Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів

 

Лютік О. М.,

Струк Б. М.

Науковий керівник: Сокровольська Н. Я.

Буковинський державний фінансово-економічний університет 

 

Особливості  казначейського обслуговування місцевих бюджетів


Актуальність теми. У ринкових умовах державні фінанси (система бю­джетів держави) є одним з найдієвіших інструментів впли­ву на темпи та пропорції розвитку економіки й соціальної сфери. Найважливіший етап бюджетного процесу на якому здійснюється  реалізація запланованих завдань і заходів будь-якої держави - виконання бюджету.  Один із його учасників — Державна казначейська служба. 

Від того, як буде організовано роботу Державної казначейської служби, залежатиме стан виконання бюджету і як наслідок – макроекономічні процеси у державі, соціально-економічний розвиток регіонів.

Таким чином, необхідність удосконалення вітчизняної системи касового виконання бюджетів з метою поліпшення управління фінансовими ресурсами держави та раціональнішого використання бюджетних коштів зумовила актуальність цієї теми.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Виявленням основних переваг казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками займались такі науковці як: О. Осадченко, Н. Медвідь, І. Габа, С.Лістрова, В. Стоян, В. Тимощук та інші.

Метою статті є виявлення основних переваг казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками та доходами, висвітлення пропозицій удосконалення механізму його обслуговування.

Виклад основного матеріалу. В історії розвитку системи управління державними фінансами 2001 рік став роком прийняття Бюджетного кодексу України, в якому вперше на законодавчому рів­ні було легалізовано казначейське обслуговування бю­джетів та розпорядників бюджетних коштів, а запроваджене з 1 Січня 2002 року казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів вперше в історії бюджетного процесу України дало змогу володіти достовірною ін­формацією про надходження в розрізі видів доходів та бюджетів у режимі реального часу.

Протягом 2003-2004 рр. 12 тисяч місцевих бюдже­тів та понад 30 тисяч їхніх розпорядників та одержувачів поетапно відкрили в органах Держказначейства рахунки для операцій із зарахування та перерахування видатко­вих коштів, застосовуючи попередній та поточний конт­роль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів [3].

Принципова відмінність казначейської системи ви­конання бюджетів від банківської полягає в тому, що всі бюджетні кошти акумулюються на єдиному казначей­ському рахунку, який об'єднує у собі систему рахунків, які діють в єдиному режимі і через них органи Держав­ної казначейської служби здійснюють операції як по доходах, так і по видатках.

У теперішніх умовах інтегрована система казначейства має суттєві переваги для ефективного управління бюджетними коштами. Вона є основою для обробки та фіксації всіх фінансових операцій, пов'язаних з бюджетом, зокрема в процесі формування фінансових звітів, що забезпечує здійснення фінансового контролю та належний рівень прозорості. Без сумніву, Державна казначейська служба України посідає одне з провідних місць у структурі управління державними фінансами та контролю. Хоча деякі фахівці і стверджують, що примусове переведення всіх бюджетів на казначейське обслуговування створило умови, які призводять до зменшення фінансової самостійності розпорядників, зниженні мобільності управлінської діяльності органів місцевого самоврядування [1].

До позитивних нюансів казначейського об­слуговування місцевих бюджетів необхідно віднести:

 1) функціонування казначейської форми обслуговування бюджетів усіх рівнів, що призвело до певної модернізації методу перерахування коштів із рахунків бюджетів на рахунки розпорядників коштів;

2) розміщення бюджетних коштів на казна­чейських рахунках та акумуляція їх на єдино­му казначейському, що дає змогу виконувати своєчасно видаткову частину бюджету;

3) концентрацію дохідної та видаткової час­тини бюджетів, що надає можливість володі­ти повною, достовірною та оперативною ін­формацією (у режимі реального часу з метою здійснення аналізу й прийняття управлінських рішень);

3) формування органами Державної казначейської служби достовірних звітів про виконання бюджетів усіх рівнів та зведеного бюджету України в цілому за результатами кожного звітного пе­ріоду [1].

Саме тут доречно згадати про вплив світової фінансової кризи, яка розпочалася наприкінці 2008 року, на фінансово-економічну ситуацію в Україні. Внутрішня та зовнішня макроекономічна нестабільність, окремі несприятливі тенденції на грошово-кредитному, валютному та фондовому ранках країни негативно позначи­лися на ліквідності та платоспроможності бан­ківської системи в цілому. А розміщення бюд­жетних коштів на рахунках Державної казначейської служби та акумуляція їх на єдиному казначейському рахунку дали можливість усім без винятку бюджетним установам та організаціям вико­нувати своєчасно та в повному обсязі видат­кову частину зведеного бюджету України, що зменшило зростаючу соціальну напругу серед населення.

Невипадково в умовах розвитку ринкових відносин постає проблема визначення реальних доходів бюджету з урахуванням фінансових можливостей і пер­спектив розвитку підприємництва в Україні та здійснен­ня бюджетних видатків у межах наявних фінансових ре­сурсів. Тому необхідно розподілити сфери державного і бюджетів місцевих органів. На державному рівні доцільно фінансувати видатки, які мають вирішальне значення для фінансування економіки України. На  рівні місцевих органів влади слід залишити видатки, спрямовані на вирішення соціальних питань і підтримку їх економічного розрахунку в частині комунальної власності. інакше кажучи, необхідно якнайшвидше чітко розподілити компетенцію між центральними органами влади й органами місцевого самоврядування та законодавчо закріпити її за ними. У законодавстві вже закладено принципи самостійності у складанні бюджетів усіх рівнів, але вони ще не зміцнені економічним механізмом, а тому не працюють [4].

Позитивними факторами казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами є: отримання щоденної інформації про суми доходів, які надійшли до кожного місцевого бюджету; забезпечення належного рівня управління бюджетними коштами; скорочення терміну надходження коштів на рахунки місцевих бюджетів; безвідсоткове покриття тимчасових касових розривів при виконанні місцевих бюджетів за рахунок коштів Єдиного казначейського рахунку; можливість відслідковувати стан дохідних рахунків у режимі реального часу; застосування органами державного казначейства процедур попереднього та поточного контролю до розпорядників коштів місцевих бюджетів дозволяє уникати нецільового спрямування бюджетних коштів; дотримання єдиних вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності виконання бюджетів; концентрація бюджетних ресурсів в установах НБУ, що дозволяє уникнути ризику втрати бюджетних коштів; отримання додаткових коштів в результаті розміщення тимчасово вільних коштів на рахунках комерційних банків [2].

Державна казначейська служба України — учасник систе­ми електронних платежів НБУ зі створеною внутрішньою платіжною системою, що дозволяє акумулювати ресурси бюджетів на єдиному казначейському рахунку та сприяє удосконаленню управління бюджетними коштами.

Підсумовуючи вище, доходимо до висновку, що досвід казначейського обслуговування бюджетів усіх рівнів свідчить про  низку суттєвих переваг, серед яких:

-                          оперативне отримання щоденної інформації про суми доходів у розрізі надходжень і бюджетів та про суми видатків у розрізі економічної та функціональної класифікації;

-                          скорочення термінів надходження коштів на рахунки бюджетів;

-                          додатковий контроль щодо проведення витрат розпорядників та одержувачів бюджетних коштів усіх рівнів;

-                          покриття тимчасових касових розривів за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку;

-                          попередній та поточний контроль цільового використання бюджетних коштів розпорядниками та одержувачами;

-                          встановлення єдиних норм щодо ведення бухгалтерського обліку та  складання звітності з виконання бюджетів [1].

Окремо варто зупинитися на запровадженні системи міжбюджетних відносин. Вона включає в себе перерахування міжбюджетних трансфертів до бюджетів усіх рівнів, що доз­воляло зробити міжбюджетні взаємовідносини максимально прозорими та оперативними.

Таким чином, органи Державної казначейської служби за­безпечують належний рівень управління бюд­жетними коштами, базуючись на оперативній та достовірній інформації про надходження та використання коштів щодо кожного окре­мого регіону та країни в цілому. А механізми казначейського обслуговування передбачають дотримання всіх принципів бюджетної систе­ми України.

Однією з найвагоміших переваг казначейської сис­теми виконання місцевих бюджетів стало те, що вона не позбавляє місцеві органи влади прав, гарантованих їм Конституцією та Законом України «Про місцеве самовря­дування в Україні», а навпаки створює належні умови для ефективного виконання покладених на них повноважень. Це відбувається завдяки посиленню контролю за витра­чанням коштів місцевих бюджетів, отриманню від органів Державної казначейської служби повної та оперативної інформації про фінансові операції з коштами місцевого бюджету і поліпшення управління бюджетними зобов'язаннями. При цьо­му органи місцевого самоврядування мають право при­ймати рішення у процесі виконання місцевого бюджету, а органи казначейства мають повноваження щодо забезпе­чення та контролю за реалізацією цих рішень з боку роз­порядників бюджетних коштів місцевого бюджету [5].

Часто-густо у бюджетній практиці казначейство називають «бюджетним банком». Відповідно такому «банку» мають бути притаманні ознаки банківської установи. Зі входженням казначейства в систему електронних платежів НБУ воно стало працювати на принципах, прийнятих для банківської системи. Тому логічним кроком у його розвитку стало б запровадження системи «Клієнт-казначейство» за принципом банківської системи «Клієнт-банк». Тут потрібно звернути увагу на певні особливості, які мають місце в казначейському обслуговуванні розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Можливий варіант, коли клієнтська частина системи «Клієнт-казначейство» матиме широкі функції:

-                           дасть змогу розпорядникам отримувати виписки з рахунків у розрізі кодів економічної класифікації в режимі он-лайн;

-                           відкриє доступ до АС «Казна-Видатки» для формування платіжних доручень зареєстрованих фінансових зобов’язань; внесення сформованих доручень до системи електронних платежів

Ще одним із варіантів може слугувати надання розпорядникові права пересилати мережею Інтернет його електронні платіжні доручення з наступним внесенням таких документів працівникам казначейства в АС «Казна-Видатки» та систему «Клієнт банку – банк». У такому разі з боку казначейства залишиться посилений поточний контроль, а для розпорядників – зменшиться витрачений час на доставку таких документів до органу казначейства. Крім того, встановлення такого комп’ютерного зв’язку дозволить передавати розпоряднику виписки з рахунків в електронному варіанті. У разі запровадження однієї з моделей відпаде потреба у формуванні розпорядником паперових варіантів платіжних доручень для подання їх до органу казначейства. Відповідно й органи казначейства відмовляться від формування паперових виписок із рахунків для розпорядників бюджетних коштів. Це в свою чергу зменшить матеріальні та фінансові витрати на формування розрахункових документів як органами казначейства, так і розпорядниками коштів [5].

Розглянемо особливості виконання місцевих бюджетів за доходами на прикладі м. Чернівці. Бюджет міста без трансфертів виконаний за 9 місяців на 101,0%, план на 9 місяців – 329483,4 тис. грн., фактично отримано – 332736,7 тис. грн., перевиконання складає 3253,3 тис. грн.

До загального фонду місцевих бюджетів м. Чернівців (без трансфертів) надійшло податків і зборів на суму 261786,0 тис. грн. що складає 100,1% до запланованих показників (261556,7 тис. грн.), понад план отримано – 229,3 тис. грн., до річного плану – 71,9% (364243,3 тис. грн.). Ріст з відповідним періодом минулого року складає 11046,1 тис. грн., або на 104,4%.

До спеціального фонду бюджету м. Чернівців (без трансфертів) надійшло коштів на суму 70950,7 тис. грн. що складає 104,5% до запланованих показників на звітну дату (67926,7 тис. грн.), до уточненого річного плану – 86,0% (82507,3 тис. грн.). Понад план на звітну дату отримано – 3024,0 тис. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 13771,7 тис. грн. або на 124,1% [7].

Виконання видаткової частини міського бюджету за 9 місяців 2011 року по загальному фонду бюджету складає 97,3 % (уточнений план на 9 місяців 2011 року – 474773,5 тис. грн., виконання за 9 місяців 2011 року – 462043,3 тис. грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року (398377,6 тис. грн.) виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2011 року збільшилось на 63665,7 тис. грн.

Для забезпечення своєчасного фінансування захищених статей видатків в органах державного казначейства в січні-вересні отримано 11 короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів в сумі 94837,0 тис. грн. Станом на 01.10.2011 року позика погашена повністю.

За оперативними даними станом на 01.10.2011 року утворилась заборгованість в сумі 7,1 млн. грн., яка виникла в зв’язку із непроведенням видатків органами Державної казначейської служби України у вересні 2011 року при зареєстрованих фінансових зобов’язаннях та наявності грошових коштів на рахунках установ. Видатки проведені органами державної казначейської служби 03 жовтня 2011 року [8].

Слід відзначити, що завдяки переведенню на казна­чейське обслуговування місцевих бюджетів у частині до­ходів стало можливим запровадження нової системи міжбюджетних відносин та перерахування міжбюджетних трансфертів до бюджетів усіх рівнів. Це дозволило зро­бити прозорими міжбюджетні взаємовідносини, надало можливість володіти достовірною інформацією про пере­рахування міжбюджетних трансфертів у режимі реально­го часу і надавати звітні дані зацікавленим органам з метою здійснення аналізу й прийняття управлінських рішень. [4].

Висновки. Державна казначейська служба України посідає одне з провідних місць у структурі управління державними фінансами та державного контролю і, незважаючи на значні прогалини у казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів, шляхи вирішення цих проблем розробляються і впроваджуються вже сьогодні. А це дозволить забезпечити якісне обслуговування бюджетів на всіх рівнях. Функціонування казначейської системи дозволяє на підставі чітко визначених обсягів реальних потреб найбільш раціонально проводити оптимізацію бюджетних потоків, забезпечити безперервне фінансування всіх учасників бюджетних відносин, зробити процес виконання бюджету ефективнішим.

Отже, впровадження казначейської системи обслуговування місцевих бюдже­тів стало важливим кроком у напрямках:

—             створення єдиного механізму для впровадження засад реформування міжбюджетних відносин;

—              формалізації єдиних процедур управління видат­ками на всіх стадіях виконання бюджету;

—             посилення поточного контролю за дотриманням фінансової дисципліни та попередження нецільового використання коштів на стадії прийняття зобов'язань та здійсненні платежів;

—             запровадження єдиного механізму управління ко­штами державного та місцевих бюджетів.

Список використаної літератури:

1. Габа І. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: переваги та недоліки / І. Габа // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – №9. – С. 20-22

2. Лістрова С. Порядки обслуговування держбюджету за видатками та казначейське обслуговування місцевих бюджетів : основні зміни та новації : коментар до наказів ДКУ від 30.12.09 р. №554 від 21.01.10 р. №17 / С. Лістрова // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – №22. – С. 30-32

3. Медвідь Н. Обслуговування місцевих бюджетів: історичні аспекти, переваги впровадження /Н. Медвідь //Казна України. – 2010. – №6. – С. 24-26

4. Осадченко О. Проблемні питання казначейського обслуговування місцевих бюджетів / О. Осадченко // Казна України. – 2011. – №1. – С. 24-26

5. Стоян В.  Видатки місцевих бюджетів. Проблемні питання обслуговування / В. Стоян, В. Савчин // Казна України. – 2011. – №4. – С. 24-27

6. Тимощук В.   Казначейське обслуговування місцевих бюджетів : етапи запровадження та шляхи вдосконалення / В. Тимощук // Казна України. – 2010. – №6. – С. 28-29

7. Чернівецька міська рада. – Режим доступу:  http://chernivtsy.eu/portal/4/16492-16492.html

8. Головне управління Державної казначейської служби України в Чернівецькій області. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/reg/control/chv/uk/index.