ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ В СТУДЕНТІВ НЕЕКОНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 

ПОД-СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения  

Бойко В. П.       

студентка Вінницького державного педагогічного

університету  ім. М.Коцюбинського   

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ В СТУДЕНТІВ НЕЕКОНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 

Дефіцит економічних знань, а інколи і просто економічна неграмотність населення є певною перешкодою на шляху розвитку економіки України, тому що так чи інакше саме таким чином пов`язані всі сторони соціального життя суспільства.

Формування економічного мислення стає об’єктивною необхідністю так як життя владно потребує кардинальних змін в економічній підготовці молоді.

Під економічним мисленням ми розуміємо процес засвоєння відтворення осмислення та переосмислення економічних знань нагромаджених суспільством. Розвиток економічного мислення  у студентів неекономічних спеціальностей передбачає не тільки застосування загальних норм. Правильного мислення до даного змістового матеріалу, а також деяку орієнтацію в осмисленні соціально – економічній діяльності, яка виникає на основі усвідомлення теоретичного змісту економічних явищ і реалізується в процесі практичної діяльності [4,с.26]. Зміна руху культури в епіцентр економічної освіти в сучасних умовах підвищує її значущість, забезпечує наступність поколінь стабільністю, орієнтує систему економічної освіти на діалог з культурою, дозволяє розглядати економічну дійсність як продовження культури. Для реалізації завдань такого зближення необхідні спеціалісти з високим рівнем культури економічного мислення. Тільки такий фахівець може виправдати спеціальні очікування, коли його особистісна, загальна й професійна культура будуть адаптовані до конкретних соціально – економічних умов. Саме тому одним з навчально – виховних завдань студентів неекономічних спеціальностей є розвиток економічного мислення як комплексу відповідних якостей та професійних якостей майбутніх спеціалістів. [4, с.25].

 В даний час розвитку економічного мислення у студентів неекономічних спеціальностей необхідно приділяти особливу увагу, адже це допоможе студентам об`єктивно систематизувати та аналізувати економічні явища та поняття. Саме неекономічна спеціалізація студента може бути причиною відокремлення майбутнього спеціаліста від соціально економічного ставлення в країні. Останнім часом педагоги шукають ефективні методи розвитку економічного мислення в студентів, відбувається перебудова методів навчання і частково все більш широке розповсюдження отримують ігрові методики.

  Організація спеціальної діяльності  з метою розв`язання поставлених завдань, на нашу думку, повинна здійснюватися через проведення системи занять: лекцій – бесід, дискусій, дебатів, а також дидактичних ігор. Ми вважаємо, що дані системи занять є основою для розвитку економічного мислення в студентів неекономічних спеціальностей. При проведенні занять викладач повинен організовувати заняття таким чином, щоб студенти були не просто спостерігачами, пасивними об`єктами сприймання матеріалу заняття, а ставали рівноправними суб`єктами творчого процесу, активними шукачами, дослідниками економічних категорій та процесів, критиками, авторами.

Після організації та проведення таких дидактичних економічних ігор студенти неекономічних спеціальностей на нашу думку краще, достовірніше та швидше сприйматимуть певну економічну інформацію, адже це дасть змогу поступово входити учасникам гри у експериментальну ситуацію, також це дає змогу рівномірно навантажити студентів, адже учасники гри матимуть змогу отримувати нові знання відносно рівномірні, та з певними пропорційними частинами. Також це дає змогу повністю заглибити учасників гри в проблематику організаційної системи, що моделюється, адже учасники гри протягом всього часу проведення дидактичної гри повинні вивчати і з`ясовувати та досліджувати лише ті питання, які стосуються  даної теми певної дидактичної гри. Також, проведення дидактичних ігор надасть змогу студентам неекономічних спеціальностей правдоподібно сприймати ситуацію, що буде забезпечуватись через використання комплексу певних реальних форм документів, а також створення певних управлінських ситуацій, які потребуватимуть прийняття конкретного виваженого та правильного управлінського рішення, а також   ситуація буде близькою до реальної організації взаємодії учасників гри.

Тому для розвитку економічного мислення у студентів неекономічних спеціальностей на нашу думку доцільно впроваджувати нестандартні форми та методи проведення занять і велику увагу потрібно приділяти дидактичним іграм, тому що вони розвивають економічне мислення швидше та краще у студентів неекономічних спеціальностей.

ЛІТЕРАТУРА:

1.Бункина М., Семенов А. М. Экономика и психология. На перекрестке наук. – М.: Дело и сервис, 1999. – 263с.

2.Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Галкін Ю. І. Основи економічної теорії: Підручник. – К.: Вища школа, 1995. – 471 с.

3.Легушина О. Формування економічного мислення молоді як одна з умов розвитку ринкових відносин в Україні / О. Легушина // Рідна школа. – 2006. - №1-с. 53-55

4.Лукаш С. В. Педагогічне розуміння економічного мислення // Педагогіка і психологія. – 1999.-№ 1.- с. 26-25

5.Сапегіна Л. Активізація мисленнєвої діяльності учнів у процесі викладання курсу «Економіка» // Директор школи. – 2001. – грудень (№46-47) – с. 15-17