ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ НОМІНАЛІЗАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ

 

ПОД- СЕКЦИЯ 8  Фразеология. Методы, приёмы перевода.

 

Федоренко С.В.

кандидат педагогічних наук, доцент

Національний технічний університет України «КПІ»

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ НОМІНАЛІЗАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ


Постановка наукової проблеми. Англійське речення частіше за українське містить особові та неособові дієслівні форми. Натомість українське речення менш вербальне. Це є причиною значної кількості інтерференційних помилок при перекладі як з української мови англійською, так і з англійської українською: надмірне вживання іменників у першому випадку та дієслівних форм – у другому випадку. Тому для правильного перекладу особливо важливо знати особливості застосування трансформацій вербалізації та номіналізації структури речення.

Виклад основного матеріалу. Перекладацька трансформацiя, внаслiдок якої у перекладеному реченнi збiльшується кiлькiсть iменних форм у порiвняннi з оригiнальним реченням i, вiдповiдно, зменшується кiлькiсть дiєслiвних форм, є номіналізацією. В цілому її суть полягає в опредметненні дій та процесів.  Цей прийом  доволі часто використовується при перекладі з англійської на українську мову. Це пояснюється відсутністю віддієслівних іменників в англійській мові. Адже англійська мова «має на увазі» різноманітні одиниці інформації, а українська – їх «вимовляє». Тому в українській мові існує тенденція щодо використання віддієслівних іменників, натомість в англійській – дієслів [2].

Розрізняють такі основні види трансформацiї номiналiзацiї при перекладі з англійської на українську:

1)       номіналізація дієслівного присудка. Наприклад: Contracts are being expanded. Продовжується розширення контактів.

2)       номіналізація означення. Якщо в англійській мові означення при підметі виражене прикметником в порівняльному ступені або Рarticiple І/ІІ і позначає перехід у новий кількісний або якісний стан, то при перекладі на українську воно номіналізується: better working conditions – покращення умов праці; longer term – подовження терміну; resumed talks – відновлення переговорів.

3)       відновлення віддієслівного іменника при підметі. Серед віддієслівних іменників в українській мові існують слова з самостійним смислом (читання, говоріння, процвітання тощо) і десемантизовані слова, що позбавлені самостійного смислу (проведення, реалізація, створення тощо). Слова другого типу, як правило, опускаються в англійській мові. В англійській зазвичай у ролі підмета виступає не назва дії, а її об’єкт. Адже англійська ці слова лише «має на увазі». В українській мові  іменники цього типу виконують роль формального елемента: вони вказують на наявність або відсутність у певний час того чи іншого предмета, події або явища. Наприклад: The humanitarian aid was stopped. – Надання гуманітарної допомоги було призупинено.

Розглянемо трансформацiю номiналiзацiї iз замiною дiєслiвного присудка на складний iменний присудок у перекладі з української на англійську. Інодi в англiйських i українських реченнях присудки по-рiзному позначають ознаки предметної ситуацiї. Вiдомо, що поряд iз дiєсловами у багатьох мовах є слова категорiї стану (холодно, жарко тощо). Крiм того, є дiєслова, що позначають не тiльки дії, а й процеси та стани. Тому мови можуть вiдрiзнятися вибiрковiстю стосовно того, чи позначається стан чи дiя, i як вони позначаються.

Серед причин, що зумовлюють застосування цього виду трансформацiї номiналiзацiї українського речення у перекладi, В. Карабан [1],  перш за все, виділяє  такі дві:

1) граматична: постiйна дiя у мовах може позначатися або дiєслiвним присудком, або складним iменним присудком. Рiзнi мови по-рiзному використовують таку можливiсть.

2) стилiстична: позначення дiї складним iменним присудком вказує на бiльшу сталiсть дiї, нiж при позначеннi дiєсловом. Тому для того, щоб пiдкреслити бiльшу сталiсть дiї, в англiйськiй мовi може використовуватися складний iменний присудок там, де в українському реченнi дiя позначена простим або складним дiєслiвним присудком.

Англiйська та українська мови можуть рiзнитися, тодi, коли потрiбно позначити перехiд у якiсно або кiлькiсно новий стан: в українськiй мовi в такому випадку може вживатися предикат дії, тобто дієслово, а в англійськiй мовi – предикат стану (який звичайно позначається складним iменним присудком, що складається iз дiєслова to be (або дiєслiв, що позначають перехiд в iнший стан – to get, to turn, to become, to grow, to fly etc.) та прикметника або слова категорiї стану: спати – to be asleep (asleep – слово категорії стану), заснути – to fall asleep, побiлiти – to turn white, постарiти – to grow old, розлютитися – to fly in rage) [1].

Подiбна ситуацiя спостерiгається й у випадку позначення вияву певної внутрiшньої або зовнiшньої ментальної, психологiчної або фiзичної ознаки: нервувати –to get nervous, усвiдомлювати – to be aware, підривати, шкодити – to be detrimental, піддаватися лікуванню – to be curable, ставитися прихильно – to be sympathetic, розвиватися динамічно – to be dynamic, помилятися – to be mistaken / to be not right, побоюватися – to be apprehensive,розглядатися – to be under consideration тощо). Зрозумiло, що зовсiм не завжди українськi речення з такими дiєсловами-присудками перекладаються англiйською мовою реченнями iз складними iменними присудками, але перекладач завжди має усвідомлювати можливостi такої трансформацiї дiєслiвного присудка у складний iменний [1, с. 206–207].

За глибоким переконанням І. Полуяна, номіналізація є перетворенням завершеного або часткового висловлювання з дієсловом у поняття, що в мовленні буде виконувати функцію підмета або означення [3, с. 122–131]. Цей прийом  дозволяє багатослівне українське речення або висловлювання звести до 2–3 слів англійською. Наприклад: oil glutу світі виробляється надлишок нафти; population spurt – спостерігається швидкий приріст населення; a steady rise in oil prices – ціни на нафту постійно зростають.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, знання особливостей застосування трансформації номіналізації структури речення є важливими при перекладі як з української мови англійською, так і з англійської українською. Перспективою подальшої розвідки у цьому напрямі є вивчення перекладацької трансформації вербалізації, вміле застосування якої разом з номіналізацією складає суттєву частину мовленнєвої компетенції перекладача.

 

Література

  1. Карабан В.І. Переклад з української на англійську: навч. посіб.-довід. Для студентів вищих закладів освіти / В.І. Карабан, Дж. Мейс. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 608 с.
  2. Мухортов Д.С. Практика перевода: учебн. пособ / Д.С. Мухортов. – М. : Либроком, 2009. – 256 с.
  3. Полуян И. В. Семантико-синтаксические процессы и перевод / И. В. Полуян. – М. : Р. Валент, 2005. – 239 с.