ВИКОРИСТАННЯ ВІДКРИТИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (НА ПРИКЛАДІ КУРСУ «ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА»)

 

 

 

Лаврик Т.В.

завідувач лабораторії електронних засобів навчання

Маслова З.І.

кандидат фізико-математичних наук,

доцент кафедри комп’ютерних наук

Сумський державний університет

ВИКОРИСТАННЯ ВІДКРИТИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (НА ПРИКЛАДІ КУРСУ «ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА»)


У зв’язку з комп’ютеризацією різних сфер людської діяльності вагоме значення набувають обчислення на дискретних структурах. Як наслідок, актуальною є необхідність вивчення студентами не тільки технічних спеціальностей дискретної математики. В навчальних планах спостерігаємо присутність або окремих розділів дискретної математики як самостійних дисциплін, або безпосередньо єдиного курсу з дискретної математики.

Аналіз навчально-методичної літератури свідчить, що за останні роки з’явилося достатньо навчальних посібників, підручників з дискретної математики й орієнтовані вони в основному на певну спеціалізацію [1; 3; 4]. Матеріал викладений в наявних посібниках або недостатньо детально, або занадто теоретизовано, що викликає у студентів певні труднощі.

Дискретна математика є фундаментальною дисципліною для підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій. Для інших спеціальностей курс дискретної математики призначений для «постановки» математичної культури студентів. При істотних відмінностях є й загальні для різних спеціальностей розділи: теорія множин, булева алгебра, логіка, теорія графів.

Досвід викладання дисципліни показує, що досить часто студенти сприймають дискретну математику як набір різних теорій, не пов’язаних між собою. Тому перед викладачем постає завдання відкрити студентам цілісність структури науки, встановити взаємозв’язок між розділами.

У більшості випадків навчальний курс з дискретної математики будується традиційно: лекції та практичні заняття з розв’язанням завдань. Самостійна робота з дискретної математики традиційно має форму індивідуальних домашніх завдань з набором прикладів за розділом, який вивчається самостійно В умовах збільшення годин на самостійне вивчення матеріалу особливу увагу слід приділити урізноманітненню форм роботи студентів. З цією метою для підвищення зацікавленості студентів до самостійної роботи пропонуємо залучити їх до роботи з відкритими освітніми ресурсами.

Відкриті освітні ресурси – це навчальні або наукові ресурси, розміщені у вільному доступі чи випущені під ліцензією, що дозволяє їх вільне використання або переробку [2, с.1]. В існуючих репозитаріях відкритих освітніх ресурсів матеріали систематизовані за напрямами, за дисциплінами, за модулями. Наше дослідження спрямовано на пошук відкритих ресурсів, пов’язаних з розділами дискретної математики, і вироблення рекомендацій до їх застосування в організації самостійної роботи студентів.

Аналізуючи ресурси окремих репозитаріїв, виділяємо такі поширені типи матеріалів з дискретної математики: електронний підручник, конспекти лекцій, відеолекції, презентації зі звуковим супроводженням, практичні завдання з можливістю переглянути розв’язання в електронному форматі. Інтерактивні тренажери та тести з розділів дискретної математики у цих репозитаріях представлені у незначній кількості, або є специфічними.

Різноманітність форм представлення теоретичного матеріалу (текст, звук, відео) дозволяє самостійно обирати студентам для опрацювання той матеріал, який є найбільш прийнятним для кожного з них в залежності від їх головної репрезентативної системи сприйняття. Якщо студент виявляє зацікавленість до більш поглибленого вивчення матеріалу з розділу, то у цьому випадку викладач надає додатковий перелік посилань на відповідні ресурси.

Враховуючи незначну кількість різноманітних інтерактивних тренажерів з розділів дискретної математики, доцільно при формуванні завдань для поточних домашніх та індивідуальних самостійних робіт скористатися наявними завданнями з прикладами розв’язання. Наприклад, запропонувати студентам перелік посилань до певного розділу з практичними завданнями й прикладами їх розв’язання, які потрібно опрацювати письмово та виконати індивідуальну домашню роботу.

Відкриті освітні ресурси дозволяють без додаткових затрат часу на розробку нових методичних вказівок до практичних завдань та контрольних робіт використовувати такі ресурси і постійно поновлювати базу завдань та прикладів.

Література

1. Горбатов В.А. Фундаментальные основы дискретной математики. Информационная математика. – М.: Наука. Физматлит, 2000. – 544 с.

2. Лейн Э. Глобальные тенденции в развитии и использовании открытых образовательных ресурсов и их роль в реформе образования. Аналитическая записка – М.: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 2010. – 12 с.

3. Прокушев Л.А. Дискретная математика (основы теории графов и алгоритмизации задач): Учеб. пособие / СПбГУАП, 2000, 82 с.

4. Шевелев Ю.П. Дискретная математика. Ч.1: Теория множеств. Булева алгебра (Автоматизированная технология обучения «Символ»): Учеб. пособие. – Томск: Том. гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2003. – 118 с.