КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ

 

ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения.

Л. Н. Рибіцька,

к.б.н, доцент кафедри медичної біології

Тернопільський державний медичний

 університет імені І. Я. Горбачевського

 

 КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ


Вступ. Визначальним чинником забезпечення високої якості підготовки фахівців є формування змісту освіти з урахуванням вимог часу і тенденцій суспільного розвитку. Цьому сприяє і запровадження в Україні кредитно-модульного навчання [1, с. 7-11; 2, с. 74-80; 3, с. 27-30].  На даний час в Тернопільському державному медично­му університеті ім. І.Я. Горбачевського запроваджено кредитно-модульну систему організації навчального процесу, яка спрямована на забезпечення високоефективної системи гарантій якості підготовки лікарів у відповідності до європейських критеріїв [3, с. 27-30].  ]. Це в свою чергу вимагає розробки нового покоління науково-методичного забезпечення викладання медичної біології та організації на­вчального процесу в цілому, урізноманітнення форм і змісту самостійної роботи студента, вдосконалення її організації та розробки засобів контролю засвоєння знань [1, с. 7-11; 2, с. 74-80; 3, с. 27-30; 4, с. 43-47].

Основна частина. Запровадження кредитно-модульної системи викладання медичної біології, як і інших дисциплін, сприяє систематичному засвоєнню навчального матеріалу за виділеними модулями, стимулює активну самостійну роботу студентів протягом усього семестру під контролем  викладача. Медична біологія, як фундаментальна дисципліна є теоретичною базою медицини і основою підготовки майбутніх лікарів. Особливе значення в організації навчального процесу в сучасних умовах надається практичним заняттям, на яких студенти опановують необхідні для їх майбутньої професійної діяльності навики та вміння. Загальновідомо, що контроль є важливою складовою частиною навчання. Забезпеченню виконання функцій контролю сприяє дотримання наступних принципів: систематичність, залучення всіх студентів, використання усього програмного матеріалу, поєднання контролю з наданням допомоги студентам. Контроль може проводитися в трьох формах: оцінювання усної, письмової відповідей, та практичної роботи [4, с. 43-47].

Проводиться загальне оцінювання практичної роботи, письмових завдань (ведення протоколу практичного заняття із схемами, таблицями, малюнками) під час виконання студентами практичної частини заняття. Відмітка про засвоєння практичних навичок заноситься у «Матрикул» [3, с. 27-30]. Під час семінарського обговорення теоретичного матеріалу оцінюються відповіді на запитання та усні повідомлення  усіх студентів групи. В процесі семінарського обговорення викладач виявляє рівень пізнавальної діяльності студентів. На кафедрах теоретичних дисциплін зручним методом контролю знань студентів є тесту­вання. Це найбільш простий спосіб, який дозволяє одночасно перевірити знання цілої студен­тської групи і при цьому оцінити академічну успішність кожного студента.  Для тестового контролю знань розроблені критерії оцінки відпо­відей і це дозволяє добитися більшої об'єктивності при оцінюванні.

Відповідність змісту контрольних завдань з метою навчання є головною вимогою організації тестового контролю. Важливим також є валідність і надійність контролю. Оцінювання проводиться з допомогою тестів з однією (з п’яти) найточнішою відповіддю, що повністю відображає суть явища. До двадцяти тестових завдань додаються  3-4 ситуаційні задачі. Відповідь на тестові питання і ситуаційні задачі оцінюються за 12-бальною системою відповідно до шкали по кількості правильних відповідей. Після тестового контролю виставляється загальна оцінка за практичне заняття. Виявлено, що найбільш об'єктивною є оцінка тестового контролю, яка, як правило є тотожною оцінюванню студента за все практичне заняття.

Методика проведення підсумкового семестрового контролю (комп'ютерний комплексний тестовий контроль) при кредитно-модульній системі повністю виключає суб’єктивний фактор при оцінюванні знань [3, с. 27-30]. Це у свою чергу формує у студентів критичне ставлення до своїх знань.

Висновок. Отже, розробка та втілення комп'ютерного варіанту модульного тестового контролю дозволяє  добитися найбільш об'єктивної оцінки знань студентів і стимулює їх до активації навчальної діяльності і підвищення успішності. Під час практичного заняття оцінюється активність студента на практичному занятті, вміння застосовувати знання, інтегрувати і синтезувати інформацію, ухвалювати рішення.

Література

1. Головко М.В., Головко С.Г. Особливості організації та вдосконалення системи навчання за умов Болонського процесу // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб.– Вип. 43. – 2006. – С. 7-11.

2. Мілерян В.Є. Методичні основи підготовки та прове­дення навчальних занять в медичних вузах (методичний посібник). —Київ: Хрещатик, 2004.—80 с.

3.  І.Р. Мисула, В.П. Марценюк, Г.Я. Загричук, А.Г. Шульгай  Семестровий тестовий контроль рівня знань студентів у Тернопільському та Віденському медичних університетах //  //  Медична освіта. – 2007. - № 2. - 27-30.

4.  В.П. Пішак, Ю.І. Бажора, Р.Є. Булик  Впровадження принципів кредитно-модульної системи навчання  в дисципліну «Медична біологія»: перші результати та подальші кроки //  Медична освіта. – 2006. - № 4. -  43-47.