РОЛЬ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ПРОЦЕСІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

ПОД- СЕКЦИЯ 1. Бухгалтерский учет и аудит.  

 

Шанайда Марія

студентка спеціальності «Фінанси»

Економічного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

Науковий керівник: к.е.н., доц. Кміть В.М.

 

 

РОЛЬ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

В ПРОЦЕСІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


 

У статті розкрито поняття внутрішнього аудиту та важливість його проведення у процесі діяльності підприємств.

Актуальність дослідження. Сутність дослідження проявляється в тому, що внутрішній аудит дає інформацію вищому ланцюгу управління всієї організації про її фінансово-господарську діяльність, підвищує ефективність системи внутрішнього контролю, заважаючи виникненню порушень, та підтвердження достовірності звітів іі структурних підрозділів.

Аналіз літературних джерел. Значний внесок у розвиток теорії аудиту, зокрема внутрішнього аудиту зробили українські вчені й практики, зокрема: І. Дрозд, Н. Дорош, О. Петрик, В. Пантелєєв, В. Рудницький О. Редько. Серед зарубіжних авторів − Е. Аренс ,Р. Адамс, Д. Кармайкл Р. Додж, Дж. Лоббек, Дж. Робертсон , Р. Монтогомері та інші.

Мета статті. Основною метою написання статті є визначення ролі системи внутрішнього аудиту в процесі діяльності підприємства.

Основний матеріал. В сучасних умовах діяльність підприємства, яка пов’язана з деякою законодавчою невизначеністю щодо майбутнього та перспектив їх подальшого розвитку, супроводжується різноманітними ризиками. Перед керівниками підприємств виникають задачі прогнозування, оцінки ризиків і створювання ефективної системи управління. За Цих умов особливо зростає роль системи внутрішнього аудиту.

В економічно розвинених країнах внутрішній та зовнішній аудит, однаково швидко розвиваються. В Україні становлення зовнішнього аудиту, можна сказати, вже відбулося, а от внутрішній аудит і в професійному, і в законодавчому, і в інституціональному аспектах сьогодні знаходиться ще в стані розвитку [2].

Внутрішній аудит – незалежна оцінка діяльності підприємства, визначен­ня його платоспроможності та запобігання банкрутству. За внутрішній аудит відповідає саме підприємство або один із його відділів, тобто контрольний орган підприємства. Керівник такого контрольного органу (або внутрішній аудитор) підпорядкований керівництву підприємства. Внутрішній контрольний орган здійснює аудиторські перевірки на самому підприємстві або в його підрозділах [1].

На великих та середніх вітчизняних підприємствах, так чи інакше, виникають проблеми з ефективністю виконання робітниками та керівниками своїх функцій, виявлення і попередження порушень у фінансово-господарській діяльності підприємства, виявлення резервів і ресурсів виробничого процесу. Власники підприємства, мають чітко стежити за його діяльністю, вести впорядкований облік та здійснювати внутрішній контроль. Таким чином виникає  потреба в організації служби внутрішнього аудиту [2].

Необхідність у внутрішньому аудиті обумовлена також тим, що верхня ланка управління не займається безпосередньо контролем щоденної діяльності структурних підрозділів підприємства, у зв'язку з чим відчуває потребу в інформації, що формується на нижчому рівні. Менеджери не мають достатньо часу, щоб перевірити виконання вказівок і часто не володіють специфічними інструментами такої перевірки, тому вони не можуть своєчасно виявити приховані недоліки і відхилення, а внутрішні аудитори забезпечують захист від помилок і зловживань, визначають "зони ризику", можливості усунення майбутніх недоліків або відхилень, допомагають ідентифікувати і "посилити" слабкі сторони в системах управління [3].

Основне завдання внутрішнього аудиту – забезпечити ефективність функціонування усіх підрозділів підприємства на усіх рівнях управління, а також захистити законні майнові інтереси підприємства і його власників [3]

Доцільність внутрішнього аудиту полягає в тому, що він відбувається в момент документального оформлення і здійснення  господарських операцій, що дає змогу своєчасно виявити недоліки в роботі і вживати відповідних заходів до їх попередження [5].

Позитивними рисами дії  внутрішнього аудиту на підприємстві є те, що:

  • внутрішній аудит допомагає забезпечити ефективність діяльності апарату управління щодо захисту законних майнових інтересів підприємства;
  • удосконалює систему бухгалтерського обліку і сприяє підвищенню ефективності роботи;
  • контролює реалізацію, надходження грошових коштів, придбання товарів і послуг тощо;
  • зміцнює фінансовий стан підприємства .

Негативними рисами організації внутрішнього аудиту на підприємстві є:

  • відсутність законодавчої бази;
  • ï³äâèùåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíö³¿ ôàõ³âö³â ç àóäèòó â³äïîâ³äíî äî ñó÷àñíèõ âèìîã;
  • в Україні питання організації процесу внутрішнього аудиту досліджено на недостатньому рівні, через відсутність практичнрго застосування [2].

      Результати внутрішнього аудиту відображаються в аудиторському висновку, де викладаються виявлені недоліки, порушення та зловживання, а також невикористані резерви. Увага акцентується на позитивному досвіді роботи підрозділу (центру затрат), який можливо використати іншими стратегічними одиницями [4].

      Діяльність внутрішніх аудиторів сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємства та скороченню витрат .

      Висновки. Отже, внутрішній аудит відіграє важливу роль у процесі діяльності підприємства, оскільки, контролює раціональне витрачення матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, сприяє виявленню допущених зловживань чи порушень, дотриманню законності фінансово-господарських операцій. Саме тому, внутрішній аудит є одним з головних елементів, необхідних для успішної діяльності будь-якого підприємства.

 

Література:

1. Усач Б.Ф. Аудит. [Електронний ресурс].– Режим доступу :  http://www.vuzlib.net/audit_U/1.htm  

2.  Скорба О.А. Економіка. Облік і аудит .Внутрішній аудит – запорука   ефективного управління підприємством. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.rusnauka.com/5_SWMN_2011/Economics/7_79643.doc.htm   

3. Фінансовий портал. Суть і основні відмінності внутрішнього аудиту  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.dsbrickworks.com/osnovn-zasadi-auditu/           

4.  Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.

Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,142/id,4734/           

5. Пилипів Н.І. Організація внутрішнього аудиту на газотранспортних підприємствах . (PDF)