ФОРМУВАННЯ СУБ'ЄКТНОСТІ СОЦІАЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОГО ВИПУСКНИКА ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

ПОД- СЕКЦИЯ 3. Инновации в области образования.

 

Шебаніц В.Г.

практичний психолог вищої категорії

Новоазовської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи№2

м.Новоазовськ , Україна 

 

ФОРМУВАННЯ СУБ'ЄКТНОСТІ СОЦІАЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОГО  ВИПУСКНИКА ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ   ТЕХНОЛОГІЙ


Глобальні зміни в інформаційній,комунікаційній, професійній та інших сферах сучасного суспільства вимагають корекції змістовних , методичних , технологічних аспектів освіти,перегляду цільових установок і педагогічних засобів.

Сучасний випускник загальноосвітньої школи не завжди відповідає вимогам життя, зокрема, в таких сферах, як уміння організовувати свою освіту, розвивати компетентності, діяти самостійно в різноманітних критичних ситуаціях.

Тому більшість дидактів сьогодні орієнтують педагогів на активне включення в інноваційні процеси чи впровадження нових освітніх технологій, які б розвивали особистість учнів, їхню творчу ініціативу,навички самостійного руху в інформаційних просторах, формували уміння ставити і вирішувати задачі для розв’язання проблем,котрі виникають у повсякденному житті. [4]. При цьому, суб'єктність соціально компетентної особистості проявляється в особистістній активності, самостійному визначенні цілей власного життя, усвідомленні себе активним членом громадянського суспільства. Активність - один із визначальних компонентів суб'єктності. Вона є проявом індивідуальних позитивних рис особистості, її ставлення до суспільства, проблем його розвитку; визначає якісні особливості свідомості і діяльності людини. Соціальна активність характеризується не лише усвідомленням та прийняттям інтересів суспільства і певних спільнот (громад), а й готовністю та спроможністю реалізувати ці інтереси через активну діяльність самостійного суб'єкта. Критеріями сформованості суб’єктності стають:  цілеспрямованість, готовність брати участь у житті суспільства, спроможність активно досліджувати соціальне оточення з точки зору загальнолюдських цінностей; активна діяльність щодо перетворення соціальної дійсності, здатність до рефлексії, свобода вибору й відповідальність за нього, розуміння й прийняття іншого,  саморозвиток, самовдосконалення.  [5, с. 19].

       Більш детально питання закономірностей ,проблем вивчення та аналізу феномену суб'єктності особистості розкрито у працях науковців-дослідників - О.М.Волкова, В.В.Давидова, В.А.Петровського, В.І. Слободчикова та ін.

Головними аспектами педагогічної діяльності щодо формування суб’єктності та соціальної компетентності старшокласників  визначено:

 • створення інформаційно-комунікаційного освітнього простору, сприятливого для розвитку суб’єктності та соціальної компетентності учнів;
 • удосконалення механізму надання освітніх послуг шляхом налагодження системи виховання людини високої моралі та культури;
 • забезпечення рівного доступу учня навчального закладу до здобуття високоякісної освіти;
 •  створення умов для оптимального вибору ним майбутньої професії відповідно до індивідуальних особливостей, здібностей та потреб ринку праці;
 •  формування в них прагнення до трудової діяльності, професійної самореалізації;
 • виховання патріотів, відданих демократичним цінностям, створення сприятливих умов для гармонійного розвитку учнів, їх здібностей, підготовки до самостійного життя [2].

Розширення інформаційно-комунікаційного освітнього простору здійснюється у три етапи:

 • впровадження програм дистанційного навчання;
 • апробація електронних підручників, посібників, відеоматеріалів (каталог відеотеки, який включає хронікальні, документальні, художні фільми, навчальні та науково-популярні програми, відкритих уроків, позакласних заходів, концертів, екскурсійно-краєзнавчих експедицій, авторських відеофільмів з предметів, відеотека ситуативних фільмів для проведення етичних бесід та обговорень на класних годинах);
 • створення комп’ютерних баз дитячого населення освітнього округу, що дає можливість оперативно відслідковувати і вирішувати питання надання дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти, забезпечення соціального захисту дітей та підлітків.

Впровадження дистанційних послуг у навчально-виховний процес дозволяє сформувати освітній простір, у якому досить  широке коло обдарованих учнів мають можливість брати участь у реалізації соціальних, екологічних та творчих проектів разом з недержавними громадськими організаціями та міжнародними громадськими організаціями. Адже сучасному громадянському суспільству необхідні громадяни, які самостійно мислять, активно діють, здатні до самореалізації в умовах трансформації соціальних ролей. [6]. А використання саме інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі сприяє підвищенню його ефективності, всебічному і гармонійному розвитку особистості учнів, розкриттю їх талантів, суттєво впливає на зміст, форми, методи і засоби навчання. Вдало підібрані комп’ютерні програми забезпечують розвиток творчих здібностей, стимулюють  пізнавальну активність, емоційну сферу та інтелектуальні почуття школярів. При цьому підвищується працездатність учнів, зацікавленість їх різними видами діяльності, поліпшується просторова уява, пам’ять, логічне мислення, розширюється їх світогляд.

Інформатизація освіти - один з основних напрямів процесу інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Вона має забезпечити впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і методів організації навчання. Інформаційні технології стають  потужним багатофункціональним засобом навчання. Їх використання привчає учня жити в інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів до інформаційної культури.

Школа як суспільний інститут має адекватно реагувати на зміни, що відбуваються у суспільстві, та пропонувати шляхи розв'язання проблем, які виникають сьогодні. Отже, виховання учнів - свідомих громадян України, активних членів громадянського суспільства набуває особливої значущості. [5, с. 21].

А,оскільки однією з характерних особливостей модернізації українського суспільства є також його глобальна інформатизація, постає проблема  використання нових інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах життя , у тому числі , як засобу формування особистісних якостей людини (Т.Крамаренко), її художньо-естетичної культури (В.Антонюк), творчих здібностей (Є.Вінниченко), екологічної компетентності (Н.Олійник) [1, с. 14-17].

При цьому,теоретичну основу використання інформаційно-комунікаційних технологій як сучасного методу формування суб'єктності соціально компетентного випускника" становлять концепції особистісно - орієнтованого та громадянського виховання (І.Бех, О.Сухомлинська, К.Чорна та ін.); концептуальні положення використання інформаційних технологій у навчанні та вихованні особистості (І.Роберт, М.Жолдак, Ю.Машбіц, В.Осадчий та ін.); теорія психолого-педагогічного проектування виховного процесу (О.Киричук, О.Коберник, В.Краєвський, М.Красовицький та ін.); положення законів України "Про освіту" (1060-12) , "Про загальну середню освіту" (651-14) , "Про Національну програму інформатизації" (74/98-ВР) , Концепції Національної програми інформатизації, Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технологій в освіті і науці" на 2006 - 2010 роки (1153-2005-п) .

Література:

 1. Волобуєва Т.Б. Формування єдиного цифрового простору – стратегічний вектор розвитку регіональної освіти. Педагогічна скарбниця Донеччини, 2011, №1, с. 14-17.
 2. Гончарова -Горянська. Соціальна компетентність: поняття, зміст, шляхи формування в дослідженнях зарубіжних авторів.//Рідна школа.-2004.-№7-8.
  1. Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року (Електронний ресурс).
  2. Климишин О.І. Психологічні особливості процесу самопізнання особистості // Вісник Прикарпатського ун-ту. Філософські і психологічні науки. – 2001. – Вип. 2. – С.162-167.
   1. Косогова О.О. Нові педагогічні технології. Видавництво «Ранок», 2011
   2. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие для студентов педагогических вузов и системы повышения квалификации педагогических кадров/ Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под. ред. Е. С. Полат/ – М.: Изд. центр «Академия», – 2000. – 272 с.