АДВЕРБІАЛЬНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ

 

ПОД- СЕКЦИЯ 8.  Перевод 

Федоренко С.В.

кандидат педагогічних наук, доцент

Національний технічний університет України «КПІ»

 

АДВЕРБІАЛЬНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ


Постановка проблеми у загальному вигляді. Фразеологічні одиниці (далі ФО) займають особливе місце в словниковому складі англійської мови. З одного боку їх специфічна структура приваблює і викликає неабияку зацікавленість науковців, а з іншого боку – вимагає серйозного аналізу змісту та форми цих мовних одиниць. Фразеологічні вирази вживаються майже в усіх галузях життя сучасної людини. Вони часто зустрічаються як в оригінальних творах класиків, так і сучасних письменників, активно використовуються в засобах масової інформації та у повсякденному мовленні. ФО є частиною культури англійського народу, тому потрібно знати й розуміти їхню структуру, семантику та суть, тому що без знань та розуміння ФО дуже важко осягнути національний склад мислення носіїв мови. Актуальність цієї статті визначається загальною спрямованістю наукових праць у галузі фразеології на поглиблене дослідження семантики й удосконалення лексикографічних тлумачень ФО. У зв’язку з цим актуальним є всебічне вивчення адвербіальних ФО у сучасному мовознавстві та перекладознавстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розвязання загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Питанням функціонування в мові та проблемою перекладу фразеологічних одиниць, й адвербіальних у тому числі, присвячено праці таких учених, як Н. Амосова, О.Арсентьєва, В.Виноградов, В. Жуков, І Корунець, А. Кунін, Б. Ларин, Л. Пастушенко, М. Сидоренко, М. Шанський та ін.

Формулювання цілей статті. Метою статті є вивчення класифікації адвербіальних фразеологічних одиниць та аналіз шляхів їх відтворення українською мовою.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів. Адвербіальними фразеологізми – стійкі словесні комплекси різних структурних і семантичних типів, які виконують синтаксичну функцію обставини. Адвербіальні ФО слід вважати ті фразеологізми, де головне слово, яке несе смислове навантаження, виражене прислівником. У межах адвербіальних ФО виділяють якісні й обставинні лексичні одиниці [1; 2].

Якісні адвербіальні ФО позначають ознаки процесу, тобто характеризують його з якісного боку. Вони поділяються на ФО способу дії і ФО міри, ступеня.

1.Адвербіальні ФО способу дії.  До подібних зворотів відносимо, наприклад,  fair and square - чесно, прямо; hook or by crook - всіма правдами і неправдами; bу leaps and bounds – швидко, стрімко; семимильними кроками; hammer and tongs – енергійно; люто; засукавши рукава; tooth and mail – з усіх сил; не на життя, а на смерть. У деяких адвербіальних ФО містяться архаїчні елементи: in a trice - моментально, в одну мить, миттю (trice – застаріле слово, що означає момент, короткий період).

2. Адвербіальні ФО міри, ступеня. До таких зворотів відносяться: in large measure –  значною мірою; to a high degree – дуже, надзвичайно та ін.

У цій підгрупі наявні полісемантичні  адвербіальні ФО: neck and crop - 1) швидко, стрімко, із застосуванням фізичної сили;2) грунтовно, повністю, абсолютно. Перший фразеосемантичний варіант позначає образ дії, а другий – ступінь дії.

Обставинні адвербіальні ФО не характеризують дію з якісного боку, а позначають обставини, умови, за яких відбувається дія, тобто щось зовнішнє стосовно дії. Виділяють такі підгрупи обставинних ФО:

1. Обставини, за яких відбувається дія.  Наприклад, rain or shine – за будь-яких обставин, не дивлячись ні на що.from scratch – з нічого; на порожньому місці. У даному випадку відсутність супутніх обставин є значущою рисою, що позначає ознаку дії. Усний характер дії може бути виражений англ. ФО by word of mouth – усно, на словах.

2. Обставини місця (позначають просторові ознаки): from China to Peru – з одного кінця землі до іншого.

З. Обставини часу (позначають перебіг дії у часі): in a flash, in less than no time, in the twinkling of an eye, in two shakes (of a lamb’s tail)- моментально, миттєво; в мить ока, in the year dot – в незапам'ятні часи, во время оно; за царя Гороха.

4. Обставини причини: in one's cups - сп'яну; in the heat moment – зопалу.
They were all shouting at me to hurry up and in the heat of the moment I forgot to pick up the envelope with the tickets.

5. Обставини мети: on the off-chance – про всяк випадокю
She went to the party on the off-chance that his friends would be there.

В адвербіальних ФО з константивно-варіантною залежністю компонентів взаємозамінними можуть бути як іменники, прислівники, так і прийменники.
а) взаємозамінні іменники: hand over fist (або hand over hand) –  швидко і легко;
б) взаємозамінні прислівники: сlose (чи near) at hand  -1) близько,поруч;поблизу, тут же, під рукою; 2) не за горами, на носі в) взаємозамінні прийменники: at (або in) a pinch - у разі крайньої потреби, в крайньому випадку.

Переклад фразеологічних одиниць представляє значні труднощі. Це пояснюється тим, що багато хто з них є яскравими, емоційно насиченими зворотами, що належать до певного мовного стилю і часто носять яскраво виражений національний характер. При перекладі стійких сполучень слів слід також враховувати особливості контексту, в якому вони вживаються. Для багатьох англійських фразеологічних одиниць характерні багатозначність і стилістична різноплановість, що ускладнює їх переклад на інші мови [4].

Ще однією неминучою проблемою є національно-культурні відмінності між близькими за змістом фразеологічними одиницями в різних мовах. Найчастіше, збігаючись за змістом, фразеологічні одиниці мають різну емотивну функцію або стилістичну забарвленість. Аналогічні проблеми можуть виникнути навіть при перекладі фразеологізмів, що мають однакове джерело походження, наприклад, біблійні, античні або міфологічні. Такі фразеологізми будуть називатися інтернаціональними. До них належать фразеологічні одиниці, які запозичувалися з мови в мову або ж виникали у різних народів незалежно один від одного внаслідок спільності людського мислення, близькості окремих моментів соціального життя, трудової діяльності, виробництва, розвитку науки і мистецтв [5].

З найбільшими труднощами доводиться стикатися перекладачеві при роботі з фразеологічними одиницями, заснованими на сучасних реаліях. Лише деякі з них швидко стають популярними і проникають у міжнародні словники. Наприклад, Hell’s Angels – Ангели пекла; Поле чудес – «the Land of Wonders».

Висновки з поданого дослідження і перспективи подальших розвідок у даному нампрямі. Ґрунтуючись на аналізі труднощів перекладу і особливостях фразеологічних одиниць, було визначено основні групи адвербіальних фразеологічних одиниць з перекладацької точки зору, а також наведено стилістичні прийоми перекладу фразеологічних одиниць. Вибір того чи іншого виду перекладу залежить від особливостей фразеологічних одиниць, які перекладач повинен розпізнати і зуміти передати їх значення, яскравість і виразність. Фразеологічний переклад передбачає використання в тексті перекладу стійких одиниць різного ступеня близькості між одиницею іноземної мови та відповідної одиницею перекладного мови - від повного і абсолютного еквівалента до приблизного фразеологічного відповідності.

Література:

1.    Арсентьева Е.Ф. Сопоставительный  анализ  фразеологических  единиц / Е.Ф. Арсентьева. – Казань, 1989. – 215 с.
  1. Виноградов В. С. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке / В.С.  Виноградов. – М., 1986. –  210 с.
  2. Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. / В.П. Жуков. – М. : Просвещение, 1990. – 159 с.
  3. Пастушенко Л. П. Английские фразеологические единицы в составе фразеологического поля / Л.П.Пастушенко. – К.:, 1982. – 289 с.
4.    Ларин Б. А. Очерки по фразеологии /  Ларин Б.А // Очерки по лексикологии, фразеологии и стилистике: Учен. зап. – С. 263–264.