Особливості антонімії в молодіжному сленгу

 

ПОД- СЕКЦИЯ 5 Языковедение и иностранные языки

 

Котелевець К.В.

Харківський національний педагогічний

університет імені Г.С. Сковороди

 

Особливості антонімії в молодіжному сленгу

 

      Актуальність дослідження полягає в тому, що молодіжний сленг активно поповнює словниковий склад молоді, утворюючі антонімічні пари.

   Вивчення українського молодіжного сленгу як багатоаспектного явища є предметом пильної уваги  таких науковців,  як:  П. М. Грабовий, С. В.  Мартос,    Т. М. Миколенко,    Ю. Л.  Мосенкіс,   С. В. Пиркало,   І.  Г.  Приходько,  О. С. Фурса,   Н. О. Шовгун.

     Мета цієї розвідки –  виявити і класифікувати антоніми в молодіжному сленгу. Поставлена мета обумовлює вирішення таких завдань:  поділити молодіжний сленг за групами антонімів; виокремити  групи сленгізмів-антонімів за морфемним складом.

     Об’єктом наших лінгвістичних студій є сленг студентів – майбутніх педагогів.

     Предмет – сленгізми, що вживаються в студентському середовищі.

     Новизна дослідження полягає в спробі класифікувати антоніми в молодіжному сленгу  майбутніх учителів – потенційних носіїв  мовної культури нашого суспільства.

   Ураховуючи специфіку об’єкта та предмета, застосовувалися як загальнотеоретичні методи, так і особисті польові дослідження: вивчалася відповідна наукова література, проводилося анкетування серед студентів  факультету російська мова та світова література Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (12.01. 2011 − 11.02.2012). До анкетування було залучено 188 студентів 3 – 5 курсів.

     Молодіжний сленг являє собою цікавий лінгвістичний феномен, існування якого обмежено не тільки певними віковими рамками, але й соціальними. Він існує як і в середовищі студенті, так і  в окремих більш або менш замкнутих референтних групах[3, 4].

      Дослідження студентського сленгу тісно пов’язане із сучасною молодіжною субкультурою, яка в основному визначається специфікою навчального закладу, дозвіллям, поведінкою, своєрідністю моди та смаків, популярними напрямками в музиці та інше.

   Студентський колектив, реалії студентського побуту, навчання, навколишнє оточення, спілкування між ровесниками інших вузів, почуття гумору також може впливати на формування і життєдіяльність молодіжного сленгу.

      У наш час словник молодіжного сленгу налічує порівняно велику кількість слів. Тому молодіжний сленг містить слова з протилежними    значеннями – антоніми.

     Антоніми – різні за звучанням слова, які мають протилежні, але співвідносні значення [2, 204].  Між антонімами, як і між синонімами, існує сильний семантичний зв'язок, який має концептуальну природу — предметно-речові позначення "ототожнених" контрастів викликають у свідомості найбільш сталі асоціативні зв'язки. Основні якості антонімів: наявність антонімічного заперечення (в опозиції антонімів − граничного); здатність викликати асоціації за тотожністю і відмінністю значень[1, 62]. Антоніми виникають, функціонують, розвиваються у мовленні, утворюють антонімічні опозиції. Антонімічні відносини охоплюють всю систему номінації, тобто антонімічність є внутрішня фундаментальна властивість мови.

     Антонімія в студентському сленгу представлена 15 парами. Найвиразніше антонімічні відношення виявляються в ЛСГ «Назви оцінок»: кльовопіпець, окєєшно – кранти,    бенч − армагиздець (добре – погано −  з аналізу відповідей респондентів).

      Ми виокремили антоніми молодіжного сленгу за трьома групами:

комплементарні антоніми (доповнюють один одного до родового і є граничними за своїм характером  [2, 205 ]). До даної групи можна віднести антоніми, що позначають:

а) стать: чікса (дівчина) – пацик (хлопець)

б) абстрактні поняття : ніштяк (гарно) − капець (погано)  

в) риси характеру людини та її почуття: улибаєт (подобається) −  харить (дратує) ,  краля (причепурена дівчина) − клава (неохайна дівчина),  мотор (активна людина) − тормоз (повільна людина); 

г) вигуки: хай (привіт) − бай (до побачення), ОМГ(О, Боже мій!) – шіт (чорт!)

контрадикторні антоніми ( один із членів утворується за допомогою частки  не [2 ,205])   не  роздуплитися  (не  розуміти) − роздуплитися(зрозуміти), паритися (хвилюватися) – не паритися (не хвилюватися);  

векторні антоніми ( виражають  протилежну спрямованіть дій, ознак, властивостей [2, 205 ]): забити на пари (не прийти) – намалюватися на парі (з'явитися).

     За морфемним складом виокремлюємо спільнокореневі антоніми [4, 102]:  звалити (скласти  іспит) − завалити (не скласти іспит); та різнокореневі: жесть(добре) – кришка (погано), втикати (нічим не займатися) – пахати (працювати).

     Отже, сленгова антонімія віддзеркалює екстремальність молодіжного мислення, полярність в оцінках різних явищ, нездатність  помічати нюанси відмінностей, що виражаються в сленговом номінуванні лише очевидним протиставленням один до одного  об’єктів. Шкалу плавного переходу від  позитивних характеристик до  негативних молодіжний сленг, на відмінно від  літературної мови, не утворює.

    На основі зробленого аналізу, ми виділили такі групи сленгізмів-антонімів, як:  комплементарні антоніми, контрадикторні антоніми, векторні антоніми. За морфологічним складом виокремили спільнокореневі антоніми і різнокореневі антоніми.

     У наших подальших розвідках передбачається дослідження  специфіки сленгу студентів усіх факультетів Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

 

 

БІБЛІОГРАФІЯ

1.   Бобух Н. М.  Антоніми та фразеологізми з семантичне протилежними компонентами / Н.М. Бобух // Мовознавство. − 1992. − № 4 − С.62 − 67

2. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства / М.П. Кочерган. – К., Академія, 2006 – 367 с.

3. Пиркало С. Походження сучасного українського молодіжного сленгу/ С. Пиркало  // Українська мова та література. − 1998. − № 25 − С.4− 5.

4. Реформатский А. А. Введение в языковедение: Учебник для вузов /        А.А. Реформатский − М.: Аспект Пресс, 2003. − 536 с.