БІНОМІАЛИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

 

Тетяна Бондаренко

 

БІНОМІАЛИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

 

         Як англійська, так і українська мови мають свою багату фразеологію, яка являє собою сукупність властивих мові  усталених зворотів та висловів. Тому об'єктом дослідження фразеології як розділу мовознавства є стійкі вислови, їх семантика, структура, походження, роль у мові, взаємозв'язок з іншими мовними одиницями, зокрема словом і реченням.

         Одиниця фразеологічної системи називається фразеологізмом, яка визначається як лексико-граматична єдність двох і більше нарізно оформлених компонентів, граматично організованих за моделлю словосполучення чи речення, але неподільна лексично, стійка у своєму складі і структурі , яка, маючи цілісне значення, відтворюється в мові.[ 2  , c. 324].

          З плином часу кількість фразеологічних о

диниць та сталих виразів в мові збільшується, оскільки мова як живий організм постійно росте і розвивається.

Вміння правильно перекладати фразеологізми  та сталі вирази є однією з основних завдань професійного перекладача, тому що без цих мовних одиниць будь-яка мова втрачає свій дух та колорит.

В основі вітчизняної концепції класифікації ФО (фразеологічних одиниць) покладена семантична класифікація, яку запропонував російський мовознавець В.В.Виноградов [1]. Він виділив три типи ФО: фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності і фразеологічні сполучення.

Фразеологічні зрощення  − семантично неподільні ФО, у значення яких цілісне значення невмотивоване, тобто не випливає із значень компонентів  (укр.бити байдики; англ. odds and ends).

 Фразеологічні єдності − тематично неподільні одиниці, але цілісне значення їх певною мірою мотивоване значенням компонентів ( укр. тримати камінь за пазухою; англ. hide and seek ).

         Фразеологічні сполучення − це такі стійкі мовні звороти, які не є "безумовними семантичними одиницями ", оскільки характеризуються певною самостійністю складових частин (укр. шкіра та кістки; англ. tea and biscuits).

 

Дуже часто на позначення фразеологізмів можна почути термін "ідіома" (дехто з мовознавців співвідносить ідіоми із зрощеннями та єдностями). Д.І.Ганич і І.С.Олійник визначають ідіому як "стійкий неподільний зворот мови, що виражає єдине поняття, зміст якого не визначається змістом його складових елементів"  [2 , c.141].

         Одним з видів ФО, що широко представлений в англійській та український мовах є велика за кількістю група так званих біноміалів.  Біноміал  − це сполучення двох слів, або двох фраз, що належать до однієї граматичної категорії, несуть певне семантичне навантаження та поєднуються сполучником.

         Біноміали поділяються на ідіоми та сталі словосполучення з чітко фіксованим порядком складових елементів. Наприклад, ми говоримо sick and tired, але ніколи tired and sick. В Україні зустрічаємо дорогих гостей хлібом і сіллю, а не сіллю і хлібом.

         Біноміальні фразеологізми можуть належати до будь-якого семантичного типу фразеологізмів, наприклад:

Milk and roses (укр. кров з молоком) − фразеологічне зрощення;

Wine and dine (укр. розважати, пригощати, займати) −  фразеологічна єдність;

Fish and chips (укр. риба зі смаженою картоплею) − фразеологічне сполучення.

         Біноміали можна також називати парними іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками, прийменниками, в залежності від того, з яких частин мови складається біноміал (наприклад, bread and butter − парні іменники; on and off − парні прийменники;  slowly but surely  − парні прислівники; kill or cure  −  парні дієслова).

         Слід зазначити, що деякі біноміали, при втраті фразеологічності, розпадаються на окремі складові і можуть вживатися у зворотній послідовності як звичайні члени речення без специфічного семантичного навантаження.

         Крім зазначеної вище класифікації, існують інші підходи до розподілу біноміалів на групи. Наприклад, за фонологічними ознаками:

І. Співзвучні біноміали: box and cox; chalk and talk; near and dear; meet and greet.

II. З алітерацією: forgive and forget; love it or leave it; fur and feathers; Jack and Jill.

Окрему групу  складають парні синоніми, наприклад: ages and generations; clean and tidy; heart and soul; house and home; pick and choose; leaps and bounds.

Існує група біноміалів, що базується на антонімічному протиставлені, наприклад: give and take; life or death; long and short; naughty or nice; near and far; sweet and sour; pros and cons.

         Для здійснення адекватного перекладу більш суттєвим є розподіл біноміалів на дві групи: біноміальні ФО, що мають еквівіаленти в мові перекладу і безеквівалентні.  "Безеквівалентною вважається фразеологічна одиниця, в основі якої лежить етноспецифічний інформаційний комплекс. Крім того, до безеквівалентних зараховуємо такі фразеологічні одиниці, значення яких в іншій мові передається (з тим чи іншим ступенем наближення) лексемою чи вільним словосполученням, реченням" [2, c.46].

         Існує багато перекладацьких трансформацій, але далеко не всі з них підходять для перекладу біноміалів (наприклад, за допомогою транслітерації, генералізації та ін.  перекласти біноміали неможливо). Для перекладу таких ФО використовуються такі перекладацькі прийоми, як описовий переклад та підбір функціонального аналога. Досить часто біноміали перекладаються дослівно.

         "Експлікація (описовий переклад) − це лексико-граматична трансформація, при якій лексична одиниця мови оригіналу замінюється словосполученням, яке дає пояснення або визначення даної одиниці". [5, c.117] 

Приклади перекладу за допомогою прийому експлікаціі: grin and bear  − робити вигляд, що все добре, коли насправді все погано; cut  and dried − в готовому вигляді; out and about − вийти прогулятися; rough and ready − недбало, неретельно виконаний; open and shut − дуже простий. 

         До пошуку функціонального аналогу перекладач вдається тоді, коли у мові перекладу існує вираз, що позначає поняття, схоже на те іншомовне поняття, що перекладається. Функціональний аналог дозволяє замінити один фразеологізм іншим, зробивши суть зрозумілою для читача і в той же час зберігши оригінальний колорит, який зазвичай надають тексту фразеологічні одиниці.

         Це дуже вдалий перекладацький прийом. Правильне користування цим прийомом дозволяє зберегти яскравість та різноманітність мови, при цьому адаптувавши текст для читача.

         Приклади перекладу безеквівалентних біноміальних ФО за допомогою функціонального аналогу: feasе or famine − пан чи пропав; sink or swim −пан чи пропав; give and take − йти на компроміс; hide and seek  − схованки; been and gone − було та загуло; wait and see − поживемо − побачимо.

         Питання еквівалентності ФО у вихідній мові та мові перекладу досліджувалися багатьма лінгвістами, зокрема Я.І.Рецкером, Р.К. Миньяром-Бєлоручевим, О.Ф.Арсентьєвою, Р.П.Зорівчак та іншими.

         Питання міжмовної фразеологічної еквівалентності, а також питання визначення головних ознак і критеріїв віднесеності тих або інших фразеологічних одиниць до групи еквівалентів (повних чи часткових)        є досить неоднозначним, суперечливим і на сьогодні потребує подальшого свого опрацювання.

         Українська дослідниця контрастивної фразеології Р.П.Зорівчак виділяє повні і часткові фразеологічні еквіваленти. Під повною фразеологічною еквівалентністю дослідниця розуміє "рівнозначну образність, структурно-граматичну будову, збіг предметно-логічного, експресивно-емоційного і функціонально-стилістичного змісту фразеологічних одиниць зіставлюваних мов [3, c. 47]. 

         Очевидним є той факт, що ФО в кожній мові свої, створені культурою, традиціями та способом життя носіїв мови. Число подібних відповідностей невелике; до цієї  групи відносяться фразеологізми інтернаціонального характеру, засновані на міфах, біблейських легендах і історичних фактах.

         Невелика кількість повних фразеологічних еквівалентів зумовлена віддаленою спорідненістю української та англійської мов. Але іноді все ж таки можна натрапити на біноміальну фразеологічну одиницю, для якої знаходиться повний еквівалент в мові перекладу. Наприклад: armed and dangerous −озброєний та небезпечний; peace and quiet −тиша та спокій; slowly but surely − повільно, але впевнено; sooner or later − рано чи пізно; all or nothing − все або нічого; now or never − зараз або ніколи.

         Частковий еквівалент − фразеологізм, який не є повним відповідником іншому фразеологізму в іншій мові, бо має незначні відмінності у лексичній або у граматичній формі, що не перешкоджає передачі суті фразеологізму.

         "При частковій еквівалентності залежно від того, яким складником часткові фразеологічні еквіваленти відрізняються, вони бувають різноструктурні, різнообразні, різностильові, різноекспресивні, і чим більше ознак у них розходяться, тим нижчий коефіціент еквівалентності [4, c. 63].

         Треба, проте, відзначити, що не дивлячись на наявність повного або часткового еквіваленту, стійкі поєднання слів інколи доводиться перекладати дослівно, наприклад, коли образ, що закладений у фразеологізмі, не байдужий для розуміння тексту, а заміна його іншим образом заважає розумінню тексту, або позбавляє його яскравості та виразності.

         Часткові еквіваленти: ways and procedures − шляхи та методи; bread and circuses − хліб та видовища; alive and well живий і здоровий; nearest and dearest − близькі та рідні.

Література:

1. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография: Избранные труды. −М.: Наука, 1977. − 312 с.

2. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. − К.: Вища школа, 1985. − 360 с.

3. Зорівчак Р.П. До методології вивчення фразеологічних одиниць у контрастивних дослідженнях // Нариси з контрастивної лінгвістики. − К., 1979. − 236 с.

4. Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. − Львів, 1988. − 221 с.

5.  Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекти). − М., 1990. − 253 с.