ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ

 

 

Сергієнкова О.В.

Мелентьєва О.В.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського,

м. Донецьк, Україна 

 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ

 

Актуальність теми дослідження. У процесі здійснення своєї діяльності банки, як і інші господарюючі суб'єкти, неминуче користуються послугами страхових організацій, що обумовлено об'єктивністю ризику в незалежності від роду діяльності підприємства. З урахуванням значущості банківського сектора економіки, особливостей банківської діяльності і постійного розширення сфери діяльності банків сформувалася і розвивається система банківського страхування.

Банківський сектор є одним з найбільш ризикових у всьому спектрі економічної діяльності. Необхідність банківського страхування обумовлена ​​специфікою банківської діяльності та відповідними ризиками, сутність яких полягає в невизначеності ситуації на вітчизняному та світовому ринках. Діяльність фінансових інститутів через їх професійну специфіку характеризується великою концентрацією коштів. Глибоке впровадження інформаційних технологій в банках також веде до виникнення нових ризиків.

Страхування банківських ризиків зазвичай застосовують для запобігання впливу неконтрольованих факторів на банківську діяльність. Більш того, як і будь-яка сфера діяльності, банківська справа пов'язане з ризиком, причому як загальними для всіх підприємств ризиками, так і специфічними ризиками для кредитних установ (кредитними, депозитними, процентними, розрахунковими та ін.) У цьому випадку банки є носіями суспільної потреби в страхуванні, носіями ризику, а страхові організації приймають їх, і в разі прояву ризику компенсують понесені втрати кредитних установ [2].

Питанням страхування банківських ризиків присвячені праці багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених, таких як: Братанович С.Б., Валенцева Н.І., Грищенко Н.Б., Грюнинг X., Канаматов К.О., Корчевська Л.І., Лаврушина О.І., Приходько А.В., Сплетухов Ю.М. Проте проблеми комплексного страхування ризиків банкам України на сьогодні дослідженні недостатньо і потребують детального розгляду.

Мета дослідження. Визначити світовий досвід використання комплексного страхування банківських ризиків, його необхідність, а також виявити сучасний стан розвитку комплексного страхування банківських ризиків в Україні.

Результати дослідження. Слід зазначити, що страхування банківських ризиків - це не приватна справа банку, оскільки кредитна установа ризикує, перш за все, не своїми коштами, а вкладами своїх клієнтів. Страхування капіталу банку в повному обсязі є неможливим. Тому вибірково страхуються особливо важливі для конкретного банку вклади.

В окремих країнах для банків придбання генерального банківського поліса є обов´язковим. Наприклад, комплексне банківське страхування згідно з вимогою Федеральної корпорації зі страхування депозитів (FDIC) є обов'язковим для всіх банків, що працюють на території США з вкладами фізичних осіб. Таке комплексне страхування коштів вкладників, безумовно, допомагає підвищити репутацію банку та залучити нові вклади та інвестиції.

Комплексне страхування професійних банківських ризиків включає:

- Страхування від злочинів - Bankers Blanket Bond (BBB) ​​/ Fidelity Bond

- Страхування від електронних і комп'ютерних злочинів (ECC)

- Страхування відповідальності фінансових інститутів (FIPI)

Як правило, фінансовий інститут  прагне отримати  всі види страхування в складі одного комплексного поліса. Перевага комплексного підходу полягає не тільки в зниженні вартості страхування, а також у тому, що збитки з банківського страхування часто бувають складними, не завжди просто визначити, в результаті чого банку було завдано збитків - в результаті злочинної дії або помилки співробітника.

Поліс комплексного банківського страхування від електронних і комп'ютерних злочинів (ECC) широко відомий у всьому світі і є основою страхової програми будь-якого банку. Основна мета даного страхування - захистити банк від операційних ризиків, пов'язаних з економічними злочинами з боку третіх осіб і співробітників банку.

Страхування від електронних і комп'ютерних злочинів є необхідним елементом комплексної програми розподілу ризиків банку. Вона забезпечує захист від збитків у результаті несанкціонованого проникнення в електронні та комп'ютерні системи банку і зміни даних, в результаті впливу комп'ютерних вірусів, здійснення операцій з шахрайським інструкціям, отриманих по електронних каналах зв'язку, в результаті злому комп'ютерних систем клієнта.

В багатьох країна широко застосовуються поліси ВВВ (Bankers Blanket Bond) - поліси комплексного страхування банків від злочинів, які завдають збитків банкам внаслідок неправомірних або помилкових дій персоналу і третіх осіб та ряду інших операційних ризиків. Bankers Blanket Bond надає страховий захист від збитків у результаті операцій, здійснених банком на підставі підроблених письмових документів та інструкцій. Також відшкодуванню підлягає збиток від операцій з підробленими цінними паперами і фальшивою валютою. Покриття охоплює такі злочини, як пограбування банку,  цінного майна з його приміщень, пограбування в процесі інкасації.

В Україні перша практика комплексного страхування ризиків належить ПУМБу, який у 2002 р. застрахував ризики в компанії АСКА.[1]

 В цілому, за оцінками страховиків, на сьогоднішній день за програмою BBB застраховано близько десяти вітчизняних банків з 198 працюючих.

Зростання попиту банків на страхове покриття ВВВ в Україну стримують деякі фактори. По-перше, умови страхування. Так, обов'язковою умовою надання покриття ВВВ є проведення оцінки системи безпеки банку третьою стороною (сюрвейєром), міжнародною аудиторською компанією або організацією, яка буде приймати такий ризик на перестрахування. Банк повинен бути відкритим для проведення подібних процедур. Небажання багатьох українських банків надавати повний обсяг внутрішньої інформації для оцінки ризику позбавляє їх можливості отримання покриття по ВВВ. З цієї причини поточне страхування в Україні, як правило, обмежується покриттям збитків рухомого і нерухомого майна банків.

Ще один фактор стримування - високі рівні вартості страхування. Страховий платіж по ВВВ знаходиться в межах 2,5-5% від суми страхового покриття, яке може досягати декількох сотень мільйонів доларів. Наприклад, Альфа-Банк уклав договір ВВВ із сумою покриття, що дорівнює $80 млн. [1]

Банки і страхові компанії намагаються тримати здійснення страхування ВВВ в таємниці, тому що способи шахрайства, виявлені при розгляді якогось страхового випадку, можуть бути використані проти інших банків. Також банк дорожить своєю репутацією надійної фінансової установи, а виплати по таких полісах будуть свідчити про недосконалу систему безпеки банку.

На сьогоднішній день для українських банків актуальним залишається покриття ризиків при споживчому кредитуванні, тобто ризики при видачі кредитів для придбання товарів масового споживання, автомобілів, нерухомості. В основному банки зацікавлені у страхуванні предметів застави, яке стало обов'язковим. Але сьогодні розвиток фінансового страхування стримується тим, що нормативами, встановленими Національним банком України, резервування застрахованого зобов'язання прирівнюється до незабезпеченого, що не стимулює банківські установи до активного використання інструменту страхування як елементу гарантування.

Висновки. Страхування ризиків банками є одним з методів забезпечення фінансової стабільності і має бути обов´язковим компонентом захисту від невизначеної ситуації на ринку і впливу непередбаченних фактрів. Міжнародний досвід свідчить про те, що страхування банківських ризиків забезпечує банкам надійну репутацію, довіру з боку вкладників і партнерів, а тому і взагалі ефективну діяльінсть, фінансову стійкість. В Україні страхування банківських ризиків є досить обмеженним, багато видів страхування, які масово використовуються в міжнародній практиці, майже не використовуються українськими банками, що пов´язано із спеціфічними умовами, які склалися в Україні. Також страховий ринок України ще недостатньо розвинутий порівняно зі страховими ринками розвинутих країн, що спричинює ненадійність роботи українських страхових компаній. З огляду на економічні умови в Україні, використання комплексного страхування ризиків банками дозволило б значно стабілізувати їх діяльність, захистити від широкого кола ризиків.

Література:

  1. Перспективи впровадження комплексного страхування банківських ризиків в Україні [Електронний ресурс] - Режим доступу:  http://libfor.com/engine/print.php?newsid=1110
  2. Комплексное страхование банков [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.chartisinsurance.com/BBB-Bankers-BlanketBond_803_203481.html
  3. Cтрахование банковских рисков  [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.grandars.ru/college/strahovanie/strahovanie-bankovskih-riskov.html