Вовк О.М.

 

ПОД- СЕКЦИЯ 13. Экономика отраслей хозяйства. 

Вовк О.М.

Кандидат економічних наук,

Національний авіаційний університет

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ


Однією з умов управління потенціалом підприємства є необхідність ефективного функціонування підприємства. Ефективно працююче підприємство – це підприємство, що має економічний потенціал  в поточному періоді та спроможне отримувати необхідний результат, що дозволяє йому освоювати за певний термін закономірну кількість виробів, що будуть прийняті ринком та забезпечать виживання та розвиток підприємства (здатність до оновлення). Таким чином розвиток  інвестиційного потенціалу – це наявність інвестиційних ресурсів та можливостей, що здатні при ефективному управлінні забезпечити майбутнє зростання підприємства і, при досягненні поставлених цілей, отримувати нові властивості.

Управління інвестиційними ресурсами – це сукупність процесів формування і нарощування інвестиційного потенціалу, реалізація якого забезпечує активізацію і ефективність інвестиційної діяльності підприємства. Результатом ефективного управління інвестиційними ресурсами є формування необхідного для здійснення інвестиційної діяльності рівня інвестиційного потенціалу. Критичний аналіз понять «потенціал підприємства» та «інвестиційна діяльність» дозволив визначити інвестиційний потенціал як організовану сукупність внутрішніх та зовнішніх економічних можливостей та ресурсів, які створюють умови для розвитку підприємства та забезпечують реалізацію стратегічних і тактичних цілей підприємства в сфері інвестиційної діяльності[1, c. 41]. Автором обґрунтовано, що можливість – це якісна характеристика економічної системи (наприклад, підприємства), потенційна здатність цієї системи до розвитку, яка в дійсності виникає як результат управління і виражається через реалізацію цієї здатності в будь-якій сфері (наприклад, інвестиційний проект). Також виявлено, що зовнішні інвестиційні можливості формуються рівнем інвестиційної привабливості, а внутрішні – ефективністю управління, при цьому інвестиційна привабливість формується внутрішніми можливостями.

В цілому можна стверджувати, що управління інвестиційним потенціалом підприємства повинно носити стратегічний характер, тобто передбачати розробку комплексу заходів, за допомогою яких можна було б не тільки визначати майбутній стан інвестиційної діяльності підприємства, а й реалізовувати проекти для підвищення конкурентоспроможності, формування стійких переваг та досягнення довготривалих цілей розвитку.

Основними факторами, що визначають рівень ефективності управління інвестиційними ресурсами є їх мобільність, оптимальність структури та характер взаємодії [2, c. 21 ]. Математично описати процес оптимізації інвестиційних ресурсів можна цільовою функцією:

(формула 1)

при умовах

 (формула 2)

де Ко – коефіцієнт оптимальності,  - фінансові ресурси,  - не фінансові ресурси,  - внутрішні ресурси,  - зовнішні ресурси,   - власні ресурси,  - позичені (залучені) ресурси, і(1,n) – кількість джерел формування ресурсів.

Якщо розглядати ресурсне забезпечення розвитку інвестиційного потенціалу, то кількісне нарощування інвестиційних ресурсів дозволяє збільшити обсяг інвестиційного потенціалу. Підвищення ефективності управління інвестиційними ресурсами дає нові можливості здійснення інвестиційної діяльності та впливає на якісний склад інвестиційного потенціалу.

При моделюванні розвитку потенціалу, на думку автора, доцільно розглядати ресурсну основу забезпечення розвитку, оскільки саме ресурс є першоджерелом формування потенціалу, а ефективне управління ним дозволяє отримати можливості розвитку. При прийнятті управлінських рішень з розвитку потенціалу, і інвестиційного потенціалу зокрема, основною може бути подолання невизначеностей у таких ключових областях:

1) організаційно-економічна структура та стан внутрішнього середовища;

2) поточний економічний стан, умови та результати господарської діяльності;

3) пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку підприємства.

 

Література:

1. Щелкунов В.І., Вовк О.М.Формалізація методичного забезпечення управління інвестиційними ресурсами підприємства// В.І. Щелкунов, О.М. Вовк Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. праць: – К: НАУ, 2011. – Вип. №31. – С. 41-48.

2. Методичний інструментарій підвищення ефективності управління інвестиційними ресурсами авіаційно-ремонтних підприємств  // О.М. Вовк