ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ

 

                                              


Каськова І.О.

студентка спеціальності документознавства

 та інформаційної діяльності

Національного університету «Острозька академія»

 

ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ

 

Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам. Сьогодні в освіті відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Важливим в організації навчального процесу є те, що в центрі його знаходиться той, хто навчається.

Формування особистості та її становлення відбувається у процесі навчання, коли дотримуються певних умов: створення позитивного настрою для навчання, відчуття рівного серед рівних, забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей, усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених умовиводів [3, с. 42].

Прискорення темпу життя та великий потік знань, що впливає на сучасну людину, потребує від неї вміння швидко знаходити необхідне рішення у певній ситуації, користуючись пошуковими методами та великою кількістю різноманітних джерел інформації. Саме тому серед традиційних форм та методів навчання у педагогічній практиці все частіше використовуються інтерактивні методи.

Якщо звернутися до сутності поняття «інтерактив» (у перекладі з англ. «inter» – взаємний та «act» – діяти, «interact» – взаємодіяти), то О.І. Пометун визначає його як спеціальну форму організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачену мету – створити комфортні умови для навчання, за яких той, хто навчається, відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність [2, с. 8]. Суть його полягає в активній взаємодії всіх учасників цього процесу.

У сучасному суспільстві джерелом знань може виступати не тільки вчитель, а й інформаційні технології. Студенти повинні вміти осмислювати отриману інформацію, трактувати її, застосовувати в конкретних умовах, а водночас і думати, розуміти суть речей, вміти висловити думку. Саме цьому сприяють інтерактивні технології.

Під час такого навчання студенти вчаться демократично спілкуватися з іншими людьми, критично й творчо мислити, приймати правильні рішення. При цьому до роботи залучаються всі учасники процесу, які працюють у групах в класі за підготовленим заздалегідь викладачем матеріалом, із дотриманням процедури й регламенту, в атмосфері довіри. Це сприяє актуалізації особистісних функцій студента, його професійному саморозвитку, створює умови для його самореалізації.

Перевага інтерактивного навчання в тому, що студенти засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, оцінка), в групах збільшується кількість осіб, які свідомо засвоюють навчальний матеріал і зацікавлені в отриманні знань.

Інтерактивне навчання включає в себе кілька етапів, кожен з яких є дуже важливим в процесі засвоєння знань та набутті навичок [1, с. 28]:

Етап 1. Визначення потреб адресатів у навчанні – незалежно від того, чи це давно відомі нам слухачі, чи кимось створена, незнайома викладачеві навчальна група, чи врешті-решт група, котра тільки повинна бути створена в результаті інформаційно-рекламних заходів.

Етап 2. Визначення мети навчання, або інакше кажучи – суми результатів, яких хочемо досягнути, завдяки проведеним заняттям.

Етап 3. Створення концепції навчання, тобто формування суми знань та інформації, які подаються на заняттях, а також пакету вмінь, на основі яких повинні потренуватися учасники – на цьому етапі слід розглядати навчання як однорідну, взаємопов’язану цілісність.

Етап 4. Підбір методів навчання, котрі найкраще відповідають визначеним цілям, а також пристосовані до характеру та можливостей учасників навчання.

Етап 5. Аналіз та підготовка необхідних ресурсів, з допомогою яких проводитиметься заняття: компетентні викладачі, навчальні приміщення, технічні засоби навчання, методичні, навчальні та інформаційні матеріали тощо.

Етап 6. Створення кінцевого варіанту навчальної програми – загальна тривалість заняття та окремих його частин, визначення тривалості та кількості перерв, уточнення принципів співпраці усіх викладачів, які проводять навчання.

Отже, використання сучасних інноваційних технологій, зокрема технології інтерактивного навчання, значною мірою підвищує ефективність навчального процесу у вищій школі, сприяє високому інтелектуальному розвитку студентів, забезпечує оволодіння навичками саморозвитку особистості, можливістю думати, творити.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Інтерактивні методи навчання [Текст]: навч.посіб. / за заг. ред. П. Шевчука і П. Фенриха. – Щецін: Вид-во WSAP, 2005. – 170 с.
  2. Пометун, О., Пироженко, Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. / за ред. О.І. Пометун. – К.:А.С.К., 2004. – 192 с.
  3. Січкарук, О. Інтерактивні методи навчання у вищій школі [Текст]: навч.-метод. посіб. / О. Січкарук. – К.: Таксон, 2006. – 87 с.