САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛЯННЯ БАЗАМИ ДАНИХ»

 

Теория, практика и методы обучения

Дяченко О.Ф.

викладач кафедри математичних методів

Чернявська К. В

студентка спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»

Маріупольський державний університет

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛЯННЯ БАЗАМИ ДАНИХ»


У сучасному інформаційному суспільстві розвиток інформаційних технологій відображається на всіх сферах життя та діяльності людини. Тому для підвищення свого рівня знань та подальшого використання їх у практичній професійній діяльності для студентів вузів очевидна необхідність вивчення курсу «Організація та управління базами даних».

Бази даних є фундаментальною дисципліною для підготовки фахівців у галузі інформаційної діяльності. Бо сьогодні, фахівець з інформаційної діяльності – це висококваліфікований спеціаліст, який володіє знаннями професійного рівня у  галузі комп’ютерних та електронних технологій. Для різних спеціальностей та спеціалізацій курс «Організація та управління базами даних» має певні відмінності і призначений для «постановки» інформаційної культури та набування навичок у роботі. Згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» випускники можуть займати наступні посади: секретар, менеджер інформаційних систем, бібліотекар, інспектор відділу кадрів, бухгалтер, де завжди знадобляться знання для роботи з базами даних[1,с 44].

Навчальний курс дисципліни складається з лекцій, лабораторних та практичних занять, а також самостійної роботи.

Самостійна робота студента – основа його успіху в навчанні, найважливіша складова навчального процесу у вищому навчальному закладі, тому вона завжди привертала увагу дослідників у галузі освіти. У процесі  самостійної роботи відбувається формування навичок, умінь, знань, що забезпечують засвоєння студентом навчального матеріалу, прийомів пізнавальної діяльності, інтерес до творчої праці та сприяє вирішенню технічних, соціально-гуманітарних, особистих завдань в подальшому житті. Самостійна позааудиторна робота студента – шлях залучення його до науково-пізнавальної діяльності. Сьогодні проблема якості самостійної роботи актуалізується у зв’язку з реорганізацією навчального процесу в українських ВНЗ пов’язаних з Болонським процесом [3, с.34-35].

При самостійному вивченні курсу «Організація та управління базами даних» студенти можуть використовувати матеріали лекцій, підручники, інформацію мережі Інтернет. При вивченні курсу можуть бути використані підручники наступних авторів: Гурвиц Г.А. Microsoft Access 2010. Разработка приложений на реальном примере, А. Д. Хомоненко, В. М. Цыганков, М. Г. Мальцев Базы данных. Учебник для вузов,  Зеленков А.В. Введение в базы данних, Пасічник В.В. Резниченко В.А.  Організація баз даних, Кренке Д. Теорія й практика побудови баз даних.

Також з метою для підвищення якості самостійної роботи необхідно залучити студентів до роботи з відкритими освітніми ресурсами.

Відкриті освітні ресурси – це навчальні або наукові ресурси, розміщені у вільному доступі чи випущені під ліцензією, що дозволяє їх вільне використання або Серед освітніх ресурсів виділяють такі типи матеріалів: електронний підручник, електронні конспекти лекцій, відеолекції, презентації зі звуковим супроводом, практичні завдання з можливістю переглянути розв’язання в електронному форматі, онлайн тести.

Різноманітність форм представлення теоретичного матеріалу (текст, звук, відео) дозволяє самостійно обирати студентам для опрацювання той матеріал, який є найбільш прийнятним для кожного з них в залежності від їх індивідуального сприйняття. Також студент може звернутись до викладача за допомогою у підборі наукової літератури, посібників та інших джерел інформації з курсу.

Відкриті освітні ресурси дозволяють без додаткових затрат часу на розробку нових методичних вказівок до практичних завдань та контрольних робіт використовувати такі ресурси і постійно поновлювати базу завдань та прикладів.

 

Література:

  1. Когаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 800 с. 
  2. Кузнецов С. Д. Основы баз данных - М.: Интернет университет информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.  -484 с.
  3. Шишко І. проблеми організації самостійної роботи у вищій школі / І. Шишко // Рідна школа. – 2005. – №8. – С. 34-35.