Хваль Юлия Александровна

 

ПОД- СЕКЦИЯ 9. Управление производством и развитие предприятия.

Хваль Ю.О.
студента НТУУ «КПІ»
Кириченко С.О.
ст. викладач НТУУ «КПІ»УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ


У сучасних умовах ведення господарської діяльності особливо важливого значення набуває діяльність із управління та планування доходу на підприємствах. Вона дозволяє визначити та спрогнозувати оптимальний рівень доходу, який необхідний для покриття поточних витрат, сплату податків до бюджету країни та, найважливіше, отримання прибутку. Через практичну реалізацію даних заходів компанії зможуть зміцнити свої конкурентні переваги на ринку особливо в умовах мінливості та невизначеності (ризику). Саме у цьому і полягає актуальність досліджуваної теми.
Категорія доходу є доволі широкою та складною в економічній науці, що, в свою чергу, зумовлює відсутність єдиного підходу до її тлумачення. Питання щодо сутності, значення та аналізу доходу підприємства було розглянуто у працях таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як А. Бірмана, Х. Віссема, Г. Міцберга, І. Бланка [1], Н. Ушакової [7] та інших.
Традиційно, під доходом розуміють різницю між виторгом від реалізації продукції, робіт чи послуг та вартістю витрат, понесених на виробництво чи збут даної продукції [4, c. 363]. За іншим підходом, дохід компанії – це приріст суми грошей над їх витратами на спожиті в процесі виробництва засоби, який підприємство отримує від реалізації новоствореної вартості [2, c. 364]. Загалом дохід підприємства є його основою для самофінансування та подальшого розвитку, джерелом для сплати податків та, в кінцевому підсумку, отримання прибутку (рис.1).
 

Для більш детального розгляду даної категорії використовують наступні сучасні теорії, які базують на витратному та ринкових підходах:
-    факторна, яка визначає дохід як результат корисного використання наявних факторів виробництва;
-    інноваційна, за якою аналізується додатковий дохід понад його нормальний рівень, що утворюється від впровадження інноваційних заходів в компанії;
-    компенсаційна, що розглядає дохід як компенсацію у грошовому вираженні за ведення господарської діяльності підприємством [5, c. 9].
Проте варто зазначити, що, окрім доходу від реалізації продукції, робіт та послуг, хоча він і займає основну частину у формуванні прибутку, виділяють також інші види доходів [6, c. 385] (рис.2).
Таким чином дохідність є однією з найважливіших умов функціонування та розвитку підприємства у конкурентних умовах. Саме тому існує необхідність у здійсненні постійного та збалансованого управління нею.
Управління доходами – це одна із функціональних стратегій розвитку підприємства, в процесі якої має досягатися отримання такого рівня доходу, який забезпечить відшкодування постійних та змінних витрат, отриманих на підприємстві в результаті проведення виробничої, збутової та іншої діяльності, усіх видів податкових та інших обов’язкових платежів на користь держави та отримання прибутку за прогнозованою нормою рентабельності [4, c. 67].
 

При здійсненні процесу з управління чи аналізу доходів торговельного підприємства необхідно обов’язково враховувати вплив зовнішніх та внутрішніх чинників. Серед зовнішніх виділяють такі, як загальноекономічні, соціальні, ринкові тощо. До внутрішніх відносять такі фактори, що мають загальний характер, характеризують фінансовий стан підприємства, кваліфікаційний склад його працівників тощо.
Управління доходами торгового підприємства дозволяє:
-    здійснити відбір тих видів діяльності, які є найдоцільнішими для торгової діяльності підприємства;
-    визначити найбільш ефективні критерії при укладанні комерційних угод на закупівлю товарів;
-    встановити економічно обгрунтований розмір торговельних надбавок (знижок);
-    використати систему цінових знижок, визначити своєчасність їх впровадження для організації процесу розширення обсягів реалізації товарів чи збільшення обсягів доходів;
-    сформувати гнучку цінову політику;
-    розробити прогноз різних варіантів та способів отримання визначеного обсягу доходу;
-    визначити найбільш оптимальний варіант плану доходів підприємства [5, c. 45].
Так, можна виділити наступні етапи проведення аналізу доходів торговельного підприємства.
На 1-му етапі визначається обсяг отриманих доходів в загальній величині, порівнюється його зміна з попереднім або базисним періодом, аналізується склад отримуваних підприємством доходів (ф.1,2).


Трвд = (ВД2 / ВД1)* 100%,    (формула 1)
Тпрвд = Трвд – 100%,    (формула 2)


де Трвд – темп росту валового доходу, Тпрвд – темп приросту валового доходу, ВД1 і ВД2 – сума валового доходу відповідно минулого та звітного періодів.
На 2-му етапі проводиться аналіз обсягу та джерел формування валового доходу торговельного підприємства, визначається обсяг кожного виду доходу від різних джерел та питома вага кожного з них в загальному обсязі отриманих доходів підприємства (ф.3).

Питома вага доходу від реалізації =
(Др / ВД) * 100%,    (формула 3)

де Др – дохід від реалізації, ВД – сума валового доходу.
На 3-му етапі аналізується зміна рівня валового доходу в порівнянні з минулими роками діяльності.
На 4-му етапі визначаються відносні показники доходності від іншої діяльності підприємства (від інвестиційної, орендної тощо).
На 5-му етапі проводиться кількісна оцінка впливу факторів, що можуть спричинювати зміни у рівні отримуваних доходів. До даних чинників належать такі, як асортиментна структура товарообігу, структура товарообігу, склад постачальників тощо.
На 6-му етапі здійснюється оцінка використання можливостей з отримання доходів, зокрема збільшення доходів за рахунок невикористаних резервів, вдосконалень в ціновій політиці тощо.
На 7-му етапі оцінюється достатність сформованих доходів на основі окремих напрямків використання отриманих доходів, зокрема на покриття витрат, сплату податків та забезпечення встановленої норми прибутковості (ф.4).


ВДф = ВДпц,     (формула 4)


де ВДф – фактично отриманий дохід, ВДпц – валовий дохід, що забезпечує цільовий прибуток [3, c. 205].
Одним із важливих інструментів у проведенні діяльності із управління доходами є планування. Планування валового доходу – це визначення його обсягу на майбутнє. Процес планування може здійснюватися на основі методів середнього рівня торговельної надбавки, середнього рівня валового доходу, на основі прямого розрахунку, на основі цільової суми прибутку (рис.3).
Після розрахунку планових величин доходу важливо також визначити основні напрямки підвищення доходів торговельного підприємства. Можна виділити такі, як:
-    скорочення числа посередників при закупівлі товарів;
-    використання системи знижок при закупівлі продукції у постачальників за рахунок замовлень великих партій товарів, в сезон свят та розпродажів, для постійних клієнтів тощо;
-    орієнтація на потреби споживачів, приведення рівня торгового обслуговування у відповідність з вимогами покупців і підвищення у зв'язку з цим цін;
-    оновлення та розширення асортиментного ряду продукції до потреб покупців;
-    проведення рекламної й інформаційної діяльності торгового підприємства з урахуванням результатів маркетингового дослідження.Рисунок 3. Методи планування доходу


Отже, в умовах ринкової економіки для кожного підприємства з метою утримання провідних позицій на ринку виникає необхідність у здійсненні діяльності з управління своїми доходами, формуванні та реалізації шляхів їх зростання на перспективу. Необхідно підтримувати такий рівень доходності на підприємстві, який буде достатнім для покриття постійних та змінних витрат, податкових та інших загальнообов’язкових платежів до бюджету країни, а також дозволить отримувати прибуток відповідно до бажаного рівня рентабельності. Виконання даних умов є важливою передумовою для зростання та конкурентоспроможності підприємств України.

Список використаної літератури:

1.    Бланк І.А. Управління прибутком торговельного підприємства / І.А. Бланк - К.: Ніка-Центр, 1998. – 567 с.
2.    Волкова О.И. Экономика предприятия: Учебник / О.И. Волкова – М.: ИНФРА-М, 1997. – 416 с.
3.    Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства / А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, Н.М. Ушакова – К.: «Хрещатик», 1999. – 678 с.
4.    Мочерний С.В. Економічна енциклопедія. У трьох томах. – Т. 1 / С.В. Мочерний та ін. – К. : Вид. центр "Академія", 2002. – 863 с.
5.    Полянко В.В. Стратегія управління доходами торговельного підприємства: Автореф.... канд. екон. наук / В.В. Полянко – К.: КНЕУ. – 2002. – 24 с.
6.    Сідун В.А. Економіка підприємства: Навч. посібник / В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 436 с.
7.    Ушакова Н.М. Економіка підприємства : підручник / Н.М. Ушакова. – К. : Вид-во КНТЕУ, 2005. – 569 с.