Теорія Джона Лока про владу

 

                                                                                                                                                          Голота В.С.

студентка факультету французької та німецької мов

Горлівського державного педагогічного інституту

іноземних мов

Теорія Джона Лока про владу

Видатний англійський мислитель Джон Лок став безперечно непересічною особистістю в історії світової політичної думки. ”Сила Джона Лока – не в глибині філософської розробки проблеми, не в висуванні нових ідей чи в новаторському передбаченні далекого майбутнього, а в тому, що він твердо стояв на ґрунті сучасності і був пов’язаний з тими соціальними верствами, котрі в результаті довгої боротьби змогли забезпечити собі панівне становище” [2, c. 314].

 “В 1690 р. в Англії видаються “Два трактати про правління” Джона Лока. Перший трактат присвячено критиці феодально-теократичної концепції божественного походження влади короля, що викладено в книзі Р. Філмера “Патріарх або захист природної влади королів проти неприродної свободи народу” (1680 р.). В другому трактаті Лок теоретично виправдовує той політичний переворот, який було здійснено “славною революцією” [5, c. 14].

 “Політичні трактати Лока мають подвійну мету: спростування традиційної англійської теорії про всесилля королівської влади і обґрунтування державного устрою, що відповідатиме природі людини. При цьому Лок широко користується всім тим, що накопила багата англійська політична література 18 ст.” [3, c. 79].

Вся політична система Джона Лока базується на теорії суспільного договору, який людство уклало для захисту своїх невід ємних прав і свобод, у першу чергу права на власність.

”Для створення гарантій природніх прав і законів, – вважав Лок, – люди відмовились від права власноручно забезпечувати ці права і закони. В результаті суспільної угоди гарантом природніх прав і свобод стала держава, що має право видавати закони, озброєні санкціями , використовувати сили суспільства для втілення цих законів, а також відати відносинами з іншими державами” [5, c. 186]. Як пише Лок: "Добровільна згода дає політичну владу правителям на благо їх підданих, щоб забезпечувати їм володіння і користування їх власністю” [1, c. 364].

 Проте, різні дослідники не одностайні у думках про те, чи вважав Лок суспільний договір історичним фактом, чи використовував його лише як раціональну схему.

 Важливим є те, що Джон Лок, визначаючи політичну владу, відмежовує її від влади батьків над дітьми. Він пише , що політична влада-“це та влада, кожна людина, володіючи нею в природному стані, передала б у руки суспільства і тим самим правителям, котрих суспільство поставило над собою з вираженою чи мовчазною довірою, що ця влада буде використана на благо членів суспільства і на збереження їх власності” [1, c. 362].

 Разом з тим батьківська влада – це “влада, котру батьки мають над своїми дітьми, керуючи ними для їхнього ж блага” [1, c. 362].

 Отже, батьківське правління “є природнім правом, але воно ніскілечки не поширюється на цілі і принципи правління політичного” [1, c. 362].

 Таким чином Лок спростовує теорію Філмера та деяких інших монархістів, які вважають владу монарха над підданими природною, невід’ємною, дарованою Богом. Це дає змогу зрозуміти ставлення Джона Лока до абсолютизму.

 “Відповідно до теорій Лока, абсолютна монархія - один із випадків звільнення носія влади з під влади законів. Вона протирічить суспільному договорові вже з тієї причини, що суть останньго в установленні однакового для всіх суду і закону, а над абсолютним монархом суду взагалі не існує” [5,          c. 187].

 Лок вкрай неприязно ставився до деспотизму, характеризуючи владу деспота, як таку, що отримується завдяки погрозам та залякуванням.

  “Деспотична влада – це абсолютна, необмежена влада, котру має одна людина над іншою, маючи можливість позбавити її життя, коли їй заманеться”[1, c. 363].

Лок, характеризуючи державу як певну політичну систему, виділяє в ній три основні ознаки: наявність спільного, встановленого закону, судової установи, до якої у разі потреби можна звертатись для вирішення суперечок і покарання злочинців, і сили, що могла б підкріпити та втілити справедливий договір.

 Отже, метою держави Лок вважає благо і безпеку громадян, а одне з основних завдань держави він бачить у захисті власності.

 “Лок передбачає особливий конституційний механізм, що заважає урядові виходити за межі своїх повноважень, стаючи тим самим деспотичним. Його найважливіші компоненти - принцип розподілу влади і законність. Щоб не допустити концентрації влади в руках керівництва, яке б таким чином отримало б можливість звернути на свою користь створення законів, і запровадження їх у життя, Лок пропонує не поєднувати законодавчу і виконавчу влади і підпорядкувати законодавців дії ними ж створених законів, що здійснюються виконавчою владою. Це один з найважливіших принципів Лока, і він справив значний вплив на подальшу політичну думку і практику, став одним з головних принципів буржуазної державності.

 Принцип законності полягає в тому, що “ні для кого з тих, хто знаходиться в громадянському суспільстві, не може бути зроблено винятку із законів цього суспільства”. Він передбачає також чітку законодавчу регламентацію структури, цілей і компетенцій всіх державних органів. Силу закону, за Локом, має лише акт законодавчого органу, сформованого народом. В той же час Лок розуміє законність не лише у формальному смислі, тобто як дотримання законів, встановлених відповідно до правил. Він вважає, що і самі законодавці не повинні порушувати законів природи” [3, c. 81].

 У разі, якщо влада припинить виконувати свої обов’язки перед громадянами, Лок передбачає право народу на повстання задля відновлення своєї свободи.

 “Ідею розподілу влади Лок теоретично обґрунтував такими рисами природи людини, як здатність розуму створювати спільні правила і керуватись ними (звідси законодавча влада), здатність своїми силами виконувати ці рішення, застосовуючи загальні правила до конкретних ситуацій (звідси суд, виконавча влада), нарешті, здатність визначати свої стосунки з іншими людьми (цим обумовлюється так би мовити союзна, чи федеративна, влада, що відає міжнародними відносинами). Разом з цим із слабкості людської природи, схильності до спокус теоретично виводилась необхідність спеціальних гарантій законності і прав громадян (в тому числі розподілу влади, недопущення політичних привілеїв).

 Теорія розподілу влади відбивала досвід англійської революції та її підсумки”[5, c. 189].

 Вчення Лока про визначення та розподіл політичноі влади, не зважаючи на його недоліки, безперечно справило відчутний вплив на розвиток політичної думки Європи та світу.

 “Лок спирався на праці своїх попередників і сучасників, на блискучу плеяду авторів політичних памфлетів англійської революції. Важко назвати яку-небуть тезу Лока, яка була б оригінальною. Особливо впадає в око майже повна подібність всіх принципових положень Лока до “Роздумів про уряд” Сіднея. Проте Лок звів погляди, що були висловлені до нього у струнку систему, створивши цільну політичну теорію, і це зробило його класиком, через котрого нащадки сприймали і зараз продовжують сприймати ідеї, творцем яких він не був” [3, c. 382].

 “Найбильша вага Локової філософії полягає в тому, що завдяки їй тогочасна Англія посіла належне місце у політичній думці Америки і Франції, яка досягла апогея у великих революціях кінця 18 століття. Тут Локове обстоювання спротиву в ім’я невід’ємних прав особистої свободи, згоди і свободи володіти і користуватися власністю привело до повного здійснення таких прав. Через те, що початки всіх цих концепцій набагато давніші, ніж Локів доробок, і право їхнього первородства належало всім європейським народам, починаючи з 16 століття, – не можна приписувати їхнє існування в Америці та Франції йому одному, але він був знаний усякому, хто цікавився політичною філософією. Його щирість, його глибока моральна переконаність, його первісна віра у волю, людські права і в гідність людської природи у парі з його поміркованістю і практичним розумом зробили Лока ідеальним речником революції, але не насильницьких реформ; Лок, можливо, переважує всіх інших авторів, хоч би ким вони були. Навіть його сумнівні ідеї – такі, як розмежування повноважень та неодмінна мудрість ухвал більшості, – живуть і далі, стали складником демократичного кредо” [4, c. 178].

Список використаної літератури

  1. История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста – М., 1997. – с. 567
  2. Історія розвитку політичної думки. / [Ігнатенко П. Р. та ін.]   ̶  К., 1996. – 173 с.
  3. Локк Д. Сочинения: В 3 т. / Джон Локк – М., 1988. – с. 688 – Т. 3
  4. Виховання громадянина і психолого-педагогічний аналіз і народознавчий аспекти. / [Ігнатенко П. Р. та ін.]  ̶  К., 1997. – 252 с.
  5. Нарский И.С. Западноевропейская философия 18 века. / И. С. Нарский – М.,1973. – с. 296