Наукові підходи розуміння поняття фінансових потоків аграрних підприємств

 

ПОД- СЕКЦИЯ 11. Финансы, денежный оборот и кредит.

 

Галицький О.М

Старший викладач

Одеський державний аграрний університет

 

Наукові  підходи розуміння  поняття фінансових потоків аграрних підприємств

 

Фінансові потоки, які властиві підприємству, виникають в результаті наявності системи організаційно-економічних та соціальних відносин, і як їх підсистеми – фінансових відносин, пов’язаних з участю підприємства у діяльності ринку товарів та послуг, ринку ресурсів, фінансового ринку та державного сектору економіки. Їх швидкість та напрямки руху, склад і  обсяги  формування обумовлюються специфікою взаємин,  що виникають в результаті взаємодії аграрного підприємства з іншими суб’єктами ринків при здійсненні операційної, фінансової та інвестиційної  діяльності. Якість фінансових потоків, різноманітність причин та наслідків їх виникнення обумовлює актуальність задачі впорядкування, класифікації та відповідних підходів щодо управління ними.

Автори розглядають, насамперед, фінансові аспекти діяльності досліджуваних суб’єктів господарювання та виходять з фінансової трактовки узагальнення рухомості фінансових потоків. Однак поряд із поданими вище визначеннями поняття "фінансові потоки", також можна відмітити й інший підхід щодо розкриття сутності такого поняття. Зокрема, прикладом такого підходу можна назвати такі дослідження науковців:

Наприклад, Баранець Г. В. визначає, що фінансові потоки – це грошові оборотні активи підприємства, які генеруються процесом виконання логістичних операцій з матеріальним потоком у певному часовому періоді, а також джерела коштів, що забезпечують перебіг цього процесу у відповідному часовому інтервалі [10]. Тобто Баранець Г. В. на фоні підкреслення фінансової природи формування фінансових потоків також визначає один з головних чинників генерування таких потоків. При цьому, на відміну від Присяжнюк А. Ю., Баранець Г. В. безпосередньо вказує, що таким чинником є матеріальний потік;

Скобелева Є. В. також підкреслює фінансову природу фінансових потоків, звертаючи увагу на те, що рух фінансових ресурсів та активів підприємства є важливими елементами фінансового потоку, які, зокрема, і формують такий потік. При цьому, як видно з наведеного визначення, Скобелева Є. В. конкретизує сутнісне розуміння фінансового потоку, говорячи про рух фінансових ресурсів та активів підприємства. Утім варто відмітити, що до активів підприємства, насамперед, відносяться його матеріальні ресурси. Отже, визначення фінансових потоків лише через їх фінансову складову у дослідженні Скобелевої Є. В. є частковим;

безпосередню необхідність врахування матеріального потоку при розгляді фінансового потоку вказує і Каточков В. М. Так, цей автор, зокрема, доводить, що зв’язок матеріального та фінансового потоків виявляється в тому, що фінансовий потік є основою для виникнення матеріального потоку і навпаки. Тобто, як бачимо, Каточков В. М. обґрунтовує важливість взаємного розгляду матеріальних та фінансових потоків. Загалом із цим сперечатися досить важко, бо сучасне підприємство неможливо уявити без взаємного наскрізного руху як матеріальних, так і фінансових ресурсів. Ґрунтовність наведеного визначається також дослідженням Бутріна А. Г., який обґрунтовує, що єдність матеріального та фінансового потоків визначається тим, що матеріальний потік може виконувати функції фінансового потоку як засіб розрахунків і навпаки . Однак при цьому варто враховувати, що таке визначення сутнісного розуміння фінансового потоку базується, насамперед, на розгляді матеріальних та фінансових потоків як невід’ємних складових так званої логістичної системи.

Фінансові потоки аграрного підприємства – це цілеспрямований рух, зміна (обсягів, типів, форм та видів) різноманітних фінансових ресурсів суб’єкта господарювання, що здійснюється з урахуванням фактора часу, де в якості каталізатора виникнення та формування таких потоків є товарні потоки підприємства При цьому необхідно зауважити, що подане уточнення поняття "фінансові потоки аграрного підприємства" суттєво відрізняється від існуючих, бо в ньому поєднано як сутнісне розуміння фінансового потоку, так і підкреслено економічну природу виникнення означених потоків.

Виходячи  з  цього,  постає  проблема  оцінки ефективності  функціонування  фінансових   потоків підприємств  в  аграрній  сфері та  нарощення  їх  ринкової  вартості  в  контексті  управління  фінансовими  потоками, оскільки дуалізм  економічної  природи фінансових  потоків   та специфіка  функціонування  аграрного  сектору  покладає  певний  відтінок  на  формування, розподіл  та  використання  фінансових  потоків  аграрної  сфери.

З одного  боку  науковці  схиляється  до  оцінки  фінансових  потоків  як  сформованого  обсягу  фінансових  ресурсів, з  іншого боку  підкреслюють  потенціальну  можливість  фінансових  потоків   генерувати  дохід  в  майбутньому  періоді, що  вкрай  важливо  для  інвесторів  та  кредитних установ.

На наш погляд, приріст чистого грошового потоку в сучасних умовах не може розглядатися як критерій ефективного управління, оскільки не відображає структури фінансових потоків підприємства, рівня економічної рентабельності та витрат господарювання. У зв’язку з цим питання пошуку критеріїв ефективності управління фінансовими потоками, визначення принципів оцінки ефективності на підставі врахування теоретичного базису та чинників впливу залишаються дискусійними. Згідно з традиційним підходом ефективність управління грошовими потоками передбачає результативність процесу та обчислюється як відношення результату (ефекту) до витрат, що забезпечили цей результат, тобто це відносний показник, що визначає результат на одиницю витрат.