ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

 

 

Каричковська С.П.

кандидат педагогічних наук,

викладач кафедри української та іноземних мов Уманського національного університету садівництва

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

 

Професійна підготовка майбутніх учителів англійської мови є одним з особливо актуальних завдань сучасної освіти і науки, передусім у світлі динамічних глобалізаційних процесів. Потреба в педагогічних кадрах нової формації ставить на порядок денний трансформування змісту сучасної вищої освіти з когнітивного плану (набуття знань, умінь і навичок) до професійно-духовного становлення особистості вчителя. У педагогічній підготовці випускників вищого навчального закладу першість належить професійній освіті, причому особлива увага акцентується на підготовці учителів з двох спеціальностей.

Для вивчення особливостей підготовки студентів було проведено порівняльний аналіз навчального навантаження на вивчення профілюючих дисциплін циклу професійно орієнтованої підготовки майбутніх учителів англійської мови освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (НПУ), Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського (ВДПУ) та Педагогічному університеті (ПУ) імені Комісії Народної Освіти (Краків, Польща).

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за напрямом «Філологія (англійська мова і література)» передбачає 4-річний термін навчання для вітчизняних та 3-річний для польських ВНЗ та визначає розподіл загального навчального часу за циклами підготовки, перелік, обсяг та вид контролю нормативних навчальних дисциплін та практик.

Загальні вимоги до професійної підготовки майбутніх фахівців освітянської сфери здійснюються відповідно до загальноєвропейських освітніх вимог, згідно з якими мовна компетенція підготовки бакалавра характеризується опануванням іноземною мовою на рівні C1 CEFR (Common European Framework of Reference).

Вивчення англійської мови є базою підготовки майбутніх вчителів зі спеціальності «Філологія». Порівняння структури кількості кредитів на її вивчення за весь період навчання, виділених на її опанування в розрізі досліджуваних вищих навчальних закладів, подано в табл. 1.

З таблиці 1 видно, що у вищих навчальних закладах України, у порівнянні з польським університетом, на вивчення англійської мови відведено більше годин – від 1,8 (у НПУ імені М.П. Драгоманова) до 2,1 разів (у ВДПУ імені Михайла Коцюбинського).

Проте навантаження на вивчення іноземної мови за семестрами в розрізі досліджуваних вищих навчальних закладів (рис. 1) показує, що в Педагогічному університеті імені Комісії Народної Освіти досить активно починають вивчати англійську мову з першого ж семестру, де на її вивчення відведено 15 кредитів, що удвічі більше ніж у НПУ імені М.П. Драгоманова та в півтора рази – у ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. У другому семестрі відмічаємо скорочення кількості годин до 10 кредитів, що рівне семестровому навантаженню на вивчення англійської мови у вітчизняних вищих навчальних закладах. Навантаження в третьому та четвертому семестрах з даної дисципліни скорочується до 4 та 3 кредитів відповідно, що майже вдвічі нижче відповідного навантаження в українських університетах. Провівши регресійний аналіз динаміки навантаження на вивчення англійської мови у Педагогічному університеті імені Комісії Народної Освіти отримуємо лінійне рівняння регресії виду y = 18,5 – 4,2x, яке свідчить про те, що в середньому за семестр навантаження скорочувалось на 4,2 кредиту.

Порівнюючи підготовку майбутніх учителів англійської мови у досліджуваних університетах, вважаємо необхідним також порівняти кількість кредитів, передбачених на вивчення другої іноземної мови за весь період навчання (табл. 2).

З таблиці видно, що у вітчизняних педагогічних університетах, порівняно з польським, на вивчення другої іноземної мови відведено більше ніж удвічі годин – від 2 (ВДПУ імені Михайла Коцюбинського) до 2,2 разів (НПУ імені М.П. Драгоманова). Причому у Педагогічному університеті імені Комісії Народної Освіти друга іноземна мова вивчалась лише три семестри проти чотирьох у ВДПУ імені Михайла Коцюбинського (рис. 2).

Особливо важливою складовою навчального процесу будь-якого вищого педагогічного закладу є проходження студентами педагогічної практики. Вона здійснюється на ґрунтовній теоретичній основі, що закладена в процесі вивчення всіх предметів теоретичного курсу – педагогіки, психології, іноземної мови та методики викладання іноземної мови. Основними умовами ефективності педпрактики є суспільна спрямованість, теоретична обґрунтованість, комплексний підхід до її змісту і організації, навчально-виховний характер, систематичність.

Проходження студентами педагогічної практики розпочинається з четвертого семестру і входить до навчальних планів різних семестрів. Загальний об’єм навчальної практики різний: у НПУ імені М.П. Драгоманова він триває – 13 тижнів; у ВДПУ імені Михайла Коцюбинського – 27 тижнів; а в Педагогічному університеті імені Комісії Народної Освіти – 8 тижнів. Особливістю є те, що її тижневе навантаження в кожному з досліджуваних університетів різне.

Цікавим є порівняння графіку педагогічних практик, оскільки між ними існує істотна відмінність: так, в НПУ імені М.П. Драгоманова практику студенти проходять в другий семестр протягом ІІ-ІV років навчання; найбільший обсяг навчальної практики передбачено планом ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, причому її проходження здійснюється в кожному семестрі, починаючи з четвертого. В Педагогічному університеті імені Комісії Народної Освіти практику проходять в другому семестрі другого року навчання та в обох семестрах третього курсу, причому її тривалість є незначною.

Таким чином, на основі здійсненого нами порівняльного аналізу можна простежити специфіку побудови навчального процесу у досліджуваних університетах. Проведене нами дослідження підтверджує оптимальність структури навчальних планів. Це дає перспективи для отримання й визнання подвійних дипломів, розширення освітніх і наукових обмінів, підвищення привабливості вітчизняної вищої освіти для іноземних студентів.

Таблиця 1

Сумарне навантаження на вивчення курсу англійської мови, кредитів

Навчальний заклад

К-сть кредитів

% в пор. до ПУ

Педагогічний університет (Краків, Польща)

32

Національний педагогічний університет (Київ, Україна)

58,5

182,8

Вінницький державний педагогічний університет (Вінниця, Україна)

66

206,3

 

Таблиця 2

Сумарне навантаження на вивчення другої іноземної мови, кредитів

ВНЗ

Кількість кредитів

% у порівнянні до ПУ

Національний педагогічний університет (Київ, Україна)

13

Вінницький державний педагогічний університет (Вінниця, Україна)

29,0

223,1

Національний педагогічний університет (Київ, Україна)

26,0

200,0

Рисунок 1. Динаміка навчального навантаження на вивчення англійської мови, кредитів

 Рисунок 2. Динаміка навчального навантаження на вивчення другої іноземної мови, кредитів

 

Використана література:

1. Мороз О.Г. Підготовка майбутнього вчителя : зміст, організація : навч. посіб. / О.Г. Мороз, В.О. Сластьонін, Н.І. Філіпченко. – К., 1997.– 168 с.

2. Хомич В.Ф. Деякі аспекти професіографічної характеристики особистості вчителя / В.Ф. Хомич // Матеріали Між нар. наук.-теорет. конф. до 80-ї річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова 18–19 жовт. 2000 р. / уклад. П.В.Дмитренко, О.Л.Макаренко. – К., 2000. – Вип. 3. – С. 177–180.

3. Про затвердження положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України: наказ М-ва освіти і науки України від 8.04.1993 р. № 93.

4. Koszmider M. Szkolne standarty jakości procesu kształcenia / M.  Koszmider. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2008.

5. Kraśniewski A. Proces Boloński: dokąd zmierza szkolnictwo wyższe? / A.   Kraśniewski. – Warszawa : MENiS, 2004.