Відмінність банківського маркетингу та маркетингу на підприємстві

 

Під - секція 6. Політика і практика маркетингу на підприємстві

Заєць Є.Ю., Манівська Т.Ю., студенти

Пересадько Г.О., к.е.н., доцент , 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

 

Відмінність банківського маркетингу та маркетингу на підприємстві


Більшість науковців не звертають увагу на специфіку банківського маркетингу, а ототожнюють його з маркетингом на підприємстві, хоча насправді слід розмежовувати дані поняття.

Щодо самої історії виникнення маркетингу, то банківські установи набагато пізніше ніж підприємства почали використовувати маркетинг у своїй діяльності, тільки з 70-х років. Спочатку комерційні банки розглядали маркетинг лише як засіб, що дозволяє дослідити попит, залучити більше клієнтів.

Та вже з розвитком ринкової економіки виникла необхідність дослідження банками сучасних концепцій та способів маркетингу, прийняття підходящих маркетингових стратегій з урахуванням специфіки банківського ринку.

Взагалі, головною метою маркетингу банку є встановлення зв’язків між особливостями та можливостями конкретного банку на цільовому ринку, а також забезпечення досягнення поставленої основної комерційної цілі через найбільш повне задоволення виявлених потреб клієнтів [1,с.17].

Варто зазначити, що вагома різниця банківського маркетингу від маркетингу на підприємстві, обумовлена загалом самою специфікою продукту діяльності банків, відмінністю від інших видів економічної діяльності.

По-перше, банківські послуги є абстрактними, тобто не мають матеріальної субстанції.

По-друге, надання клієнтам послуг банків зумовлене використанням грошових ресурсів у різних формах та якостях.

По-третє, саме договірні відносини дають можливість зробити банківські послуги «зримими».

Останньою особливістю банківського продукту є те, що процес його реалізації займає досить великий проміжок часу [2].

Виходячи з даних специфічних рис банківського продукту, слід зауважити, що, на відміну від функціонування підприємства, діяльність банку, що передбачає досить тісний зв'язок з грошима, тривалий процес реалізації своїх послуг, знаходиться в прямій залежності від клієнтів.

Для підтвердження цієї залежності можна навести приклад із відкриттям поточного рахунку фізичною чи юридичною особою у банківській фінансово-кредитній установі. Адже при здійсненні цієї процедури клієнт довіряє свої грошові ресурси банку на певний проміжок часу [3].

Також наведені особливості відображаються на ринковій політиці банку в тому, що з’являється потреба пояснення клієнту сутність самих послуг. До того ж, оцінка та зіставлення банківських послуг потребують від їх споживача високий рівень економічної культури, що переважно не вимагається при купівлі більшості товарів підприємств[4].

Існування залежності від довіри клієнтів, потреба  в поясненні суті банківських послуг та інші специфічні ознаки, особливості, риси банківської конкуренції, зумовлюють зміну в структурі маркетингової політики банку.

Найбільшими складовими системи маркетингу банківських фінансово-кредитних установ є :

¾              дослідження ринку, на який спрямовуються послуги, що включає в себе його аналіз та спостереження;

¾              розробка та реалізації на основі попереднього аналізу певної маркетингової стратегії

Підприємством маркетинг використовується у трьох головних аспектах, а саме:

¾              Орієнтація суб’єкта підприємницької діяльності на потреби клієнтів – маркетингова філософія;

¾              Використання великої кількості ринкових інструментів – маркетинг-мікс;

¾              Цілеспрямована орієнтація всіх видів діяльності підприємства на збут – маркетингове управління.

Виходячи з маркетингової політики підприємства, слід відмітити, що в даному випадку прослідковується істотна диференціація стосовно шляхів ведення діяльності між ним та банком.

Хоча обидва ці суб’єкти переслідують головну мету – отримання прибутку, методи, якими вони користуються для її досягнення є різними.

Порівняльна характеристика маркетингу суб’єктів підприємницької діяльності та банку за основними рисами представлена в наступній таблиці (табл.1).

 

Таблиця 1-Порівняльна характеристика банківського маркетингу та маркетингу підприємства

Ознака

Банк

Підприємство

Наявність у клієнта високого рівня економічної культури

Обов’язкова

Необов’язкова

Довіра клієнта

Є невід’ємною ланкою діяльності банку

Важлива, але не обов’язкова

Регулюється на рівні

Держави

Підприємства

Мета

Підтримка ліквідності, раціональне використання доходів та тимчасово вільних коштів

Отримання прибутку

 

Форма продукції

Нематеріальна, абстрактна

Матеріальна

Специфіка продукції

Потребує пояснення для клієнта

Продукція є конкретною, чіткою зрозумілою

 

Тривалість процедури реалізації продукції

Процедура реалізації є досить тривалою

Переважно не значна

 

Отже, справді банківський маркетинг істотно відрізняється від маркетингу суб’єктів господарювання, оскільки маркетинг в банку більш націлений на роботу з кожним окремим сегментом споживачів, тобто індивідуалізовані ший [4]. Також, варто зазначити, що особливістю маркетингу в банку є такі фактори як: посилена конкуренція у банківській сфері; встановлені обмеження на ціну банківських продуктів з боку держави; вирішальний вплив на діяльність банку несе довіра клієнтів, імідж, репутація; специфічність банківського продукту.

Література

  1. Романенко Л.Ф. Особливості банківського маркетингу. // Маркетинг в Україні. - 2001.- №1.- с. 32-35.
  2. Нікітін А.В. Маркетинг у банку: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.
  3. Жуков С. В. Маркетинг в банку: Опорний конспект : навч. посібник / С. В.Жуков. – К. : Кондор, 2008. – 182 с.
  4. Маркетинг в банку. [Електронний ресурс] : /  Грошово-фінансовий ринок. – Режим доступу : http://uaoc.kiev.ua/56