ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТІ

 

                                                               

    Каськова І.О.

студентка спеціальності документознавства

 та інформаційної діяльності

Національного університету «Острозька академія»

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТІ

 

Сучасний рівень розвитку науки, бурхливі процеси автоматизації і комп’ютеризації вимагають нового підходу до фахової підготовки молоді, пошуку ефективних шляхів її вдосконалення. Таким чином очевидним стає необхідність адаптації української освіти до інформаційних технологій, що швидко змінюються та прогресують.

Впровадження інформаційних технологій в освітній процес є непростим завданням. Адже керується підвищенням вимог до якості професійної діяльності освітян та недостатньою розробленістю науково-методичних і практичних аспектів підвищення кваліфікації педагогів із проблеми інформаційних технологій навчання та інформатизації управління навчальним процесом.

Інформатизація освіти – це упровадження засобів нових інформаційних технологій у систему освіти [2, с. 57], що надає можливість:

1. вдосконалення механізмів керування системою освіти на основі використання автоматизованих банків даних науково-педагогічної інформації, інформаційно-методичних матеріалів, а також комунікаційних мереж;

2. удосконалення методології і стратегії добору змісту, методів і організаційних форм навчання, що відповідають завданням розвитку особистості того, кого навчають, у сучасних умовах інформатизації суспільства;

3. створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу того, кого навчають, на формування умінь самостійно здобувати знання, здійснювати інформаційно-навчальну, експериментально-дослідницьку діяльність, різноманітні види самостійної діяльності з обробки інформації.

На даний час можна вже цілком виразно виокремити напрямки використання сучасних інформаційних технологій в освіті [1, с. 62]:

- реалізація можливостей програмних засобів навчального призначення (проблемно-орієнтованих, об’єктно-орієнтованих, предметно-орієнтованих) як засобу навчання, об’єкта вивчення, засобу керування, засобу комунікації, засобу обробки інформації;

- інтеграція можливостей комп’ютера і різних засобів передачі аудіовізуальної інформації при розробці відеокомп’ютерних систем і систем мультимедіа;

- реалізація можливостей систем штучного інтелекту при розробці так званих інтелектуальних навчальних систем (Intelligent Tutoring Systems) типу експертних систем, баз даних, баз знань, орієнтованих на деяку предметну галузь;

- використання засобів телекомунікацій, що реалізують інформаційний обмін на рівні спілкування через комп’ютерні мережі (локальні чи глобальні), обмін текстовою, графічною інформацією у виді запитів користувача й одержання відповідей з центрального інформаційного банку даних;

- нова технологія неконтактної інформаційної взаємодії, що реалізує ілюзію безпосереднього входження і присутності в реальному часі в стереоскопічно представленому «екранному світі» – система «віртуальна реальність».

Застосування інформаційних технологій в освіті вносить у розвиток людини різні зміни, які відносяться як до пізнавальних, так і до емоційно-мотиваційних процесів, вони впливають на характер людини, відзначаються підсиленням пізнавальної мотивації студентів (учнів) у процесі роботи з комп’ютером. Використання інформаційних засобів у навчанні сприяє збільшенню частки самостійної навчальної діяльності й активізації здатності студента до освіти, самонавчання, самовиховання, самореалізації [3, с. 59].

Впровадження інформаційних технологій навчання є пріоритетним напрямом реформування української системи вищої освіти. Виконуючи навчальну, виховну й дослідну функції, зазначені технології можуть застосовуватися як на етапі підготовки до проведення занять, створенні навчально-методичного забезпечення, так і під час навчально-виховного процесу й у поза аудиторній роботі студентів. Використання інформаційних технологій дозволяє створити принципово нову інформаційну освітню сферу, що надає широкі можливості для навчальної діяльності, значно впливає на перерозподіл ролей між її учасниками, підвищує мотивацію, розвиває самостійність, забезпечує індивідуалізацію та диференціацію освітнього процесу, сприяє модернізації традиційної системи навчання.

Під час впровадження інформаційних технологій як важливого засобу навчання знову ж таки зіштовхуємося з багатьма проблемами – матеріальними і психологічними. Це ж саме впровадження змінює мислення студента, особливості його спілкування з викладачем. Існують також і універсальні проблеми, пов’язані зі створенням програм навчання на комп’ютері, визначенням меж між комп’ютером-іграшкою та комп’ютером-інструментом пізнання [4, с.89]. Інформатизація навчання вимагає ком’ютерної грамотності і потребує від викладачів та студентів знання основних понять інформатики та комп’ютерної техніки, сучасних операційних систем та їх основних команд, уміння працювати хоча б в одному текстовому редакторі тощо.

Отже, процес інформатизації освіти і пов’язане з цим використання можливостей сучасних інформаційних технологій у процесі навчання приводить не тільки до зміни організаційних форм і методів навчання, але і до виникнення нових методів навчання. Реалізація можливостей сучасних інформаційних технологій у процесі навчання і пов’язане з цим розширення спектра видів навчальної діяльності приводять до якісної зміни вимог до засобів навчання.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании [Текст]: учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений / И. Г. Захаров. – М.: «Академия», 2003. – 192 с.
  2. Інноваційні технології навчання [Текст] / В. Т. Білоус [та ін.] // Основи організації та методики викладання у вищій школі : навч. посіб. / В.Т. Білоус, Л. І. Горюнова, А.В. Цимбалюк, С.Я. Цимбалюк. – Ірпінь, 2001. – С. 54-58.
  3. Костікова, І. Роль комп’ютерних технологій у навчанні студентів [Текст] / І. Костікова // Новий колегіум. – 2006. – № 2. – С.55-64.
  4.  Шматков, Є. В. Новітні інноваційні технології навчання [Текст]: навч. посіб. для студ. ВНЗ. / Є.В. Шматков, Д. В. Коваленко. – Х. : Контраст, 2008. – 172 с.