Zdrowie młodzieży – wartość narodu.

 

Tetiana Szkadar

Uniwersytet Lwowski imienia Iwana Franki 

 

Zdrowie młodzieży – wartość narodu.


Cel: określić poziom moralno-psychologicznej stabilności studentόw do konsekwencji wpływu mediόw na świadomość człowieka.

Metody badania: analiza teoretyczna materiałόw i uogόlnienie uzyskanej informacji; obserwacje empiryczne, głosowanie, rozmowa.

Obiekt badania: proces wpływu mediόw na formowanie zdrowego stylu życia wśród studentόw Uniwersytetu we Lwowie i Warszawie.

Przedmiot badania: formy, metody formowania zdrowego stylu życia.

Dzisiaj trudno mówić o popularyzacji sportu, zdrowego stylu życia na Ukrainie przez mediów wbrew temu, że jest zapalnowane przeprowadzenie Euro 2012.

Biorąc to pod uwagę przeprowadzono głosowanie wśród studentów. W ankiecie było 5 pytań otwartych:

  1. Czy wpływają media na formowanie zdrowego stylu życia? Pozytywnie czy negatywnie?

Na to pytanie młodzież Lwowa dała taką odpowiedź: 70% - tak, pozytywnie, 5% - tak, negatywnie, 25% - nie wpływa. Na Uniwersytecie Warszawskim studenci napisali, że 60% - tak, pozytywnie, 30% - nie, nie wpływa.

  1. Co ma największy wpływ: telewizja, radio, prasa?

Jeżeli mówić o tym pytaniu, to większość mówi, że na pierwszym miejscu jest telewizja, potem pressa i radio.

  1. Czy spostrzega Pani propagandę zdrowego stylu życia na ulicach Pani miasta? Na czym ona polega?

Co dotyczy studentów ukraińskich, większość pozwanych potwierdzają, że takiej propagandy nie ma, z wyjątkiem reklam różnych objektów sportowych takich jak: kluby tenisowe, fitness ośrodki i tak dalej. Studenci polscy mówią, że propaganda zdrowego stylu życia jest rozpowszechniona w Polsce.

  1. Jak Pani się odnosi do przeproadzania Euro – 2012?

60 %  pozwanych myślą, że Euro – 2012 bardzo pozytywnie będzie wpływać na infrastrukturę miasta, oprócz tego poprawi się stan dróg, a także Europa zacznie lojalnie się odnosić do Ukrainy. 30% studentów swoje odnoszenie opisują jako negatywne, ponieważ ich zdaniem to nie będzie korzystne dla budżetu Ukrainy i 10% opisują swoją opinię jako neutralną. To wszystko jest o Lwowie. Jeżeli mówić o Warszawie, to 20% odnoszą się do wydarzeń neutralnie, 60% - pozytywnie, 20% - negatywnie.

  1. Czy będzie indukować Euro – 2012 do popularyzacji sportu wśród młodzieży?

Na to pytanie odpowiedzi korelują się 50% - 50%.  Mówi się że ludzie będą więcej uprawiać sport, będzie bardzo popularna piłka nożna, dlatego że przyjedzie dużo piłkarzy.  Każdy dla siebie decyduje co mu jest potrzebne i Euro – 2012 nie będzie wpływać na decyzję człowieka.

Można twierdzić, że ukraińskie media dzisiaj są cennym czynnikiem wpływu na świadomość człowieka. Rzeczywiście, taki stan rzeczy może efektywnie promować realizację wiedzy o formowaniu zdrowego stylu życia. Mowa idzie o braku oddzielnych telewizyjnych i radio programów, wydrukowanych materiałów , reklamu socjalnego o problemach zdrowia (one są i pełnią swoje funkcję), a o braku jedynego systemu formowania zdrowego  stylu życia w mediach, kontrolowanego na poziomie państwowym i ustalonego prawem.

W sytuacji nowoczesnej socjalno-psychologicznej niestabilizowanej właściwiej, żeby media publikowały informację optymistyczną. Zdaniem specjalnych ekspertów jednym z obowiązkowych elementów takiej ideologii może stać propaganda przez mediów idei spójności ludzi Ukrainy wokół wartości zdrowego stylu życia.

Dlatego, media robią wielki wpływ na formowanie zdrowego styu życia młodzieży.  Ten wpły rozpowszechnia się zarówno bezpośrednio przez mediów na świadomość człowieka, jak i przez rodziców, nauczycieli, pzyjacół, na których media sprawiają takż jakiś wpływ. Istniające w społeczeństwie normy socjalne w jakimś stopniu są sformowane  przez mediów.

Media mają podwójny wzajemny wpływ  na styl życia młodzieży: z jednej strony  one występują jako czynnik, który stymuluje formowanie zdrowego teybu życia wśód młodzieży, z drugiej strony – wywołuje rozwój uzależnień, które promują rozwój dyskomfortu psychologicznego.

Istnieje opinia o tym, że nie warto wyolbzymiać rolę mediów w formowaniu zdrowego stylu życia młdzieży, opisując wszystkie inne w środowisku młodzieżowym problemy na temat szkodliwego wpływu telewizji, radia czy prasy. Jednocześnie rolę mediów w formowaniu zdrowego trybu życia nie można nie brać pod uwagę, ale warto zaznaczyć, że w ostatnie dziesięciolocie dużo środków finansowych wkłada się w reklamę papierosów, alkoholu.

Działalność mediów powinna być traktowana jako odrębna linia w formowaniu zdrowego stylu żcyia. Radio, telewizja i prasa powinne nie tylko publikować ważną informację o formowaniu zdrowego trybu życia, ale także i odpowiadać za tą produkcję, która sprzecza temu.

Lista literatury wykorzystanej

 

  1. В.Ф.Новосельський. “Фізична культура і здоров’я школярів.” Київ. Знання. - 1984р. – 326 с.
  2. Субота Н.П., Коц С.М. Валеологія. Навчальний посібник. Харків: ХНПУ, 2005.–168с.
  3. Реалізація здорового способу життя - сучасні підходи / За заг. ред. М. Лук'янченка, Ю. Шкребтія, Е. Боляха, А. Матвєєва. - Дрогобич : КОЛО, 2005. – 124с.
  4. Популяризація ідей здорового способу життя на сторінках друкованих видань Буковини (кінець ХІХ – початок ХХ сторіччя) – доступна на http://www.nbuv.gov.ua
  5. Katarzyna Prusik, Vadym Zaporozhanov, Karol Görner, Krzysztof Prusik. Stan aktywności fi zycznej w stylu życia studentów akademii wychowania fizycznego i sportu w Gdańsku – доступна на http://www.nbuv.gov.ua