СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА-ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ

 

 

Дяченко О. Ф., асистент кафедри математичних методів,

Пономарьова А.О. , студентка спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»

Маріупольський державний університет

СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА-ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ


Досягнення людиною життєвого успіху є однією з найважливіших проблем, які постали перед людством у XXI столітті. Оскільки ком­петентність як властивість особи­стості, безпосередньо випливає на її діяльність, то її потрібно розвивати та вдосконалювати. Елементи компетентності (знання, уміння і навички, досвід, потенціал, задатки та здібності, риси характеру, креативність та інте­лект, духовність особистості) поєднуються у різних конфігураціях для вирішення людиною конкретних завдань та розв’язання проблем, які ставить перед нею життя.

Компетентність  (лат. competens - відповідний, здібний)  це коло повноважень будь-якої посадової особи чи органу; володіння знаннями, досвідом у певній галузі.

 Поняття компетентності передбачає сукупність фізичних та інтелектуальних якостей людини і властивостей, необхідних людині для самостійного й ефективного виходу з різних життєвих ситуацій, щоб створити кращі умови для себе в конструктивній взаємодії з іншими [2, с.14].  Під компетентністю сьогодні розуміється інтегрована характеристика якостей особистості людини і рівня її підготовки до виконання діяльності у певній галузі діяльності.

Згідно кваліфікаційній характеристиці спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», провідними обов’язками майбутніх фахівців є проектування, експлуатація та вдосконалення (у частині інформаційного забезпечення) автоматизованих інформаційних систем і систем управління, а також нових інформаційних технологій, які базуються на застосуванні обчислювальної і мікропроцесорної техніки, проектуванні й актуалізації бази банків даних. Документознавець повинен знати  основи проектування та експлуатації автоматизованих інформаційних систем управління, основи програмування, методи проектування і актуалізації баз і банків даних. Таким чином, інформаційна компетентність для формування кваліфікованого спеціаліста є однією з фахових компетентностей, тому й дослідження даної теми є актуальним.

Інформаційна компетентність — це інтегративне утворення особистості, яке віддзеркалює її здатність до визначення інформаційної потреби, пошуку інформації та ефективної роботи з нею у всіх її формах та представленнях – як в традиційній, друкованій формі, так і в електронній формі; здатності щодо роботи з комп’ютерною технікою та телекомунікаційними технологіями, та здатності щодо застосування їх у професійній діяльності та повсякденному житті[3].

Інформаційна компетентність є сукупністю трьох компонентів: інформаційного компонента - здатність ефективної роботи з інформацією у всіх формах її представлення; комп’ютерного або комп’ютерно-технологічного компонента - уміння та навички щодо роботи з сучасними комп’ютерними засобами та програмним забезпеченням; компонента застосовності - здатність застосовувати сучасні засоби інформаційних та комп’ютерних технологій до роботи з інформацією та розв’язання різноманітних задач [1].

Сформувати інформаційну культуру у студентів документознавців покликані дисципліни: «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Інтернет – технології та ресурси», «Комп'ютерні мережі», «Організація та управління базами даних», «Графіка та web-дизайн» та ін.

Формування інформаційної культури студента-документознавця починається вже з першого курсу при вивченні  дисципліни «Інформатика та КТ». Наприклад при вивченні табличного процесору Microsoft Excel першокурсники вирішують наступні завдання.

Наприклад: Обчислити стаж роботи працівників та виявити працівників, стаж яких становить від 1 до 5 років.  Виконати фільтрацію даних за посадою та знанням іноземної мови.

Для вирішення цього завдання необхідно створити комірку та вказати поточну дату за допомогою функції =СЕГОДНЯ(). Тоді стаж роботи можливо вичислити за формулою =(D1+D4)/365. (рис.1)

  

 «Обчислення стажу роботи працівників» рисунок 1.

Виявити працівників стаж роботи яких від 1 до 5 років дозволяє функція «Умовне форматування» (рис.2).

 

«Працівники підприємства зі стажем від 1 до 5 років» рисунок 2.

Відфільтрувати працівників за посадою та знанням іноземних мов  допоможе Сортування та фільтр (рис.3). Ця функція також дозволяє застосовувати текстові фільтри (пошук слів за першою та останньою літерами) та сортувати данні за кольором.

 

 «Фільтрація даних за змістом» рисунок 3.

Таким чином, формування інформаційної компетентності студентів-документознавців  здійснюється за допомогою цілого ряду факторів, одним з яких є зміст освіти, що містить у собі не тільки перелік навчальних предметів, але і професійні навички й уміння, що формуються в процесі оволодіння предметом. Зміст підготовки спеціалістів-документознавців будується як комплексна цільова програма, орієнтована на кінцеві результати, а не як проста сума незалежних один від одного автономних дисциплін. Вже з першого курсу навчання дисципліни комп’ютерного напрямку повинні формувати інформаційну компетентність, щоб забезпечити якісне становлення та кар’єрне зростання у майбутньому.

Література:   

1. Завьялов А. Н. Формирование информационной компетентности у будущих специалистов в области новых информационных технологий / А.Н. Завьялов // Материалы конференции «Информационные технологии в образовании-2003» Режим доступа: http://ito.edu.ru/2003/II/3/II-3-2522.html

2.Коваль Т. Особливості вибору змісту професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів/ Т. Коваль//Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2005. – Вип. 1 - С. 14.

3. Федорова С. В Информационная культура личности как условие существования и развития в информационном обществе/ С.В. Федорова Режим доступа:http://cde.sakha.ru/Arxiv/VILYI/KonVil/fcv.htm