Сутність та специфіка стратегічного управління корпоративною культурою підприємства

 

10 . Управління персоналом

Стельмашенко О.В.

к.е.н, доцент

Донецький Національний Університет

економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського


Сутність та специфіка стратегічного управління

корпоративною культурою підприємства


В сучасних умовах здійснення економічних реформ посилюється роль людини як споживача, робітника та керівника підприємства. Тому, значну увагу необхідно приділяти стратегічному управлінню корпоративною культурою підприємства, що допомагає створити згуртований колектив, індивідуальність підприємства та досягти успіхи у довгостроковій перспективі. Роль корпоративної культури надзвичайно важлива й багатоаспектна. Вона впливає на всі життєво важливі процеси підприємства: економічні, політичні, технологічні, соціальні, інноваційні тощо.  Корпоративна культура не тільки формує зовнішнє сприйняття компанії, створює її імідж, але й відіграє важливу роль у вирішенні завдань, пов’язаних з соціальним управлінням, визначає динамізм виробничих процесів, адаптивність до нововведень і підтримує реалізацію стратегії підприємства.

Визначення її складових дає відповіді на питання щодо можливості та ефективності поєднання воєдино різних сфер діяльності підприємства,внутрішніх перспектив бізнесу, інноваційних перспектив, фінансових перспектив.  У цьому контексті актуальності набувають питання  вдосконалення чинного процесу  управління  корпоративною культурою на підприємстві .

У сучасній літературі з менеджменту приділяється велика увага стратегічному управлінню та корпоративній культурі. Значний внесок у розвиток цього внесли такі науковці: Ансофф І , Балабанова Л.В. [2], Балабаниць А.В. [1], Виханський О.С., Зуб А.Т.,  Камерон К., Куинн Р.  та інші. Але стратегічне управління корпоративною культурою підприємства як парадигма отримання довгострокових конкурентних переваг системно та комплексно доки ще не досліджувалося. Успіх підприємства виникає в наслідок взаємодії усіх співробітників, які переслідують загальні цілі, які повинні бути реальними, зрозумілими кожному співробітнику та відображати основний характер підприємства. Саме людський чинник, тобто добре розвинена корпоративна культура та корпоративний дух є головним засобом конкурентоспроможності підприємства, його економічного росту та ефективності управління ним.

Поняття «стратегічне управління корпоративною культурою» включає у себе два змістовних поняття – «стратегічне управління» та «корпоративна культура». У науковій і методичній літературі представлена достатня кількість варіантів визначень стратегічного управління . Усі наведені визначення зводяться до одного з трьох підходів (або їх комбінації): аналіз, зв’язок з середовищем функціонування підприємства (надано А. Ровом, Д. Шенделом та К.Хаттеном); цілі та засоби, що ґрунтуються на визначенні довгострокових цілей підприємства і шляхів їх досягнення (простежується у визначеннях таких вчених: У. Глука та Л. Джауха, А. Томпсона та А. Стрикленда); дійовий підхід, що ставить у главу кута діяльність з реалізації стратегії (простежується у визначеннях таких вчених:  Г. Джонсона та К. Скула).  Найбільш повно розкриває сутність «стратегічне управління» з урахуванням усіх основних аспектів, підходів стратегічного управління (комплексного, процесного, системного та стратегічних змін) А.В. Балабаниць.

З огляду на вищезазначене , стратегічне управління - комплекс різноманітних підходів щодо розробки, реалізації, оцінки та змін портфеля стратегій підприємства з урахуванням його потенціалу та стану зовнішнього середовища з метою отримання довгострокових конкурентних переваг у економічному та соціальному аспекті діяльності. У якості даних підходів виступають: комплексний, системний, процесний,  програмно-цільовий, соціально-орієнтований, стратегічних змін.

Щодо поняття «корпоративна культура» відсутній єдиний підхід до його трактування . Аналізуючи дані наукові підходи можна визначити, що корпоративна культура це :

ü  «атмосфера, клімат звичаї організації…»;

ü  «спільні цінності, соціальні норми, установи поведінки…»;

ü  «система матеріальних та духовних цінностей, проявив, взаємодіючих між собою…»;

ü  «використання мови, фольклору, традицій і інших засобів передачі основних цінностей, переконань, ідеології…»;

ü  «унікальна сукупність норм, цінностей, переконань…»;

ü  «система керівних переконань, принципів і технологій у життєдіяльності підприємства…».

Таким чином, корпоративна культура – це система добре сформованих керівних переконань, принципів і поведінки, що задає людям орієнтири в їх діях, регламентує діяльність особистості, сприяє досягненню цілей підприємства.

Існує безліч підходів до визначення типів та моделей корпоративної культури, але найбільш вдалою та ефективною відносно стратегічної спрямованості є методика, що запропонована зарубіжними дослідниками К. Камероном та Р. Куінном, які виділяють такі типи корпоративної культури: клановий, адхократичний, бюрократичний та ринковий. Структуру корпоративної культури можна вважати багаторівневою.

Проведений аналіз понять «стратегічне управління» та «корпоративна культура» дає можливість сформувати сутність інтегрованого поняття «стратегічне управління корпоративною культурою».

Отже , стратегічне управління корпоративною культурою підприємства – це комплекс різноманітних підходів щодо розробки, реалізації, оцінки та змін портфеля стратегій з системи керівних переконань, принципів і поведінки, що задає людям орієнтири в їх діях, регламентує діяльність особистості з урахуванням потенціалу підприємства та стану зовнішнього середовища з метою отримання довгострокових конкурентних переваг у соціальній та економічній діяльності підприємства.

Основною метою стратегічного управління корпоративною культурою є розробка портфеля стратегій корпоративної культури, який буде сприяти ефективному довгостроковому функціонуванню підприємства у конкуруючому середовищі.

Функціями стратегічного управління корпоративною культурою є такі: інтеграційна, інформаційна, підтримка мотивації та лояльності, адаптація до зовнішнього середовища .

Основним завданням стратегічного управління корпоративною культурою є :

ü  формування стратегічних цілей та стратегій з корпоративної культури підприємства;

ü  перетворення стратегічних цілей з корпоративної культури  у конкретні напрямки роботи;

ü  ефективна реалізація обраних стратегії ;

ü  внесення коректив у стратегічні напрямки  та стратегії управління  корпоративною культурою з урахуванням змін у потенціалі підприємства та зовнішнього середовища, а саме: у цілях; стратегії; структурі;

ü  вимоги до персоналу;

ü  систему координації, організації та планування;

ü  стиль управління;

ü  вибір типу систем стратегічного управління залежно від рівня нестабільності зовнішнього середовища ;

ü  контроль та оцінка  стратегічного управління корпоративною культурою .

Таким чином, процес стратегічного управління корпоративною культурою охоплює сукупність таких складових:

ü  стратегічне управління суб’єктивними атрибутами корпоративної культури ;

ü  стратегічне управління іміджем підприємства ;

ü  стратегічний бренд-менеджмент;

ü  стратегічне управління мотивацією персоналу;

ü  стратегічне управління комунікаційною політикою підприємства .

 

Література

  1. Балабаниць А.В. Стратегічне управління : навчально-методичний посібник / Балабаниць А.В. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 119 с.
  2. Балабанова Л. В. Стратегічне управління персоналом в умовах ринкової економіки : монограф. / Л.В. Балабанова,О.В.Стельмашенко . – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – 229 с.