Бондаренко В.В.

 

ПОД- СЕКЦИЯ 5. Социальная педагогика. 

Бондаренко В.В.

аспірант кафедри соціальної педагогіки

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 

ПОТРІБНІСТНО-МОТИВАЦІЙНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ


За думкою А. Адлер [1], Р. Ассаджолі [2], С. Гроф [3], М. Кле [5], І. Котової [6.], Ч. Ломброзо [7], Л. Обухової [8], Ф. Перлз [9], З. Фрейд [14], Э. Фромм [15], К. Хорни [16], М. Шевандрина [17], та інші, потрібнісно-мотиваційна сфера особистості включає різні потреби (фізіологічні (у їжі, питті), у безпеці й добробуті; у любові (належності комусь); у повазі; у самореалізації (самоствердженні) та мотиви (спонукання до діяльності з метою задоволення певних потреб) [9; 17.]. У дітей, позбавлених батьківського піклування, через втрату сімейного оточення спостерігаються порушення в цій сфері особистості на рівні всіх потреб та мотивів до соціально схваленої діяльності щодо їх задоволення. [14]. Так, у вихованців інтернатних закладів фізіологічні потреби в їжі, одязі, умов для сну, фізичних навантажень, в основному, задоволені, адже держава забезпечує їх необхідними матеріальними благами [16]. Проте, існування на «всьому готовому» ніяк не спонукає дітей до діяльності, спрямованої на задоволення цієї групи потреб – покупка та приготування їжі; вибір одягу, що подобається; спортивних засобів для фізичного розвитку тощо [3; 5; 6;7; 8].

Дитина, позбавлена батьківського піклування, позбавлена основної потреби – в любові та належності комусь [15.]. Таким чином, формується деформована особистість, що в майбутньому також не зможе віддавати любов іншій людині, своїй дитині, утворювати повноцінну сім’ю тощо.

Ми згодні з С. Адлер [1], що в інтернатних умовах дуже складно задовольняти потребу в самореалізації, адже вихованці виховуються в умовах дотримання встановленого режиму, у межах державних стандартів освіти й виховання тощо. Тут не можуть бути створені умови для виявлення і розвитку всіх творчих потенціалів дітей, які з віком просто зникають, так і не розвинувшись [2]

У зв’язку з тим, що в інтернатному закладі за дитину вирішують усе – що їсти, одягати, чому навчатися, як себе поводити – у них порушується потреба в мотивованій діяльності, тобто потреба визначати цілі (найближчі та перспективні) та досягати їх задля задоволення потреб різного рівня – від фізіологічних до самореалізації. [10; 11; 12; 13; ].

Отже, на рівні потребово-мотиваційної сфери дитина, позбавлена батьківського піклування, формується як особистість, у якої йде порушення в сфері на рівні всіх потреб та мотивів до соціально схваленої діяльності. Дитина, позбавлена батьківського піклування, не має основної потреби – в любові та належності комусь, у неї формується деформована особистість. У зв’язку з тим, що в інтернатному закладі за дитину вирішують усе – що їсти, одягати, чому навчатися, як себе поводити – у дітей порушується потреба в мотивованій діяльності, тобто потреба визначати цілі (найближчі та перспективні) та досягати їх задля задоволення потреб різного рівня – від фізіологічних до самореалізації. Таким чином, дитина, яка потрапила до складу державної опіки – відчуває гостру деривацію, а саме позбавленням або обмеження в можливості задоволення життєво важливих потреб.

Література:

 1. Адлер А. Практика и теорія индивидуальной психологи. М., 1995. 286 с.
 2. Ассаджоли Р. Психосинтез: теория и практика. М., 1994. 314 с.
 3. Гроф С. Духовный кризис: Статьи и исследования. М, 1995. 256 с.
 4. Психология личности: Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузыря. М. 1987.  240с.
 5. Кле М. Психология подростка: (Психосексуальное развитие). М., 1986. 415с.
 6.  Котова И.Б. Психология личности в России. Столтие развития. Ростов н/Д, 1994. 294 с.
 7. Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. М. 1995. 398 с.
 8. Обухова Л.Ф. Детская психология: теорія, факты, проблемы.М., 1995. 360 с.
 9. Перлз Ф. Внутри и вне помойного двора // Перлз Ф., гудмен П., Хефферлин Ф. / Практикум по гештальттерапии. СПб., 1995. 448 с.
 10. Прихожан А.М., Толстых Н.И. Дети без семьи. – М.: Педагогика, 1990. – 160с.
 11. Рыбинский Е.М. Сиротливое детство в России. Что делать? – М., 1997. 112с.
 12. Теоритичні основи соціально-педагогічної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Ped/2011_4_1/7.pdf> – Загол. з екрану. – Мова укр.
 13. Теорія і практика опіки дітей і молоді в Україні (1945 - 1990 рр.): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 [Електронний ресурс] / І.Б. Плугатор; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с. — укp.
 14. Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1989. 448 с.
 15. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994. 447 с.
 16. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. М. 1993. 480 с.
 17. Шевандрин Н. И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности / Н. И. Шевандрин. – М. : ВЛАДОС, 1998. – 512 с.