школі у допрофільній освіті дозволить більш глибше зрозуміти, осмислити роль і значення соціально-психологічної служби для підготовки учнів до свідомого вибору профілю навчання, що є метою даного дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Перш ніж визначити роль соціально-психологічної служби в просторі допрофільного навчання, необхідно визначити її зміст, а також можливі труднощі, які виникають при організації допрофільної підготовки учнів основної школи. Це, насамперед, недостатність методичного, матеріального та нормативно-правового забезпечення освітнього процесу конкретної школи для ефективної організації допрофільної освіти; обмеженість вибору варіативного змісту допрофільної освіти (адже не кожна школа має необхідні ресурси для забезпечення пропозицій у наборі профорієнтаційних і предметних елективних курсів). Вирішенню цієї проблеми має сприяти організація соціально-психологічного супроводу допрофільної освіти.

Мета соціально-психологічного супроводу допрофільної освіти −  розширення соціального кругозору учнів основної школи щодо процесів профільного самовизначення, свідомого вибору профілю навчання.

Завданням соціально-психологічної підтримки у цьому напрямі мають бути:

− допомога учням основної школи у розумінні себе як людини, здатної свідомо обирати сферу прикладання своїх сил, відповідати за себе, впевнено жити і активно діяти в сучасній реальності, навчитися розбиратися в світі професій, співвідносити свої «хочу» і «можу» з освітніми потребами регіону та ринком праці;

− активізація процесів профільного самовизначення у позанавчальній діяльності;

− корекція особистісних установок і домагань учнів з урахуванням соціальних умов професійної діяльності та вимог до професій в умовах формування і реалізації індивідуальної освітньої програми;

− формування в учнів основної школи інформаційної компетенції про потреби регіону, ринок праці та ринок освітніх послуг.

Основні напрями та форми допрофільної діяльності соціально-психологічної служби: індивідуальне та групове консультування, психологічна діагностика, моніторингова та аналітична діяльність, тренінгові завдання, соціалізація та адаптація учнів, профілактика асоціальної поведінки школярів - мають спрямувати учнів основної школи до свідомого вибору профілю навчання.

Соціально-психологічний супровід допрофільної підготовки включає в себе наступні компоненти:

− систематичне відстеження психолого-педагогічного статусу учня та динаміки його розвитку в процесі допрофільного навчання;

− виявлення готовності дитини до навчання на конкретному профілі (визначення профільної спрямованості);

− прогноз на ступінь психологічної та педагогічної успішності дитини, що навчається на тому чи іншому профілі (висока успішність, мотивація, активність та ініціативність при освоєнні нових знань);

− підсумкова діагностика (формування особистої професійної перспективи) і корекція даного процесу.

Під час зʼясування даної проблеми ми враховували те, що допрофільна освіта виступає як засіб диференціації та індивідуалізації навчання, коли за рахунок змін у структурі, змісті та організації освітнього процесу більш повно враховуються інтереси, схильності і здібності учнів основної школи та створюються спеціальні соціально-психологічні умови, насамперед, формується напрями роботи та окреслюються функції соціально-психологічної служби.

Соціально – психологічна служба виконує багато функцій, серед яких − діагностична, прогностична, консультаційна, корекційна, які за своїми результатами відіграють важливу роль в роботі  педагогів та вчителів.

Схарактеризуємо ці функції соціально-психологічної служби стосовно надання допомоги щодо свідомого вибору профілю навчання.

Діагностична функція спрямована на вивчення індивідуальних здібностей, особливостей, інтересів школярів стосовно вибору профілю навчання. Згідно із Концепцією профільного навчання в старшій школі, ефективність допрофільного навчання вимагає налагодження дієвої діагностики рівня навчальних досягнень учнів основної школи, профконсультаційної психодіагностики з метою визначення професійних інтересів і якостей школярів для створення однорідних за підготовленістю та інтересами мікроколективів (класів, груп) [3].

У роботі необхідно використовувати методики, доступні педагогам, дітям і батькам. Серед них - щоденні спостереження, письмові й усні анкети, збір даних від оточуючих, вивчення успішності по певним блокам навчальних дисциплін. Потрібно намагатись діагностувати не тільки результат, а й сам процес роботи по сприянню вибору учнів профілю навчання, і, зокрема, оптимізувати даний процес. Відповіді учнів можуть дати інформацію про прояв і стійкість пізнавальних інтересів та індивідуальної активності, зокрема щодо:

-          готовності тривалий час займатись однією справою;

-          прагнення займатися знову тією ж невирішеною проблемою;

-          постійності захоплень у позанавчальний час і т. д.

Для діагностики потрібно отримувати інформацію від педагогів, які тривалий час працюють з дитиною. Наприклад, можна запропонувати класному керівнику висловитись про особливості учня, його уподобання, про зайнятість у гуртках, стійкість і широту інтересів, прагнення до певного роду занять тощо.

У роботі соціально-психологічної служби при проведенні діагностики з питань допрофільної освіти відіграють позитивну роль головні ознаки, серед яких:

− виявлення талановитості;

− виявлення природних задатків, що дитина ще не розкрила;

− виявлення схильності дитини до змін тощо.

До важливих показників для діагностики необхідно віднести й успіхи учнів у навчанні, оскільки шкільні оцінки певним чином відображають спрямованість дитини на вивчення певних предметів. При цьому шкільні оцінки показують здатність учня регулювати пізнавальну діяльність відповідно до вимог школи та сім'ї. Спостереження психологів та соціальних педагогів школи показують, що успіхи в навчанні є значущими при виборі допрофільного навчання. Дані про успіхи в навчанні повинні уточнюватись і доповнюватись у процесі спостережень і бесід, що врешті-решт дасть можливість оцінити індивідуально-психологічні особливості учня, а педагоги при цьому отримають інформацію, завдяки якій зможуть допомогти дитині зробити свідомий вибір профілю навчання.

Вважаємо, що основою розвитку соціально-психологічних служб у напрямах профорієнтаційної та профконсультаційної роботи з педагогами та учнями основної школи має включати збудження активності школярів на певний профіль навчання. При цьому важливим є те, що у цьому випаду спеціалісти соціально-психологічних служб мають відійти від традиційної діагностико - рекомендаційної схеми профконсультації. Соціально-психологічна допомога у виборі профілю навчання учня основної школи має бути спрямована на розробку спеціальних діагностик, проективних методик вивчення особистої зацікавленості учнів у виборі профілю навчання, вивченні впливу оточуючих на вибір профілю навчання тощо.

Прогностична функція соціально-психологічної служби спрямована на такий вид роботи, як складання короткострокового або довгострокового прогнозу зміни реальної ситуації щодо вибору профілю навчання. Для учня, його батьків або осіб, що їх замінюють, прогнозування має важливе значення, адже воно може показати не тільки необхідність змін у спрямуванні уваги на посилене вивчення того або іншого навчального предмету, а й реальні можливості їх здійснення.

На етапі вибору профілю навчання підлітки вперше опиняються в ситуації прийняття відповідального рішення, яке впливає на їх майбутнє. При цьому побудова проекту майбутнього проходить в процесі пізнання себе, розумінні своїх цілей, можливостей, нахилів. Вміння бачити своє життя у перспективі, визначити напрям своєї діяльності, передбачити наслідок прийнятих рішень спонукає формуванню в учнів основної школи активності, ціленаправленості та відповідальності.

Ще до того, як учень буде вирішувати, на який предмет потрібно спрямувати увагу, в нього вже має бути сформована установка на плідну роботу. Він має бути переконаний, що в будь-якій професії виконувати роботу необхідно добросовісно, бути дисциплінованим, відповідальним виконавцем певних функцій.

Для учня необхідно з’ясування таких питань:

− в якій сфері діяльності йому було б цікаво працювати;

− який спосіб життя він планує вести;

− якими є його ціннісні орієнтації;

− які особистісні здібності можуть краще розкритися у навчально-виховному процесі тощо.

Консультативна функція соціально-психологічної служби спрямована на певний вид роботи, серед яких чільне місце займають консультації з різних питань, що стосуються вибору профілю навчання. При цьому важливим аспектом є те, що учні під час консультацій з психологом, соціальним педагогом, окрім бесід, проходять різні тести на професійну орієнтацію, що відповідають їхньому віку. Саме спеціалісти, спостерігаючи за тим, як учень виконує той або інший вид тестового завдання, допоможуть зробити об’єктивний висновок за отриманими результатами.

Організація соціально-психологічною службою інформаційних консультацій може бути урізноманітнюватись екскурсіями та профільними пробами у різних установах та закладах. Такий вид діяльності допоможе учням ознайомитися з професіями, з’ясувати, які саме навчальні предмети потрібні для успішної професійної реалізації. При цьому і психологу, і соціальному педагогу важливо враховувати той факт, що така інформація може бути різноманітною, як позитивною (де відкриваються позитивні сторони професії, необхідність професії у регіоні) так і негативною (де будуть обговорюватися складність виконання роботи, її шкідливість та наслідки). Після отримання інформації (при відвідуванні тієї чи іншої професійної установи) про будь - які професії, з учнями необхідно обговорити та зробити висновки, які допоможуть надалі свідомо вибирати профіль навчання.

Надання інформаційних консультацій учням і батькам має на меті спонукання до об`єднання зусиль двох сторін (батьків та навчального закладу) у допомозі учням щодо свідомого вибору профілю навчання. Такий вид роботи має надати відповідний результат за умови послідовного та своєчасного їх виконання, обов`язкового дотримання та врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів, побажань батьків тощо. Спираючись на ці знання, виявляючи здібності учня, соціально-психологічна служба може будувати перспективну лінію консультативної роботи, в основі якої – особистісний та аксіологічний принципи, пріоритетність потреб, цілей і цінностей особистісного розвитку учня. Також важливою є і робота із педагогами-предметниками, які реалізують процес допрофільної освіти в школі. Зокрема, консультації мають стосуватися індивідуального просування учнів у системі допрофільної освіти, методичних розробок вчителів, їх проектної діяльності у цьому напрямі.

Корекційна функція соціально-психологічної служби зводиться до виконання певних видів діяльності у сфері допрофільної освіти, серед яких:

навчання учнів основної школи способам прийняття власних рішень про розробку і корекцію індивідуального маршруту освітньої діяльності;

− проведення корекційних тренінгів, що дозволять дитині розширити уявлення про світ професій та роль тих навчальних предметів, які потребують посиленої уваги;

− корекція працюючої мотивації учнів для вивчення предметів різного профілю тощо.

Висновки та перспективи дослідження. Таким чином, функції соціально-психологічної служби з питань допрофільної освіти в основній школі визначають широкий спектр завдань, в яких відбивається її специфіка. Успішність реалізації зазначених функцій залежить рівня професійної підготовки спеціалістів, а також від рівня організації даного напряму діяльності в основній школі. Перспективою дослідження є впровадження у практику роботи основної школи окреслених функцій.

 

Список використаних джерел:

  1. Бібік Н. Проблема профільного навчання в педагогічній теорії і практиці / Н. Бібік // Директор школи, ліцею, гімназії, 2005. – №5. – С.20–26.
  2. Допрофільна підготовка і профільне навчання: програми курсів за вибором і факультативу. Історія / Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, каф. методик навч. дисциплін, лаб. проф. навч. ; [уклад. Н. Журавська, В. Левицький]. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2010. - 75 с. : табл. - (Історія).
  3. Концепція профільного навчання в старшій школі // Наказ МОНу України “Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі” (№11.09.2009 р.№ 854).
  4. Матвієнко В. Допрофільна освіта в сучасній середній школі / В. Матвієнко. – [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/school_today/3966/