ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ

 

ПОД- СЕКЦИЯ 1. Бухгалтерский учет и аудит.  

 

Гевко Оксана

студентка спеціальності «Фінанси»

Економічного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

Науковий керівник: к.е.н., доц. Кміть В.М.

 

 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ

 

Ефективна робота підприємницької діяльності залежить від організації системи незалежного внутрішньогосподарського контролю – аудиту. Створення на  підприємствах підрозділів внутрішнього аудиту та  регулювання їхньої діяльності на сьогодні являється актуальним,  питанням.

Добре організована робота служби внутрішнього аудиту, особливо в умовах економічної кризи, спонукатиме працівників підприємства дотримуватися чинного законодавства та нормативних актів, а також розробленої політики підприємством, планів, вчасно виявляти та знизити ризик непередбачених витрат чи втрати  підприємством своєї репутації [1].

Значний внесок у розвиток внутрішнього аудиту належить вченим: Білоусов А., Бутинець Ф.Ф., Баришніков Н.П., Богомолов А.М., Бурцев В.В, Васильєва М., Гніденко Н.А., Грицак Н., Жминько С.И., Каменська Т.О., Кірєєв О.І., та іншим. В наведених працях було відзначено, що внутрішній аудит є особливою формою контролю, основою планування обсягу незалежного зовнішнього аудиту та обумовлений внутрішніми проблемами підприємства. Таким чином згаданими авторами по різному розглядається суть і завдання внутрішнього аудиту, але всі вони згодні з тим, що внутрішній аудит є одним із найважливіших інструментів вирішення проблем, пов’язаних з визначенням майбутніх ризиків ситуацій, що склалися на підприємстві, їх оцінкою, а також наданням відповідних управлінських рекомендацій по усуненню цих ризиків.

 Під внутрішнім аудитом необхідно розуміти організовану на підприємстві систему контролю, що діє в інтересах його керівництва або власників, регламентовану внутрішніми документами метою якої є додержання встановленого порядку здійснення бухгалтерського обліку і надійності функціонування внутрішнього контролю.  Мета внутрішнього аудиту – сприяти ефективному виконанню завдань і цілей, задля яких функціонує підприємство. Принципи та вимоги щодо організації ефективної системи внутрішнього аудиту на підприємстві [2]:

 • Надійність – встановлення надійної системи внутрішнього аудиту;
 • Динамічність – динамічне приведення контрольної діяльності;
 • Адаптивність – підтримка певного балансу внутрішніх можливостей розвитку системи внутрішнього аудиту та зовнішніх;
 • Саморегуляція – корегування системи внутрішнього аудиту;
 • Постійність – постійне та ефективне функціонування системи внутрішнього аудиту;
 • Безперервність розвитку та вдосконалення системи внутрішнього аудиту.

До проблемних аспектів внутрішнього аудиту належать:

–  мала кількість методичних розробок з аудиторського контролю;

–  неефективність правової бази з питань внутрішнього аудиту;

–  недостатня кількість досвіду аудиторської діяльності;

–  недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів;

Перераховані проблемні аспекти розвитку внутрішнього аудиту в Україні призводять до меншої ефективності здійснення внутрішнього аудиту на підприємстві та недовіри до такої системи. Хоча із впровадженням внутрішнього аудиту фірма має істотні переваги, зокрема:

 • виявлення резервів засобів та джерел підприємства;
 • розробка рекомендацій щодо удосконалення системи обліку на підприємстві, що в кінцевому випадку призведе до економії витрат;
 • оцінка використання наявного на підприємстві програмного забезпечення;
 • підвищення інтересу інвесторів до таких підприємств

Ефективна система внутрішнього аудиту на підприємстві значно підвищить зацікавленість інвесторів до таких підприємств.

Отже, до основних проблем розвитку внутрішнього аудиту в Україні слід віднести насамперед недостатнє нормативне та методологічне забезпечення, що спричиняє полеміку в самих принципах, методах, методології та процедурах внутрішнього аудиту. Також не слід забувати про відсутність внутрішніх розробок щодо організації та методики внутрішнього аудиту на підприємстві. Ситуація, що склалася в Україні, потребує вирішення певних проблем, які впливають на організацію внутрішнього аудиту і роблять неможливим розвиток внутрішнього аудиту.

Першочерговим завданнями, на нашу думку, є:

–  удосконалення законодавства щодо внутрішнього аудиту;

–  визначення принципів внутрішнього аудиту;

–  удосконалення організації внутрішнього аудиту.

Література:

 1. Макеєва О. Перспективи розвитку внутрішнього аудиту в Україні // Економіст. – 2010. – №6. – с.54-57.
 2. Пишна О.Б. Концептуальна модель системи внутрішнього аудиту в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємства. – 2004. – с.101-104.
 3. Даценко Г.В., Уманська М.В. Проблеми розвитку внутрішнього аудиту в Україні // www.iia-ru.ru/