ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА СТАДІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА

 

 

Мазур А.В.

аспірант, Національний університет «Львівська політехніка»

ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА СТАДІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА

 

Формування структури основних засобів залежить від умов організації стадії науково-технічної підготовки виробництва. Саме структура основних засобів, які використовуються у процесі науково-технічної підготовки виробництва, впливає на технічну оснащеність підготовки виробництва і технічну озброєність праці. Відповідно, для організації ефективного процесу підготовки виробництва, перш за все, важливим є формування структури засобів праці, які будуть здійснювати цей процес.

Структура основних засобів – виражене у відсотках співвідношення між окремими групами основних фондів (видова структура), а також між активною та пасивною їх частинами (технологічна структура) [1, с. 560].

Структурою основних засобів науково-технічної підготовки виробництва слід вважати виражене у відсотках співвідношення між групами основних засобів, які покликані виконувати певний вид робіт НТПВ, зі встановленим взаємозв’язком між ними.

Для того, щоб оцінити структуру основних засобів, перш за все, необхідно класифікувати їх з огляду на можливість їхнього входження до тої чи іншої структури. Загальновідомим є те, що необхідні основні засоби підбираються для кожного окремого виду робіт науково-технічної підготовки виробництва. Залежно від джерел залучення, основні засоби, які використовуються для потреб підготовки виробництва можна поділити на дві групи.

Перша група – це власні основні засоби, задіяні для потреб НТПВ, тобто основні засоби науково-технічних підрозділів (в т.ч. конструкторських і технологічних), а також устаткування цехів, які покликані вести роботи з НТПВ (інструментальний, нестандартного устаткування та ін.). Друга група основних засобів – це устаткування, яке залучається, якщо в наявності нема необхідних основних засобів, які слід розглядати у двох частинах. Перша частина – основні засоби, залучені з внутрішніх джерел: устаткування основного виробництва, яке в період неповного завантаження при ринковому спаді кон’юнктури може залучатися для потреб підготовки виробництва, а також виготовлені власними силами засоби праці (нестандартне устаткування, обладнання). Друга частина – основні засоби, залучені з зовнішніх джерел. Сюди можна віднести придбане або взяте в оренду устаткування (див. рис.).

 

 

Рис. Класифікація основних засобів науково-технічної підготовки виробництва

Відповідно до цього, структура основних засобів, покликана для виконання того чи іншого виду робіт науково-технічної підготовки виробництва, може складатись з певних груп основних засобів:

1)     основні засоби науково-технічних підрозділів та цехів, які покликані вести роботи з НТПВ;

2)     основні засоби основного виробництва, які можуть залучатися для потреб підготовки виробництва;

3)     основні засоби, виготовлені власними силами;

4)     придбані основні засоби;

5)     основні засоби, взяті в оренду.

Формування структури основних засобів на стадії науково-технічної підготовки виробництва є безперервним процесом, оскільки формувати структуру основних засобів необхідно для окремих робіт, які виконуються паралельно.

В силу того, що процес НТПВ характеризується безперервністю, очевидним є те, що багато робіт виконується одночасно відповідно до поставлених завдань, вимагають матеріально-технічного, кадрового і фінансового забезпечення, просування майбутніх виробів на ринку тощо.

Відповідно до цього, деякі основні засоби використовуються одночасно для виконання кількох видів робіт, які виконуються паралельно. Це свідчить про більшу завантаженість задіяного устаткування, оскільки воно зазнає значнішої експлуатації.

Тому для оцінювання структури основних засобів в процесі її формування доцільно враховувати показник завантаженості устаткування у певній структурі основних засобів.

   ;                   (1)

де  − коефіцієнт завантаженості, частка основних засобів НТПВ, які використовуються для виконання кількох видів робіт одночасно, частка од.;

   − кількість основних засобів НТПВ, які використовуються для виконання кількох видів робіт одночасно, шт.;

   − загальна кількість основних засобів НТПВ, шт.

Врахування запропонованого показника при формуванні структури основних засобів дало б змогу уникнути її перевантаження, що значно зменшує строк корисної експлуатації основних засобів та знижує ефективність їх використання.

 

Список використаних джерел:

  1. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній,                  Г.Л. Вознюк. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 714 с.
  2. Кузьмін О.Є. Планування та організування науково-технічної підготовки виробництва на машинобудівному підприємстві / О.Є. Кузьмін, С.І. Алєксєєва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 640. – С. 313-318.
  3. Алєксєєв І.В. Моделювання інноваційного розвитку підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва / І.В. Алєксєєв // Інновації: проблеми науки і практики: монографія. – Харків: ВД "Інжек", 2006. – С. 294-316.