ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ

 

ПОД- СЕКЦИЯ 12. Экономика предприятия и управление производством.

Погоріла І.І.

Буковинський державний фінансово-економічний університет

м. Чернівці. Україна

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ


Забезпечення високих темпів розвитку та підвищення ефективності відтворювальних процесів на підприємствах, у сучасних умовах господарювання, можливе за умови інтенсифікації відтворення і поліпшення використання діючих основних засобів. Ці процеси дають змогу підтримувати належний технічний рівень підприємств, збільшувати обсяги виробництва продукції та збільшувати прибуток. Ефективність використання основних засобів безпосередньо впливає на їх відтворення та фінансування.

Рівень економічного ефекту виробничого процесу може об’єктивно і всебічно охарактеризувати лише комплексна система показників ефективності використання та відтворення основних засобів, до яких відносяться: показники фондовіддачі, фондоємності, фондоозброєності, норми прибутку від функціонування основних засобів [5, с.17] (табл. 1).

Вартісні співвідношення між основними засобами та обсягами виготовленої продукції характеризують показники фондовіддачі та фондоємності. Рівень фондоозброєності залежить від забезпеченості підприємства основними засобами. Про зростання, або зниження прибутковості виробничого процесу від використання основних засобів свідчить показник норми прибутку. Для визначення даного показника застосовують валовий прибуток, прибуток від операційної діяльності або чистий прибуток. Ми вважаємо, що під час його розрахунку, необхідно використовувати прибуток від операційної діяльності, оскільки він включає, згідно з стандартами бухгалтерського обліку і звітності, прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) та інший прибуток від використання діючих основних засобів.

Процес відтворення основних засобів характеризують коефіцієнти динаміки, вибуття та оновлення. Темпи збільшення, або зменшення вартості основних засобів розкриває показник динаміки.

Таблиця 1

Розрахунок показників ефективного використання та відтворення основних засобів  

 

Уявлення про тип відтворення дає порівняння коефіцієнтів оновлення та вибуття. Розширене відтворення відбувається,  якщо показник оновлення вищий за показник вибуття; просте відтворення - якщо значення показників рівні; звужене відтворення основних засобів - коли коефіцієнт вибуття вищий. При визначенні показника вибуття необхідно враховувати його нормативне значення, яке визначають нормами амортизації на відтворення. Обсяг вибуття, для забезпечення нормального процесу відтворення основних засобів характеризує нормативний коефіцієнт вибуття. Можливі три варіанти співвідношення між нормативним (Кн) і фактичним (Кф) коефіцієнтом вибуття: Кф : Кн = 1; Кф : Кн > 1; Кф : Кн < 1 [97]. У першому випадку процес відтворення не потребує коригування, оскільки вартість основних засобів, що вибувають, відповідає їх нормативному значенню. У другому є вибуття недоамортизованих основних засобів, терміни використання яких не завершилися. У третьому випадку існує негативний вплив на ефективність господарювання підприємств, оскільки на підприємстві відбувається нагромадження „застарілих” основних засобів [3, с.307].

На основі системи показників, що характеризують ефективність основних засобів, проаналізуємо тенденції їх використання та відтворення на підприємствах харчової промисловості Буковини (табл. 2).

Отже, як вже зазначалось, економічний ефект, який отримує підприємство у результаті функціонування основних засобів характеризує показник рівня фондовіддачі. Величина цього   показника   має   зростати. Однак  на  ДП "Неполоковецький комбінат хлібопродуктів",  ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»  спостерігалася ситуація, відповідно до якої даний показник упродовж 2008-2010 рр. знизився від 1,35 до 0,56 на ДП "Неполоковецький комбінат хлібопродуктів",  від 0,12 до 0,07 – на  ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат», що свідчить про використання застарілих основних засобів внаслідок звуженого їх відтворення та зумовлює зменшення обсягів виготовленої продукції.

Відомо, що експлуатація застарілої техніки не лише підвищує виробничу собівартість та знижує конкурентоспроможність на ринку, а й звужує можливості впровадження нових технологій, штучно стримує темпи науково-технічного прогресу. Нагромадження застарілих основних засобів на підприємствах спричиняє значні витрати на капітальний ремонт.

Таблиця 2

Показники використання та відтворення основних засобів

на досліджуваних підприємствах Буковини

 

 

 

 

 

Показники

 

 

 

 

 

Роки

Досліджувані підприємства

 

ПП «Колос»

ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»

ДП "Неполоковецький комбінат хлібопродуктів"

ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат"

ДП "М’ясо Буковини"

 

Фондовіддача

2008

2,11

0,12

1,35

0,50

0,40

2009

1,53

0,08

1,37

0,61

0,63

2010

2,15

0,07

0,56

0,89

0,67

 

Фондоємність

2008

0,46

8,46

0,74

1,99

2,49

2009

0,65

13,1

0,73

1,65

1,58

2010

0,47

15,1

1,78

1,13

1,49

 

Фондоозброєність

2008

47,2

36,8

21,2

22,4

51,5

2009

55,3

56,3

21,9

20,8

49,9

2010

58,9

71,3

21,0

27,1

50,7

 

Норма прибутку

2008

-

0,01

-

-

0,07

2009

-

-

-

0,01

0,03

2010

0,05

-

-

0,12

-

 

Коефіцієнт динаміки

2008

1,1

1,0

1,1

1,0

1,1

2009

1,1

1,0

1,2

1,1

0,9

2010

1,0

0,9

1,1

1,3

0,9

 

Коефіцієнт оновлення

2008

0,1

0,1

0,1

0,02

0,09

2009

0,1

0,03

0,1

0,06

0,05

2010

0,1

0,02

0,1

0,2

0,09

 

Коефіцієнт вибуття

2008

-

0,07

0,003

0,02

0,002

2009

0,004

0,003

0,004

0,009

0,05

2010

0,05

0,02

0,0002

0,0002

0,09

Протилежна тенденція простежувалась на ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат», ПП «Колос», ПП «М’ясо Буковини», показник фондовіддачі яких у 2008-2010 рр. зріс завдяки використанню у виробничому процесі оновлених основних засобів та прогресивніших технологій, що позитивно вплинуло на ефективність господарювання та посприяло прискоренню оновлення основних засобів.

На основі аналізу показника фондоємності встановлено певні закономірності. Так, на ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» та ДП „М’ясо Буковини” даний показник протягом 2008 - 2010 рр. знизився на 0,9 та 1,0 що є позитивним аспектом і характеризує забезпеченість підприємств основними засобами.

На ДП „Неполоківецький комбінат хлібопродуктів”, ПП „Колос” та ПАТ „Чернівецький олійно-жировий комбінат” фондоємність зросла з 0,74 у 2008 р. до 1,78 в 2010 р. – на ДП „Неполоківецький комбінат хлібопродуктів”, від 0,46 до 0,47 – на ПП „Колос” у 2008-2010 рр., і з 8,46 до 15,1 – на ПАТ „Чернівецький олійно-жировий комбінат”, що свідчить про зменшення обсягів валової продукції та інтенсифікації виробництва.

Фондоозброєність та продуктивність праці мають значний вплив на фондоємність продукції, оскільки продуктивність праці тим вища, чим вища її фондоозброєність і нижча фондоємність продукції. Рівень інтенсивності виробництва та впровадження прогресивних технологій, у сучасних умовах, характеризується фондоозброєністю.

На досліджуваних підприємствах у 2008-2010 рр. показник фондоозброєності зріс, що зумовлено значними обсягами основних засобів. Відповідно, у 2008-2010 рр. він становив 22,4-27,1 на ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат», 47,2-58,9 – на ПП „Колос”, 36,8-71,3 – на ПАТ „Чернівецький олійно-жировий комбінат”. Проте на ДП „Неполоківецький комбінат хлібопродуктів” та ДП «М’ясо Буковини» даний показник протягом 2008-2010 рр. знизився до 21 та 50,7. Це свідчить про те, що забезпеченість основними засобами зменшилася, отже, і знизилась ефективність процесу виробництва.

Більшість підприємств, які ми досліджували, як уже було зазначено, упродовж 2008-2010 рр. працювали збитково, тому прибуток, отриманий внаслідок використання основних засобів, вказує на негативні тенденції у виробничій діяльності. Тільки на ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» в 2009-2010 рр., на ПП „Колос” в 2010 р. та  ДП «М’ясо Буковини» протягом 2008 – 2009 рр., показник норми прибутку демонстрував незначні позитивні зрушення (табл. 2).

Відносно показника динаміки, то необхідно зауважити, що впродовж 2008-2010 рр. на ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» він зріс на 0,3. Це підтверджує оновлення основних засобів та, в цілому, сприяє підвищенню ефективності відтворювального процесу.

Для ПАТ „Чернівецький олійно-жировий комбінат” та ДП «М’ясо Буковини», характерна протилежна ситуація, відповідно до якої, значення даного показника у 2008-2010 рр. знизилося на 0,1, що призвело до негативних тенденцій у відтворенні основних засобів.

Інтенсивність введення у дію нових основних засобів характеризує коефіцієнт оновлення, а інтенсивність вибуття основних засобів - коефіцієнт вибуття.

Тип відтворення основних засобів можна визначити за допомогою порівняння даних коефіцієнтів. Відповідно табл. 3 демонструє типи відтворення на досліджуваних підприємствах упродовж 2008-2010 рр.

На сучасному етапі найважливішою тенденцією мають бути зростання вибуття і стабілізація введення в дію нових основних засобів. Проте, як свідчать дані табл. 3, тільки на ДП „Неполоківецький комбінат хлібопродуктів”, ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» та ПП „Колос”, упродовж досліджуваного періоду, відбувалося розширене відтворення основних засобів, що позитивно вплинуло на ефективність виробничого процесу. Для поліпшення ситуації, в якій опинилися решту підприємств, необхідно переглянути політику щодо вибуття та оновлення основних засобів.

 

Таблиця 3

Типи відтворення основних засобів на досліджуваних підприємствах  

Підприємства

Тип відтворення

ДП „Неполоківецький комбінат хлібопродуктів”

2008

Розширене

2009

Розширене

2010

Розширене

ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат»

2008

Просте

2009

Розширене

2010

Розширене

ПП „Колос”

2008

-

2009

Розширене

2010

Розширене

ПАТ „Чернівецький олійно-жировий комбінат”

2008

Розширене

2009

Розширене

2010

Просте

ДП „М’ясо Буковини”

2008

Розширене

2009

Просте

2010

Проте

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Співвідношення нормативних і фактичних коефіцієнтів вибуття основних засобів підприємств харчової промисловості свідчать, що процес відтворення основних засобів відбувається зі значними відхиленнями. Так, основні засоби, терміни корисного використання та оборот яких уже давно завершилися, надалі застосовують у виробничому процесі, що знижує їх ефективність. Такий аспект у діяльності досліджуваних підприємств негативно характеризує їх роботу, позначається на кінцевому фінансовому результаті та потребує коригування.

Отже, аналіз показників, які визначають ефективність відтворення та використання основних засобів, дає змогу виокремити ряд чинників, які знижують результативність діяльності підприємств харчової промисловості Буковини. До зовнішніх чинників належать: низький рівень доходів населення, недосконала законодавча база, економічна нестабільність. До внутрішніх - якість управління на підприємствах, формування основних засобів та джерел їх фінансування, відтворення в умовах обмежених фінансових ресурсів. Ці складові потребують розробки та застосування на практиці економічно і математично обґрунтованих моделей для прийняття оптимізаційних рішень щодо відтворення основних засобів та їх фінансового забезпечення.

Список використаних джерел

  1. Абрютина  М.С. Анализ  финансово-экономической  деятельности  предприятия:  Учебное  пособие  3-е  изд. перераб.  и  доп. / М.С. Абрютина, А.В. Грачов . – М. :  Дело  и  сервис. –  2001р. – 272с.
  2. Александров Г.А. Обновление основных производственных фондов: (интенсификация, эффективность, стимулы) / Г.А.Александров А.С. Павлов. – М.: Экономика., 1984. – 192с.
  3. Бойчик І. М. Економіка підприємства. Навчальний посібник / І.М. Бойчик. – К.: АТІКА. – 2002. – 480с.
  4. Бондар Н. М. Економіка підприємства: навч. посіб. / Н. М. Бондар. – К.: А.С.К., 2004. – 400с.
  5. Бурковський І.Д. Ефективність використання основних виробничих засобів в аграрному секторі/ І.Д. Бурковський, В.В. Лагодієнко // Економіка АПК. – 2002. - №4. – с.16-22.
  6. Галиця І. О. Основні фонди: відтворення з урахуванням нових реалій розвитку / І. О. Галиця // Фондовий ринок. – 2002. - №3.
  7. Захарін С.В. Інвестиційне забезпечення відтворення основних фондів / С.В.Захарін // Економіка України. – 2007. - №5. – С. 43-51.
  8. Зятковський І. В. Фінанси підприємств: навчальний посібник. Вид. 2-ге, доповн. і переробл / І. В.  Зятковський. – Тернопіль: Економічна думка. – 2002. – 400 с.