АНАЛІЗ УМОВ НЕДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ

 

ПОД- СЕКЦИЯ 13. Экономика отраслей хозяйства.

Колодійчук А.В.

аспірант

Інститут регіональних досліджень НАН України,

м. Львів, Україна 

АНАЛІЗ УМОВ НЕДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ


Інноваційний шлях розвитку є пріоритетним для національного господарства. Проте суттєвою перешкодою для інноваційного розвитку вітчизняної промисловості є умови недосконалої конкуренції. Тому для активізування інноваційної діяльності необхідно вжити низку заходів, спрямованих на пом’якшення негативного впливу умов недосконалої конкуренції. Останнє завдання потребує здійснення аналізування умов недосконалої конкуренції в Україні.

Аналіз динаміки господарської злочинності за період 2008-2011 рр. в Україні [3], показав, що кількість зареєстрованих господарських злочинів за період 2008-2011 рр. зросла з 8638 випадків у 2008 році до 10246 випадків у 2011 році, тобто на 18,62%. За аналізований період кількість випадків фіктивного підприємництва постійно зростала і досягла максимуму у 2011 році – 565 випадків, що на 24,71% більше, ніж у 2008 році. Кількість зареєстрованих злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, за період 2008-2011 рр. зменшилася з 382 випадків у 2008 р. до 344 випадків у 2011 р., або на 9,95%. Кількість злочинів, пов’язаних з нецільовим використанням бюджетних коштів, за аналізований період, зменшилася з 48 випадків у 2008 р. до 37 випадків у 2011 р., тобто на 22,92%. Кількість випадків порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом зросла з 1846 випадків у 2008 р. до 2135 випадків у 2011 р., або на 15,66%. За аналізований період кількість злочинів, пов’язаних з шахрайством з фінансовими ресурсами зменшилась з 538 випадків у 2008 році до 349 випадків у 2011 році, тобто на 35,13%. Кількість випадків, пов’язаних з незаконною приватизацією державного чи комунального майна за період 2008-2011 рр. зменшилась з 62 до 34 випадків відповідно, або на 45,16%. Натомість, якщо у 2008 році не зареєстровано злочинів, пов’язаних з незаконними діями щодо приватизаційних паперів, то у 2011 році їх було 2. За аналізований період кількість випадків недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання збільшилася з 34 у 2008 році до 43 випадків, тобто на 26,47%. Таким чином, проаналізувавши структуру господарської злочинності, ми можемо зробити наступні висновки: позитивна тенденція склалася зі зменшенням випадків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, нецільового використання бюджетних коштів, шахрайства з фінансовими ресурсами, незаконної приватизації державного, комунального майна.

За оцінками Антимонопольного комітету України на початку 2011 року на ринках з конкурентною структурою реалізовувалося 49,8% продукції, на ринках з ознаками домінуванням підприємств – 27,6% продукції, на олігопольних ринках – 15,4% продукції, на ринках з повністю відсутніми структурними передумовами конкуренції (чиста монополія) – 7,2% продукції [2]. Найбільш монополізованими в Україні на сьогодні є окремі галузі паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, галузі транспорту та зв’язку. В першу чергу це стосується природних монополій. За даними Антимонопольного комітету України, в той же час найбільш конкурентними в Україні є ринки торгівлі і посередницьких послуг (82,0% від загального обсягу реалізованої продукції у галузі) та агропромислового комплексу (68,1% від загального обсягу реалізованої продукції у галузі) [2].

У 1996 році було прийнято Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, який визначає правові засади захисту  суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції і  спрямований на встановлення, розвиток і забезпечення торгових та інших чесних звичаїв ведення конкуренції при здійсненні господарської діяльності в умовах ринкових відносин [1]. Так, у 2011 році органи Антимонопольного комітету України припинили 451 порушення, пов’язане з недобросовісною конкуренцією. При цьому у 246 випадках (54,55%) правопорушників було притягнуто до відповідальності. Щодо структури порушень Закону “Про захист від недобросовісної конкуренції”, то слід зауважити, що у 87% випадках мало місце порушення статті 15-1 Закону (поширення інформації, що вводить в оману) [2].  

Таким чином, аналіз умов недосконалої конкуренції дозволив зробити наступні висновки: 1) кількість господарських злочинів має негативну тенденцію до зростання. Незважаючи на це, позитивна тенденція склалася зі зменшенням нецільового використання бюджетних коштів, незаконної приватизації тощо; 2) існує проблема природних монополій. Це насамперед галузі паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, галузі транспорту та зв’язку; 3) найбільш конкурентними в Україні є ринки торгівлі і посередницьких послуг та АПК; 4) основним проявом недобросовісної конкуренції в Україні є правопорушення у вигляді поширення інформації, що вводить в оману.

 

Література

  1. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 07.06.1996 р.: [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236/96-вр.
  2. Звіт Антимонопольного комітету України за 2011 рік [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.amc.gov.ua/amc/control/uk/publish.
  3. Статистика МВС [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index.