ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

 

ПОД- СЕКЦИЯ 1. Бухгалтерский учет и аудит.  

 

Рисовська Христина

студентка спеціальності «Фінанси та кредит»

економічного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

Науковий керівник: к.е.н., доц. Кміть В.М.

 

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

У цій статті розглянуто основні проблеми і напрями вдосконалення якості аудиторських послуг в Україні.

Постановка проблеми. Перехід до ринкової економіки, розвиток підприємництва сприяли активізації аудиторської діяльності в Україні. На сьогоднішній день процес формування аудиту можна вважати завершеним, оскільки визначено права та обов’язки аудиторів і споживачів аудиторського продукту, встановлено правила поведінки суб’єктів аудиту, існує відповідна правова база, а також в Україні надають аудиторські послуги професіонали у даній сфері. У 2010 році українськими аудиторами було здійснено понад 76 тис. перевірок суб’єктів господарювання. Однак, за 2011 рік кількість аудиторських фірм в Україні скоротилася і фахівці це пояснюють тим, що не всі проходять перевірку на якісь.

Мета дослідження. Метою дослідження є виокремити основні проблеми, а також сформувати напрями покращення якості аудиторських послуг в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем підвищення якості аудиторських послуг займалися такі вітчизняні та зарубіжні дослідники, як Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Палій В.Ф., Соколов Я.В. та інші.

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні виникнення аудиту асоціюється з прийняттям Закону про України “Про аудиторську діяльність” у 1993 році. 18 – років це досить невеликий період для формування досвіду, накопичення відповідної практичної бази. Якість аудиторських послуг  в Україні нині є невисокою, і це в деякій мірі пов’язано не з самими аудиторами.

         Насамперед, це пов’язано із прогалинами законодавчої та нормативно-правової бази.

Ще одним фактором є недостатня розвиненість фондового ринку України, відповідно через це важко визначити фактичну вартість капіталу підприємств і його вільний перерозподіл, а це в свою чергу зменшує важливість перевіреної інформації аудитором.

Якісною визнається аудиторська послуга, яка надається фірмами з дотриманням Професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, та задовольняє потреби користувачів. Аудиторські фірми та аудитори, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи – підприємці зобов’язані розробити та впровадити в свою практику таку систему контролю якості, яка б забезпечувала обґрунтовану впевненість у тому, що сама фірма та її персонал діють відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, Кодексу етики професійних бухгалтерів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, а висновки (звіти), що надаються фірмою, відповідають умовам завдання [2].

Ст. 12 Закону України «Про аудиторську діяльність» передбачено таке повноваження Аудиторської палати України як «здійснення заходів із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг»[1].

АПУ реалізує свої повноваження з контролю якості та професійної етики через Комісію, яка керується в своїй діяльності Положенням №187/5.3. Комісія через Комітет з контролю за якістю аудиторських послуг організовує:

- проведення зовнішніх перевірок систем контролю якості;

- моніторинг з питань контролю аудиторської діяльності;

- застосування додаткових процедур щодо забезпечення контролю якості та дисциплінарних заходів за наслідками контролю;

- інформування суспільства про функціонування систем контролю якості аудиторських послуг в Україні [3] .

Система контролю якості фірми має включати політику та процедури контролю якості. Політика контролю якості - це формалізована сукупність принципів, методів і правил, застосовуваних фірмою при здійсненні контролю якості аудиторських послуг. Процедури контролю якості - це заходи та дії, які здійснює фірма для впровадження політики контролю якості та моніторингу відповідності системи контролю якості фірми. [2].

Забезпечення незалежності аудитора та дотримання ним всіх норм етики також є важливим чинником підвищення якості аудиту. Незалежність аудитора забезпечується перш за все неухильним дотриманням правил професійної етики, які ґрунтуються на Кодексі професійної етики Міжнародної федерації бухгалтерів. У відповідності до вимог ЄС, до правил професійної етики необхідно додати наступні положення забезпечення незалежності і підвищення якості аудиторських послуг:

- аудитор має дотримуватись незалежності, як під час аудиту, так і під час надання інших послуг;

- аудитор повинен передбачати всі можливі загрози втрати незалежності та вживати необхідних заходів щодо зниження ризику її[5, 95].

Для отримання високої якості аудиту слід дотримуватися таких заходів:

а) навчання і перепідготовка аудиторів;

б) розробка й удосконалення аудиторських стандартів;

в) самоконтроль;

г) розробка ефективної системи контролю якості всередині аудиторської фірми;

ґ) наявність жорсткої системи зовнішнього контролю якості аудиторських послуг [4, с 46].

Стосовно чинників внутрішнього контролю якості аудиту, треба відзначити наступні:

1.Гарантування виконання професійних обов’язків. Кожен працівник аудиторської фірми зобов’язаний  дотримуватися принципів аудиту.

2. Прийом, супровід та завчасне зупинення виконання завдання. 3. Постійне підвищення кваліфікації персоналу. Аудиторська фірма повинна дбати про рівень кваліфікації своїх працівників і постійно удосконалювати його[6,35].

4.Планування замовлень клієнтів.

5. Розгляд скарг та пропозицій від свої замовників.

6. Забезпечення виконання замовлення клієнтів.

Висновки. Якість аудиторських послуг в Україні постійно впливають різноманітні зовнішні і внутрішні чинники, але вплив цих факторів можна суттєво знизити і водночас підтримувати якість аудиту на високому рівні, дотримуючись чинного законодавства і неухильного виконання норм і правил професійної етики аудитора.

 

Література:

  1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 р. № 140: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/rada/.
  2. Положення з національної практики контролю якості 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг» затверджене рішенням АПУ від 27.09.2007 №184/4: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/.
  3. Положення про Комісію Аудиторської палати України з контролю якості та професійної етики, затверджене рішенням АПУ від 14.02.2008р. №187/5.3: : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://apu.com.ua/content.
  4. Кулаковська Л.П. Основи аудиту : Навч. посібник для студ. вищих учбових закладів.- 3-тє вид. / Л.П. Кулаковська, Л.П. Піча.- К.: Каравела, 2009.- 543с.
  5. Єременко Д.В. Якість аудиторських послуг в Україні // Облік і фінанси АПК. – 2010. - № 2. – С. 94-96.
  6. Макєєва О. Організація системи забезпечення якості в аудиторській практиці // Економіст. – 2010. - № 2. С. 34-36.

 

Christina Risovska

Ivan Franko National University of L’viv

Problems and ways of perfection of quality audit services in Ukraine

I article it is considered the main problems and the ways of perfection quality of audit services in Ukraine.