КОНЦЕПТ "СЕРЦЕ" В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ. ПРИЙОМИ ПЕРЕКЛАДУ

 

 

 

ПОД- СЕКЦИЯ 8  Фразеология. Методы, приёмы перевода.

 

Тетяна Бондаренко

Національний технічний університет України «КПІ»

 

КОНЦЕПТ "СЕРЦЕ" В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ. ПРИЙОМИ ПЕРЕКЛАДУ

 

         Фразеологія як окремий розділ мовознавства інтенсивно розвивалась із початку ХХ століття. Фразеологізми як предмет вивчення даного розділу відіграють особливу роль у створенні мовної картини світу. Вони – дзеркало життя нації. Природа значення фразеологізмів тісно пов'язана з фоновими знаннями носія мови, з практичним досвідом особи, з культурно-історичними традиціями народу, що говорить на даній мові.

         Соматичну фразеологію утворюють одиниці фразеологізмів, один з яких – назва частина тіла людини або тварини. Широке вживання соматизмів у складі фразеологічних одиниць в значній мірі обумовлене тим, що вони є одним з якнайдавніших шарів в лексиці різних мов, входять до ядра основного складу словарного фонду мови і є обширною та продуктивною групою у фразеології.

         Характерною особливістю соматичної фразеології є наявність у різних мовах численних аналогів, дуже близьких за образною спрямованістю словосполучень. Збіг образності соматичних фразеологізмів пояснюється не тільки запозиченнями, але й загальними  закономірностями, які призводять до виникнення  близьких за змістом одиниць.

         Серце здавна вважалося осередком душі людини, її почуттів , прагнень та переживань. Воно є органом, яким ми сприймаємо Бога.  В культурі почуття та емоції оцінюються як шляхи пізнання, а серце стає центром "мікрокосму" – людини, оскільки в глибині серця криється все, що є у цілому світі.       

         Вивчення  етимології українського слова "серце" так само, як англійського слова "heart" переконливо доводить, що ці слова мають індо-європейське походження, тож вони є спорідненими. Серце ототожнюється не лише  з серединою в зовнішньому світі, а й з центром  духовного життя людини, з внутрішньою глибиною, якої не має розум

Наприклад: англ. in the heart of the country, укр. в серці країни; англ. affairs of the heart, укр. справи сердешні; англ. follow one's heart, укр. слухатися свого серця.

         Переклад текстів, що містять фразеологізми, зобов'язує перекладача враховувати не тільки національну специфіку мови, але й багатовіковий досвід багатьох поколінь носіїв мови, що проявляється у образних народних висловах, які не завжди співпадають у різних мовах. У вступі до свого англо-російського фразеологічного словника 1984 року видання відомий перекладач О.В. Кунін підкреслював, що англійська фразеологія надзвичайно багата і різноманітна за формою та семантикою і становить значні  труднощі як для тих, хто вивчає англійську мову, так і для перекладачів [3, с. 7].

         Одним з найважливіших завдань перекладу є намагання передати емоційну еквівалентність оригіналу в плані позитивного чи негативного ставлення до висловлюваного. Д.І. Квеселевич, використовує такі прийоми перекладу фразеологізмів.

         Повні еквіваленти – фразеологізми, що мають точну, не залежну від контексту повноцінну відповідність в різних мовах, що повністю збігаються за значенням та стилістичною спрямованістю. Переклад еквівалентних фразеологізмів може відрізнятися від оригіналу використанням різної граматичної структури, але, незважаючи на це, фразеологізми є адекватними як за змістовним, так і за образним лексичним наповненням [2]. Це свідчить про те, що носії мов сприймають це поняття однаково. Наприклад: a heart of gold золоте серце;  a stout heart сміливе серце; to break sb's heart розбити комусь серце.

         Часткові еквіваленти – фразеологізми, які можна передати іншою мовою відповідником. Такі фразеологізми обов'язково повинні зберегти стилістичну спрямованість та значення, але можуть відрізнятися  використанням різних стрижневих слів чи компонентів. граматичною структурою або мати зовсім інший лексичний склад порівняно з мовою оригіналу. Наприклад: to learn by heart вивчити напам'ять; a change of heart різка зміна ставлення до когось, зміна першого враження; to be sick at heart бути стурбованим, занепокоєним, зажуреним/відчувати тяжкість на серці через сумніви, страх чи горе.

         Іншим прийомом перекладу фразеологічних одиниць є добір аналогу. Такий прийом використовується тоді, коли англійський фразеологізм відповідає українському фразеологізму за змістом, але відрізняється від нього не тільки лексичним наповненням, а подекуди і структурою, як зазначив Д.І. Квеселевич [2, с. 23]. О.В. Кунін говорить про такі випадки як про повні або часткові відмінності в образній основі [3, с. 10]. Наприклад:  love doesn't mind a poor hut if there is a loving heart з милим рай і в шалаші; that's the heart of the matter ось де собака заритий; to one's heart content скільки душі завгодно.

         Фразеологізми, що не мають ані еквівалентів, ані аналогів і перекладаються іншими , нефразеологічними засобами, – безеквівалетні. Вони найкраще передають національно-культурну специфіку та неповторність образного світовідчуття того чи іншого народу, притаманні лише йому. Більшість безеквівалентних одиниць – історизми та архаїзми, а також назви страв , одягу, явищ природи, предметів побуту, що притаманні лише певному етносу. Наприклад: to wear one's heart on a sleeve не приховувати своїх почуттів, емоцій; the hearts and minds of somebody думки та почуття людини щодо певного питання; to set one's heart відважуватись на щось.

         Цікава відмінність у сприйняті українцями та англійцями концепту "серце" виявляється у перекладі, де англійське слово heart заміняється словом душа: at heart, in one's heart of hearts в глибині душі; put one's heart and soul (into) вкладати душу; to the inner-most of one's heart до глибини душі; put one's heart into one' work працювати з душею; unburden one's heart, pour out one' heart відвести душу; have a heart-to-heart talk with somebody розмовляти по душам з кимось; his heart sank into his boots у нього душа в п'ятках. Слід зазначити. що багато ідеоматичних виразів з компонентом "серце", так само, як і з компонентом "душа" перекладаються англійською мовою близкими за значеннями англійськими ідіомами.

Порівняльна класифікація за прийомами перекладу на великій кількості фразеологічних одиниць з концептом "серце" показала, що найчастіше вони перекладаються за допомогою аналогів, трохи рідше повними або частковими еквівалентами. безеквівалентна лексика представлена незначною кількістю розглянутих фразеологізмів.

                                       Література:

 

1. Голубовська І.О. Душа і серце в національних мовних картинах світу // Мовознавство. – 2002. – №4/5. – С.32–36.

2. Квеселевич Д.І. Русско-английский фразеологический словарь. – М.:Русский язык, 1998. – 705 с.

3. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь.  –М.: Русский язык. – 942 с.