АУДИТ В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

ПОД- СЕКЦИЯ 1. Бухгалтерский учет и аудит.  

 

Дрімайло М.Р.

бакалавр

ЛНУ ім. Івана Франка

 

АУДИТ В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

У статті розкрито етапи формування, визначено основні проблеми та шляхи вдосконалення вітчизняного аудиту.

Постановка проблеми. Економіка України перебуває на досить нелегкому етапі свого розвитку. Аудит – це одна з головних форм фінансового контролю, його основною функцією є достовірність та об’єктивність оцінки звітних та облікових даних про фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання на базі взаємної зацікавленості підприємства в особі його акціонерів та держави в особі податкових органів. Дослідження показують, що виникла проблема недостатньої якості аудиторських послуг, їх технічного та програмного забезпечення, недостовірності інформації, що досить негативно впливає на становище підприємств та держави.

Мета статті. Основною метою написання статті є дослідження формування вітчизняного аудиту, висвітлення проблем його здійснення та визначення перспектив розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у вивченні головних проблем та шляхів вдосконалення аудиту зробили у своїх наукових працях такі науковці, як Ф.Ф.Бутинець, М.І.Бондар, В.І.Драч, О.А.Петрик та багато інших.

Виклад основного матеріалу. Аудит є основою нормального функціонування економіки всіх розвинених країн світу. Згідно із Законом України «Про аудиторську діяльність», аудит - це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів [1].

В Україні розвиток аудиту припадає на 1987 р., що пов’язано із формуванням перших аудиторських фірм та створенням законодавчої бази.

Уповільнили на деякий час розвиток аудиту державні структури під тиском міжнародних організацій.

Ситуація змінилась у 2000 р. Складність, заплутаність обліку, особливо податкового, зміна фінансового обліку, істотна суперечливість чинного законодавства, наявність значних фінансових санкцій наштовхують менеджерів, які бажають перестрахуватись від відповідальності і можливих фінансових втрат, до рішення скористатися послугами аудиторської фірми. Таким чином, у суспільстві виникла об’єктивна потреба в незалежному професійному контролі за діяльністю підприємств та її результатами.

Аудиторською палатою України 18 квітня 2003 р. було прийнято в якості національних Міжнародні стандарти аудиту.

Контролюючи виробничі відносини і продуктивні сили у сфері виробництва, аудиторський контроль визначає ефективність використання праці як доцільної діяльності людини, яка включає працю, предмети і засоби праці, відповідності їх чинному законодавству, нормативно-правовим актам.

Нестабільна економічна ситуація, що склалася в Україні, потребує вирішення низки проблем, які мають місце у професійній діяльності аудиторів, аудиторських фірм і унеможливлюють успішний розвиток аудиту [2, с.124].

Однією з проблем є недостатня кількість методичних розробок з аудиторського контролю, що спричиняє нестачу знань та низьку компетенцію аудитора під час виконання своїх завдань. Крім того, такі тенденції призводять до зниження рівня конкурентоспроможності українських аудиторів, порівняно з іноземними, які пропонують значно ширший перелік послуг [3, с.121].

Іншим негативним явищем є брак кваліфікованих аудиторських кадрів, що призводить до зниження якості аудиторських послуг. Нині аудитор не завжди здійснює якісну аудиторську перевірку та складає достовірний аудиторський висновок [4, с.61].

Вирішення питання також потребує проблема сучасного аудитора та довіри до нього. Тобто перед тим, як клієнт вирішить надати інформацію аудиторові, він повинен бути впевнений, що аудитор збереже її у конфіденційності. Це, звичайно, пов’язано з професіоналізмом аудитора і юридичним захистом його діяльності.

Існує серйозна проблема формування ціни на аудиторські послуги, а саме в частині методики її визначення. Єдиної системи розрахунку вартості послуг аудиторської фірми в Україні не існує, тому аудитори часто використовують власну систему формування ціни.

Більшої уваги потребує система впровадження інформаційних систем для потреб внутрішньогосподарського контролю. Відбувається відставання новітніх технологій опрацювання економічної інформації від процесів контролю на підприємствах.

Отже, виникає низка проблем у процесі становлення та здійснення аудиту в Україні. Комплексна програма подолання кожної з них забезпечить ефективне та якісне здійснення аудиту та сприятиме подоланню негативних явищ в економіці України, пов’язаних з недостатнім контролем за суб’єктами підприємницької діяльності.

В Україні контроль за якістю аудиту та аудиторських послуг здійснює Аудиторська Палата України. Тому у першу  чергу поліпшення аудиту покладатиметься на їхню відповідальність.

Завданнями Аудиторської Палати України з метою поліпшення аудиту в Україні є:

1. Затвердження стандартів аудиту, адаптованих до економічної ситуації України.

2. Сувора сертифікація осіб, які будуть займатися аудиторською діяльністю.

3. Підвищення якості аудиторських послуг шляхом провадження регулярних програм навчання, підготовки та перепідготовки аудиторів.

4. Здійснення ретельного контролю за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог  Закону України «Про аудиторську діяльність», стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів.

5. Забезпечення незалежності аудиторів у процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхідності застосування до них штрафів та грошових стягнень.

6. Удосконалення системи сертифікації аудиторів.

7. Створення умов для виконання етичних принципів аудиторів [5, с.530].

Важливою умовою вдосконалення аудиту на сучасному етапі його розвитку є застосування інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

Оскільки актуальною проблемою аудиту є ціноутворення, її вирішенням має бути формування співвідношення «ціна – якість». Такий підхід, на мою думку, надасть аудиторським фірмам сучасних цивілізованих рис, забезпечить можливість залучення та збереження клієнтів за рахунок не зниження ціни обслуговування, а підвищення якості аудиту.

Поліпшенню якості аудиту в Україні сприятиме лише система цілісних та комплексних заходів, які будуть спрямовані на розвиток правового поля аудиту, запровадження якісної системи комп’ютеризації аудиту, здійснення контролю над рівнем професійної компетентності аудиторів та якості наданих послуг, забезпечення реальної професійної незалежності аудитора та запровадження санкцій і покарань аудиторів щодо недостовірності надання аудиторських послуг.

Висновки. На шляху становлення, розвитку та функціонування сучасного аудиту в Україні постає багато проблемних питань, що негативно позначаються як на результатах діяльності підприємств, так і на економічній ситуації держави загалом. Комплексне та системне подолання цих недоліків сприятиме підвищенню авторитетності вітчизняного аудитора на міжнародному рівні та забезпечить високу якість аудиторських послуг.

Література

  1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 р. № 140: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua
  2. Бутинець Ф.Ф. Аудит: підр. / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ПП «Рута», 2006. – 512 с.
  3. Бондар М І. Аудит в АПК: навч. посібник. / М. І. Бондар. – К.: КНЕУ, 2003. – 188 с.
  4. Драч  В. І. Наступний  крок:  забезпечення якості аудиторських послуг // Аудитор України. – 2009. – №5/6. – С. 63.
  5. Шевчук О.А. Аудит в Україні – проблеми та перспективи // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №6. – С. 543.